پارامترهای شاخص


مسعود کورکی 1 ، علیرضا اسفندیاری مقدم * 2 ، بهروز بیات 3

تعیین پارامترها و شاخص های مساله محوری در فرایند طراحی معماری

دکتری تخصصی، گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

طراحی در معماری تحت تأثیر عوامل مختلفی تکوین یافته است. هر طراحی دارای ویژگی­ های منحصر به خود است. با این حال مؤلفه زمان و تحولات فرهنگی و اجتماعی تبدیل به عاملی مهم در مواجه با فرایند طراحی معماری است. مسئله قابل بررسی در این پژوهش شناخت تکوین فرایند طراحی معماری است. روش انجام این پژوهش، استفاده از مطالعات اسنادی و روش توصیفی تحلیلی، مدل­ها و نظری­های فرایند طراحی معماری بر اساس سیر تاریخی آنها است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد یکی از مهمترین نقطه ضعف­های مدل های رایج فرایند طراحی معماری، خطی بودن سیر حرکت از مساله به راه حل بوده و این امر منجر به عدم تحلیل جوانب مسئله و عدم تطبیق راه حل ­ها با مسئله گشته و طراح را تشویق به تقدم الگوهای گزینشی برای هدایت فرایند تصمیم گیری نموده است. در برخی مدل ­ها، سیر خطی مسئله به راه حل در حالتی افراط آمیز منجر به واسازی مسئله اصلی به مسائل خرد و تولید راه حل ­های غیرکاربردی گردیده که در عمل پاسخ دهنده مسائل طراحی نمی­ باشد. نتایج پژوهش منجر به تبیین و طبقه ­بندی پارامترها و شاخص های مساله محوری در فرایند طراحی معماری گردیده که با تعریف و تبیین ریزپارامترهای ذیل هر دسته، این پژوهش را در مسیر ایجاد خلاقیت در کشف متدها و روش­ های جدید و نوآورانه برای مسئله گشایی در فرایند طراحی معماری هدایت کرده است.

اهداف پژوهش:
1. شناسایی پارامترها و شاخص ­های مسئله محوری در فرایند طراحی معماری.
2. بررسی امکان دستیابی به مدل ­های جامع طراحی معماری.

سؤالات پژوهش:
1. فرایند طراحی در معماری دارای چه پارامترهایی است؟
2. چگونه می­توان با مطالعه فرایند طراحی معماری به مدل­ های جامع طراحی معماری دست یافت؟

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.1735708.1399.17.40.16.6

عنوان مقاله [English]

Determining the Parameters and Indicators of Problem-Solving Issues in the Process of Architectural Design

نویسندگان [English]

  • Ali Mashhadi
  • Mohammad Reza Namdari
  • Abbas Habibi

PhD, Department of Architectural Engineering, Faculty of Art and Architecture, University of Science and Culture, Tehran, Iran.

Design in architecture has evolved under the influence of various factors. Each design has its own unique features. However, the component of time and cultural and social developments has become an imperative factor in the process of architectural design. The subject examined in this research is understanding the evolution of the architectural design process. The method of this research is carried out via documentary studies and is based on a descriptive-analytical method considering models and theories of the architectural design process based on their historical course. Findings show that one of the most chief weaknesses of common models of architectural design process is the linearity of the path from problem to solution and this leads to lack of analysis of aspects of the problem and mismatch of solutions with the issue under study. Moreover, this has encouraged the designer to prioritize selective patterns to guide the decision-making process. In some models, the linear path of the problem to the solution in the extreme case leads to the deconstruction of the main problem into micro-problems and the production of non-practical solutions that in practice do not answer the design problems. The results of the research lead to the explanation and classification of parameters and problem-oriented indicators in the process of architectural design.
Research aims:
1. To identify the parameters and indicators of the problem-solving issues in the architectural design process.
2. To investigate the possibility of achieving comprehensive architectural design models.
Research questions:
1. What are the parameters of the design process in architecture?
2. How can comprehensive architectural design models be achieved by studying the architectural design process?

کلیدواژه‌ها [English]

  • architecture
  • design process
  • indicators
  • problem-solving

مراجع

لاوسون، برایان. (1395). طراحان چگونه می­اندیشند: ابهام زدایی از فرایند طراحی. ترجمه حمید ندیمی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

پیوتروسکی، کریستین. (1394). حل مساله و تفکر انتقادی برای طراحان. ترجمه سید مسلم سیدالحسینی، تهران: انتشارات طحان.

دورک، دانا پی. (1389). برنامه دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی. ترجمه سید امیر سعید محمودی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

دانشگرمقدم، گلرخ. (1390). مساله طراحی: بررسی ابعاد، ویژگی ها و دامنه آن در فرآیند آموزش معماری. مقاله پانزدهم در مجموعه مقالات چهارمین همایش آموزش معماری، دانشگاه تهران.

رضایی، محمود. (1393). بازنگری فرآیند طراحی: رمزگشایی قیاس به عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم، هویت شهر، (18)8، صص 71-80.

محمودی، سید امیر سعید. (1377). آموزش روند طراحی معماری به­ کارگیری استعدادهای نهفته دانشجویان، هنرهای زیبا، ش 4و5، صص 81-75.

Albanese, M. A., & Mitchell, S. (1993). " Problem-based learning: A review of literature on its outcomes and implementation issues": Correction. 68(1), pp. 52-81.

Agabani, F.A. (1980). Cognitive Aspects in Architectural Design Problem Solving, PHD thesis, University of Sheffield.

Chen, C. (2010). "Teaching Problem Solving and Database Skills that Transfer", Journal of Business Research, vol.63, pp. 175-188.

Cross, N. (2007). From a Design Science to a Design Discipline: Understanding Designedly Ways of Knowing and Thinking, Chapter 2 in Design Research Now Essays and Selected Projects, Germany, Birkhauser.

Dorst, K and Cross, N. (2001). Creativity in the Design Process: Co-evolution of the Problem Solution. Design Studies 22(5). Pp.425-437.

Eckert, C and Stacey, M. (2000). Sources of Inspiration: A Language of Design. Design Studies 21(5), pp. 523-538.

Lawson, B. R. and Pilling, S. (1996). The Cost and Value of Design, Architectural Research Quarterly 4(1), pp. 82-89.

Pena, W. M and Parshall, S. A. (2001). Problem Seeking: An Architectural Programming Primer, New York, John Wiley & Sons Inc.

Weisberg, R. W. (2006). Creativity: Understanding Innovation in Problem Solving, Science, Invention and the Art, USA, John Wiley & Sons Inc.

پارامترهای شاخص

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nadi Z, Madadi S, Bayat P, Abbasi Y. Effect of Resistance and Endurance Trainings on Sperm Parameters and Spermatogenesis Indices in Type 2 Diabetic Rats. J Mazandaran Univ Med Sci 2020; 30 (186) :47-57
URL: http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-14727-fa.html

نادی زهرا، مددی سهیلا، بیات پرویندخت، عباسی یوسف. تاثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر روی پارامترهای اسپرم و شاخص های اسپرماتوژنز در رت های دیابتی نوع 2. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1399; 30 (186) :57-47

سابقه و هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر تمرین استقامتی و مقاومتی بر روی پارامترهای اسپرم و اسپرماتوژنز در رت های دیابت ی است.
مواد و روش ‌ ها: در این مطالعه تجربی، در گروه اول، 24 ﺳﺮ رت از ﻧﮋاد ویﺴﺘﺎر در سه ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل سالم، سالم با تمرین استقامتی و سالم با تمرین مقاومتی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در گروه دوم، 24 سر پارامترهای شاخص رت جهت اﻟﻘﺎی دیﺎﺑﺖ نوع دو ، 12 ساعت پس از ناشتا بودن، از روش ﺗﺰریﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﯽ mg/kg 120 ﻣﺤﻠﻮل نیکوتین آمید به همراه mg/kg 65 محلول استرپتوزوتوسین استفاده گردید. رت ها، در سه گروه کنترل دیابتی، دیابتی با تمرین استقامتی و دیابتی با تمرین مقاومتی تقسیم شدند. یک ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از القای دیابت، ﺗﻤﺮیﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و مقاومتی برای 6 گروه به ﻣﺪت 10 ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم و 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮیﻦ ﺟﻠﺴﮥ ﺗﻤﺮیﻨﯽ، اپیدی دی م چپ جهت بررسی پارامترهای اسپرم خارج شد.
یافته ‌ ها: کاهش قند خون درگروه دیابتی با تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل دیابتی معنادار بود (0001/0 P < ) . پارامترهای اسپرم (تعداد، حرکت و مورفولوژی) در گروه دیابتی با تمرین استقامتی و مقاومتی نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش معنی داری نداشت (05/0 P< ) . شاخص ‌ های اسپرماتوژنز (تمایز لوله ای، اسپرمیوژنز و بازسازی) افزایش معنی ‌ داری در گروه دیابتی و گروه سالم با تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل دیابتی و سالم داشت (0001/0 P< ) .
استنتاج: تمرین استقامتی و مقاومتی باعث بهبود شاخص های اسپرماتوژنز می شود که نیازمند مطالعات بیشتر در زمینه اثر تمرینات بدنی متوسط بر روی فعالیت اکسایشی در باروری است.

حرکت شاخص بورس خلاف پارامترها!

حرکت شاخص بورس خلاف پارامترها!

یک تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در بازار سرمایه با پارادوکس پارامترهای بنیادی با عوامل تکنیکالی رو به رو هستیم، گفت: همه پارامترهای بنیادی به نفع بازار سرمایه است اما شاخص در روز گذشته ریزشی سنگین داشت که ممکن است ادامه داشته باشد.

بهزاد صمدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه بازار سرمایه از لحاظ تکنیکالی وضعیت خوبی ندارد، اظهار کرد: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در پنج سال گذشته، حمایت مهمی را از دست داده است. در واقع یک حمایت پنج ساله شکسته شده است و شاخص وضعیت مناسبی ندارد. اگر شاخص کل محدوده یک میلیون و۴۸۰ هزار واحد که کف اصلاح قبلی بود را از دست بدهد ممکن است تا یک میلیون و ۲۵۸ هزار واحد نیز کاهش یابد.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت: به نظر من ابعاد انتخابات آمریکا را باید به دلار و سیاستهای ترامپ و بایدن ربط داد. اگر ترامپ برنده شود، دلار در همین قیمتها حفظ می شود و این قیمت ها برای بازار سرمایه خوب است. یکی از دلایل خروج پول از بازار سرمایه در این روزها نیز همین موضوع است. سرمایه گذاران منتظرند تا رئیس جمهور بعدی آمریکا مشخص شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: اما به نظر من اگر ترامپ برنده شود، هرچند دلار در این محدوده باقی خواهد ماند اما شرایط سیاسی سخت تر می شود و باید دید گزینه ایران برای انتخابات سال آینده خودش چیست ولی چنانچه بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری شود، دلار واکنش هیجانی خواهد داشت و ممکن است تا ۱۰ هزار تومان ریزش داشته باشد و این برای بازار سرمایه خبر خوبی نیست.

صمدی با تاکید بر اینکه در بازار سرمایه با پارادوکس پارامترهای بنیادی با عوامل تکنیکالی رو به رو هستیم، اظهار کرد: همه پارامترهای بنیادی شامل دلار صرافی، دلار نیمایی و دلار آزاد به نفع بازار سرمایه است اما در روز یکشنبه شاخص کل ریزش سنگین داشت. ممکن است در روزهای آینده شاهد فشار فروش و فشار ابطال صندوق ها تا انتخابات آمریکا باشیم.

۱۰ شاخص برتر تحلیل بنیادی (فاندامنتال) برای سرمایه‌گذاران

10 شاخص برتر تحلیل بنیادی (فاندامنتال) برای سرمایه‌گذاران

اصل “دانش قدرت است” تقریباً در هر جنبه‌ای از زندگی روزمره از جمله سرمایه گذاری در بازارهای مالی صدق می‌کند. در دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین و کامپیوتر محور امروزی، داشتن اطلاعات مناسب مانند راننده‌ ماشین پارامترهای شاخص سرمایه‌گذاری خود بودن است، در حالی که نداشتن آن را میتوان به نشستن در ماشین سرمایه گذاری دیگر به عنوان یک مسافر تشبیه کرد. در حالی که روش‌های مختلفی برای ارزیابی ارزش و پتانسیل رشد یک سهام یا کوین وجود دارد، تحلیل بنیادی (فاندامنتال) یکی از بهترین راه‌ها برای کمک به شما برای ایجاد معیاری جهت سنجش عملکردتان در بازار سهام است. بررسی شرایط به کمک تحلیل‌ها منجر به تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاری می‌شود. در ادامه مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل بنیادی را معرفی می‌کنیم.

درک تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال شامل پارامترهای شاخص بررسی انتقادی یک کسب و کار در ابتدایی‌ترین یا اساسی‌ترین سطح مالی آن است. هدف این تحلیل ارزیابی مدل کسب و کار، صورت‌های مالی، حاشیه سود و سایر شاخص‌های کلیدی برای تعیین وضعیت مالی یک کسب‌وکار و ارزش ذاتی سهام است. با رسیدن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام در آینده، سرمایه گذاران آگاه می‌توانند بر این اساس از آن‌ها سود ببرند. تحلیلگران بنیادی معتقدند که قیمت یک سهم یا کوین به تنهایی برای دستیابی دقیق به تمام اطلاعات موجود کافی نیست. به همین دلیل است که آن‌ها معمولاً تحلیل‌های اقتصادی، صنعتی و شرکتی را مطالعه می‌کنند تا ارزش منصفانه فعلی را بدست آورند و ارزش آتی ارز دیجیتال و سهام مورد نظر خود را پیش‌بینی کنند.

 درک تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

اگر ارزش منصفانه و قیمت فعلی ارز دیجیتال یا سهام با هم برابر نباشد، انتظار می‌رود که قیمت بازار در نهایت به سمت ارزش منصفانه حرکت کند. آن‌ها سپس از این اختلافات قیمتی استفاده کرده و از حرکات قیمت سود می‌برند. به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی یک ارز دیجیتال در بازار بالاتر از ارزش منصفانه‌ی آن باشد، در این صورت ارزش گذاری آن بیش از حد در نظر گرفته می‌شود که منجر به توصیه فروش می‌شود. از طرف دیگر اگر قیمت فعلی یکی از ارزهای دیجیتال در بازار کم‌تر از ارزش منصفانه‌ی آن باشد، انتظار می‌رود قیمت در نهایت افزایش یابد و بنابراین خرید آن در حال حاضر ایده خوبی به شمار می‌رود.

برترین شاخص‌های تحلیل فاندامنتال

همانطور که می‌دانید مدل‌های مختلفی برای انواع تحلیل بازار وجود دارد، در این بین پارامترهای تحلیل بنیادی زیادی هستند که می‌توان از آن‌ها برای اطمینان از سلامت مالی یک پروژه استفاده کرد. محبوب‌ترین پارامترها حول محور رشد آتی، درآمد و ارزش بازار طراحی شده‌اند. درک این شاخص‌های کلیدی می‌تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه برای خرید یا فروش کمک کند.

۱. درآمد به ازای هر سهم (EPS)

این شاخص بخشی از سود یک پروژه است که به هر سهم از سهام آن اختصاص می‌یابد و اساساً درآمد خالص نهایی است که بر اساس هر سهم تعیین می‌شود. افزایش EPS نشانه خوبی برای سرمایه‌گذاران است؛ زیرا به این معنی است که ارزش سهام آنها احتمالاً بیشتر از موقعیت فعلی است. شما می‌توانید سود هر سهم یک شرکت را با تقسیم سود کل آن بر تعداد سهام موجود محاسبه کنید. به عنوان مثال اگر شرکت سود ۳۵۰ میلیون دلاری را گزارش کند و ۱۰۰ میلیون سهم وجود داشته باشد، EPS آن ۳.۵ دلار گزارش می‌شود.

۲. نسبت قیمت به درآمد (P/E)

نسبت قیمت به درآمد، رابطه بین قیمت سهام یک شرکت و سود هر سهم آن را اندازه‌گیری می‌کند. این به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تعیین کنند آیا قیمت این سهام نسبت به سایر سهام در همان بخش کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی آن سهم است. از آنجایی که نسبت P/E نشان می‌دهد که بازار حاضر است برای یک سهام بر اساس درآمدهای گذشته یا آینده آن وضعیتی را در نظر بگیرد، سرمایه‌گذاران به سادگی نسبت P/E یک سهام را با رقبای آن و استانداردهای صنعت مقایسه می‌کنند. نسبت P/E کمتر به این معنی است که قیمت فعلی سهام نسبت به درآمد پایین است که برای سرمایه‌گذاران مطلوب است.

نسبت قیمت به درآمد (P/E)

نسبت قیمت به سود از تقسیم قیمت فعلی هر سهم بر سود شرکت به ازا هر سهم محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر قیمت سهام شرکتی در حال حاضر به ازای هر سهم ۷۰ دلار با سود ۵ دلار به ازای هر سهم فروخته شود، نسبت P/E برابر با ۱۴ است (۷۰ دلار تقسیم بر ۵ دلار).

دو نوع اصلی نسبت PE وجود دارد. نسبت PE آینده نگر (یا پیشرو) و گذشته نگر (یا دنباله رو). تفاوت بین این دو مربوط به نوع درآمدی است که در محاسبه‌ی آن‌ها استفاده می‌شود. اگر سود پیش‌بینی‌شده (آینده) یک ساله به عنوان مخرج در محاسبه استفاده شود، نتیجه یک نسبت PE آینده‌نگر است. در حالی که اگر از درآمدهای ۱۲ ماهه پایانی استفاده شود، در نتیجه نسبت PE گذشته نگر را محاسبه خواهید کرد.

۳. رشد درآمد پیش بینی شده (PEG)

نسبت P/E یک شاخص تحلیل فاندامنتال یا بنیادی خوب است اما با در نظر گرفتن این واقعیت که شامل رشد درآمدهای آتی نمی‌شود، تا حدودی محدود است. PEG این را با پیش بینی نرخ رشد سود یک ساله سهام جبران می‌کند. تحلیلگران می‌توانند نرخ رشد آتی یک شرکت را با مشاهده نرخ رشد تاریخی آن تخمین بزنند. این روش تصویر کامل‌تری از ارزش‌گذاری سهام ارائه می‌دهد. برای محاسبه رشد سود پیش‌بینی شده، نسبت P/E را بر نرخ رشد ۱۲ ماهه شرکت تقسیم کنید. درصد در نرخ رشد در محاسبه حذف می‌شود.

به عنوان مثال، اگر نرخ رشد ۱۰٪ و نسبت PE ۱۵ باشد، فرمول PEG به شکل زیر است:

PEG = نسبت PE / رشد درآمد

PEG = 15 / 10 -> توجه کنید که چگونه ۱۰٪ به ۱۰ تبدیل می‌شود

PEG = 1.5

قاعده کلی این است که وقتی PEG سهام بالاتر از ۱ باشد، ارزش‌گذاری آن بیش از حد در نظر گرفته می‌شود. در حالی که اگر زیر ۱ باشد، ارزش آن کمتر از میزان واقعی تلقی می‌شود.

۴. جریان نقدی آزاد (FCF)

به عبارت ساده‌تر، جریان نقدی آزاد، وجه نقدی است که پس از پرداخت هزینه‌های عملیاتی و مخارج سرمایه‌ای یک شرکت باقی می‌ماند. پول نقد برای گسترش و بهبود یک تجارت بسیار مهم است. شرکت‌هایی با جریان نقدی آزاد بالا می‌توانند ارزش سهامداران را بهبود بخشند، نوآوری‌ کنند و بهتر از همتایان خود با نقدینگی کمتر از رکود جان سالم به در ببرند. بسیاری از سرمایه گذاران FCF را به عنوان یک شاخص اساسی می‌دانند زیرا نشان می‌دهد که آیا یک شرکت هنوز پول نقد کافی برای پاداش دادن به سهامداران خود از طریق سود سهام پس از عملیات تامین مالی و هزینه‌های سرمایه را دارد یا خیر.

FCF به عنوان جریان نقدی عملیاتی منهای مخارج سرمایه (CAPEX) همانطور که در صورت جریان نقدی ثبت می‌شود، به همان شکل محاسبه می‌شود. همچنین می‌توان از صورت سود و زیان به عنوان سود خالص عملیاتی پس از مالیات (NOPAT) به اضافه استهلاک، منهای سرمایه در گردش و مخارج سرمایه (CAPEX) استنباط کرد. عبارت و فرمول‌های زیر را بررسی کنید. ما FCF را برای شما محاسبه می‌کنیم:

NOPAT = EBIT مالیات –

NOPAT = 1105 – ۳۳۲ = ۷۷۴

FCF = NOPAT + استهلاک – ( CAPEX سرمایه در گردش و )

FCF = 774 + 50 – (۱۲۰ + ۳۰) = ۶۷۴

۵. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)

این نسبت همچنین به عنوان نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام نیز شناخته می‌شود. نسبت قیمت به ارزش دفتری یک شاخص تحلیل بنیادی است که ارزش دفتری سهام را با ارزش بازار آن مقایسه می‌کند. P/B با نشان دادن تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزشی که شرکت در دفاتر مالی خود بیان کرده است، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تعیین کنند آیا ارزش سهام نسبت به ارزش دفتری آن کمتر است یا بیش از حد ارزش‌گذاری شده است که با تقسیم آخرین قیمت بسته شدن سهام بر ارزش دفتری هر سهم که در گزارش سالانه شرکت فهرست شده است، محاسبه می‌شود. ارزش دفتری به عنوان بهای تمام شده تمام دارایی‌ها منهای بدهی‌ها محاسبه می‌شود. اگر شرکت منحل شود، ارزش نظری آن شرکت بر اساس مفهوم ارزش دفتری محاسبه می‌شود.

نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)

با این حال، نسبت قیمت به ارزش دفتری یک شرکت خاص به تنهایی مفید نیست. یک سرمایه‌گذار باید نسبت P/B یک شرکت را با سایر شرکت‌ها در همان بخش یا صنعت مقایسه کند. تنها در این صورت است که در تعیین اینکه کدام شرکت ممکن است نسبت به سایرین کمتر یا بیش از ارزش‌گذاری شده باشد مفید خواهد بود.

۶. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

ROE یک نسبت سودآوری است که نرخ بازدهی را نشان می‌دهد که سهامدار برای بخشی از سرمایه‌گذاری خود در آن شرکت دریافت می‌کند. این نسبت اندازه‌گیری می‌کند که چگونه یک شرکت بازدهی مثبتی را برای سرمایه‌گذاری سهامداران خود ایجاد می‌کند. از آنجایی که سود محرک واقعی قیمت سهام است، تفکیک سود به دست آمده با حقوق صاحبان سهام در واقع یک شاخص بسیار خوب از سلامت مالی یک شرکت و ارزش منصفانه سهام آن است. شما می‌توانید بازده حقوق صاحبان سهام را با تقسیم سود خالص بر میانگین حقوق صاحبان سهام محاسبه کنید. تجزیه و تحلیل DuPont با اضافه کردن چندین متغیر برای کمک به سرمایه‌گذاران برای درک بهتر سودآوری شرکت، محاسبه را بیشتر گسترش می‌دهد. این تحلیل به این مؤلفه‌های اصلی می‌پردازد:

ROA = درآمد خالص / دارایی‌ها، که می‌توان آن‌ها را بیشتر به موارد زیر تقسیم کرد:

حاشیه سود = درآمد/درآمد خالص

نسبت گردش مالی = درآمد / دارایی

اهرم = دارایی / حقوق صاحبان سهام

فرمول گسترش یافته ROE هنگام انجام تجزیه و تحلیل DuPont به شکل زیر است:

ROE = حاشیه سود x نسبت گردش مالی x اهرم

ROE = درآمد خالص / درآمد x درآمد / دارایی x دارایی / حقوق صاحبان سهام

با استفاده از تجزیه و تحلیل DuPont، سرمایه گذار می‌تواند تعیین کند که چه چیزی باعث ROE می‌شود. به نظرشما آیا دلیل آن حاشیه سود بالا و یا نسبت گردش مالی بسیار سریع و یا اهرم بالاست؟

۷. نسبت پرداخت سود سهام (DPR)

همانطور که می‌دانید شرکت‌ها بخشی از سود خود را به صورت سود سهام به سهامداران خود پرداخت می‌کنند. اما این نیز مهم است که بدانیم درآمد شرکت تا چه حد از پرداخت سود سهام حمایت می‌کند. این همان چیزی است که نسبت پرداخت سود سهام در مورد آن است. این فاکتور به شما می‌گوید که یک شرکت چه بخشی از درآمد خالص را به سهامداران خود باز می‌گرداند و همچنین چه مقدار را برای رشد، ذخیره نقدی و بازپرداخت بدهی کنار می‌گذارد. DPR با تقسیم کل مبلغ سود سهام بر درآمد خالص شرکت در همان دوره و معمولاً به صورت درصد سالانه محاسبه می‌شود.

نسبت پرداخت سود سهام (DPR)

۸. نسبت قیمت به فروش (P/S)

نسبت قیمت به فروش یک شاخص پارامترهای شاخص تحلیل بنیادی است که می‌تواند با استفاده از ارزش بازار و درآمد شرکت به تعیین ارزش منصفانه سهام کمک کند. این نشان می‌دهد که بازار چقدر برای فروش شرکت ارزش قائل است که می‌تواند در ارزش‌گذاری سهام در حال رشدی که هنوز سودی به دست نیاورده‌اند یا به دلیل یک عقب‌گردی موقت، آن‌طور که انتظار می‌رود عمل نمی‌کنند، موثر باشد. فرمول P/S با تقسیم فروش هر سهم بر ارزش هر سهم محاسبه می‌شود. نسبت P/S پایین به عنوان نشانه خوبی از سوی سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. این معیار دیگری است که هنگام مقایسه شرکت‌ها در همان بخش یا صنعت نیز مفید است.

۹. نسبت سود سهام

نسبت سود تقسیمی به میزان پرداختی یک شرکت در هر سال به عنوان سود سهام در نسبت با قیمت سهام آن می‌پردازد. این تخمینی از بازده سود سهام یک سرمایه گذاری است. با فرض اینکه هیچ تغییری در سود سهام وجود نداشته باشد، بازده دارای یک رابطه معکوس با قیمت سهام است. زمانی که قیمت سهام کاهش می یابد بازدهی افزایش می‌یابد و بالعکس. این برای سرمایه گذاران مهم است، زیرا به آن‌ها می‌گوید که از هر دلاری که در سهام شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چه میزان به آن‌ها باز می‌گردد.

نسبت سود تقسیمی به درصد بیان می‌شود و از تقسیم سود سالانه هر سهم بر قیمت فعلی سهم محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، ۲ شرکت (الف و ب) سالانه ۳ دلار سود به ازای هر سهم پرداخت می‌کنند. سهام شرکت الف به ازای هر سهم ۶۰ دلار معامله می‌شود، در حالی که سهام شرکت ب با ۳۰ دلار به ازای هر سهم معامله می‌شود. این بدان معنا است که بازده سود سهام شرکت الف ۵% (۶۰/۳ x 100) و بازده سود سهام شرکت ب ۱۰% (۳۰/۳ x 100) است. به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، احتمالاً سهام شرکت ب را به سهام دیگر شرکت الف ترجیح می‌دهید، زیرا بازده سود بیشتری دارد.

۱۰. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آخرین شاخص تحلیل بنیادی در این فهرست است و رابطه بین سرمایه استقراضی شرکت و سرمایه ارائه شده توسط سهامداران آن را اندازه گیری می‌کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن برای تعیین نحوه تامین مالی دارایی‌های شرکت استفاده کنند. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اهرم مالی یک شرکت را ارزیابی کنند و نشان می‌دهد که در صورت مواجهه کسب ‌و کار با مشکلات مالی، چقدر حقوق صاحبان سهام می‌تواند تعهدات را برآورده کند.

شما می‌توانید نسبت را با تقسیم کل بدهی‌ها بر کل حقوق صاحبان سهام محاسبه کنید. ترازنامه تلفیقی را در زیر بررسی کنید که نشان می‌دهد شرکت اپل در مجموع ۲۴۱ میلیارد دلار بدهی (که با رنگ قرمز مشخص شده است) و کل حقوق صاحبان سهام ۱۳۴ میلیارد دلار (با رنگ سبز مشخص شده) ثبت کرده است.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)

بر اساس این ارقام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بصورت زیر محاسبه می‌شود:

$۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ÷ $۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ = ۱.۸۰

نتیجه گیری

همه شاخص‌های تحلیل بنیادی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، در نوع خود مهم هستند. در حالی که آن‌ها می‌توانند به شما در تعیین ارزش و پتانسیل رشد یک سهام کمک کنند، مهم است که بدانید چندین عامل دیگر نیز بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند که اندازه‌گیری اکثر آن‌ها چندان آسان نیست. به همین دلیل است که وقتی نوبت به ارزیابی سهام یک شرکت برای مقاصد سرمایه‌گذاری می‌شود، تحلیل فاندامنتال به بهترین وجه همراه با ابزارهای دیگر مانند تحلیل تکنیکال، اخبار اقتصاد کلان و داده‌های خاص صنعت استفاده می‌شود. این مسائل به شما کمک می‌کند تصویر واضح تری از آنچه که به عنوان یک سهام می‌خواهید در آن سرمایه گذاری کنید داشته باشید، در حالی که از شاخص‌ها به عنوان معیار برای اندازه گیری ارزش سرمایه گذاری‌های بالقوه استفاده می‌کنید.

سوالات متدوال

سوالات متداول

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

تحلیل بنیادی شامل بررسی انتقادی یک کسب و کار در ابتدایی‌ترین یا اساسی‌ترین سطح مالی آن است.

هدف از تحلیل فاندامنتال چیست؟

هدف این تحلیل ارزیابی مدل کسب و کار، صورت‌های مالی، حاشیه سود و سایر شاخص‌های کلیدی برای تعیین وضعیت مالی یک کسب‌وکار و ارزش ذاتی سهام است.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

پارامترهای شاخص

مجله پزشکی بالینی ابن سینا

Avicenna Journal of Clinical Medicine

دوره 23، شماره 4 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 1395 ) جلد 23 شماره 4 صفحات 335-323 | برگشت به فهرست نسخه ها

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Koorki M, Isfandyari –Moghaddam A, Bayat B. Evaluation of Research Outputs at the Hamadan University of Medical Sciences Based on the Hirsch Index and m Parameter: A Scientometric Study. Avicenna J Clin Med 2017; 23 (4) :323-335
URL: http://sjh.umsha.ac.ir/article-1-1383-fa.html

کورکی مسعود، اسفندیاری مقدم علیرضا، بیات بهروز. بررسی برونداد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان براساس شاخص هرش (h-index) و پارامتر m: یک مطالعه علم سنجی. مجله پزشكي باليني ابن سينا 1395; 23 (4) :335-323

مسعود کورکی 1 ، علیرضا اسفندیاری مقدم * 2 ، بهروز بیات 3

1- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد همدان، دانشــگاه آزاد اســلامی/دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران ، [email protected]
3- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

مقدمه: استفاده از شاخص هرش و پارامتر m یکی از مهم ‌ ترین روش های ارزیابی تولیدات علمی پژوهشگران و مراکز پژوهشی است و سنجش همزمان کمیت وکیفیت مستندات علمی ازمزیت این شاخص ‌ ها محسوب می ‌ شود. به ‌ همین منظور این مطالعه با هدف تعیین تولیدات پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان براساس شاخص هرش و پارامتر m نمایه شده در پایگاه استنادی گوگل اسکالر تا پایان سال 2016 میلادی انجام گرفت.

روش کار: در این مطالعه علم سنجی- ‌ توصیفی، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان (425 نفر) به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. با مشاهده مستقیم پایگاه استنادی گوگل اسکالر و درج آدرس سازمانی دانشگاه شاخص هرش ‌ و سن پژوهشی افراد استخراج و پس از ثبت در سیاهه وارسی، پارامتر m آنان محاسبه گردید. درانجام عملیات نهایی و برای موشکافی و تحلیل داده ‌ ها از نرم افزار 16 SPSS و از شاخص ‌ های عددی آمار توصیفی و جداول و نمودارها استفاده شد.

یافته ها: از کل اعضا، 209 نفر (49/2درصد) دارای شاخص هرش هستند. میانگین (انحراف معیار) کل شاخص هرش دانشگاه (3/85)2/71 و میانگین (انحراف معیار) کل پارامتر m (0/44)0/36 بدست آمد. بیشترین شاخص هرش 17 است که سه نفر از اعضا گروه های بیوشیمی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشت عمومی آنرا کسب نمودند و بالاترین پارامتر m 2/16 است که به عضو هیات علمی گروه روان ‌ پزشکی تعلق گرفت. میانگین شاخص هرش پارامترهای شاخص و پارامتر m در مردان 3/31 و 0/42 و در زنان 1/76 و 0/25، برای علوم پایه 4/97 و 0/57 و برای علوم بالینی 1/72 و 0/26 بدست آمد. مدرک دکتری تخصصی و مرتبه استادی به ترتیب با شاخص هرش 5/01 و 9/3 و پارامتر m 0/58 و 0/89 بیشترین میانگین را دارند. از منظر قیاس بین دو شاخص مورد مطالعه رتبه و جایگاه هر چهار متغیر یاد شده تفاوتی پیدا نکرد. گروه ایمونولوژی در کل دانشگاه با میانگین شاخص هرش 9/25 و گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی با میانگین پارامتر m 1/14 برترین پارامترهای شاخص رتبه را بخود اختصاص دادند. دانشکده بهداشت با میانگین شاخص هرش 7/02 و میانگین پارامتر m 0/87 بالاترین رتبه را از هر دو منظر بین دانشکده ‌ ها احراز نمود. در قیاس بین دو شاخص علم ‌ سنجی، جایگاه و رتبه سایر دانشکده ‌ ها و گروه ‌ های آموزشی متفاوت از هم شدند.

نتیجه گیری: میانگین شاخص هرش و پارامتر m تولیدات پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در بین دانشگاه ‌ های علوم پزشکی کشور متوسط به بالا و به نسبت خوب ارزیابی می ‌ شود، لیکن از شاخص ‌ های تعیین شده بین المللی دراین خصوص چه از نظر کمی و یا کیفی پایین ‌ تر است. توصیه می ‌ شود در کنار سایر شاخص ‌ های علم ‌ سنجی، از پارامتر m نیز به عنوان معیار ارزشیابی علمی پژوهشگران دانشگاهی استفاده شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.