ضریب بتا چه می‌‌گوید؟


مفاهیم پرکاربرد بورس

ارزیابی عملکرد پورتفولیو و معرفی نسبت‌ها

جک ال ترینر (Jack L. Treynor) اولین نفری بود که به سرمایه گذاران، سنجش و معیار مرکبی از عملکرد پورتفولیو ارائه کرد که شامل ریسک هم بود. هدف ترینر یافتن معیار عملکردی بود که بتواند برای تمام سرمایه گذاران فارغ از اولویت های شخصی خود کاربردی باشد. ترینر بیان کرد که ریسک دارای دو مولفه است. این دو مولفه عبارتند از: ریسکی که توسط نوسان در بازار بورس ایجاد می‌شود و ریسکی که ناشی از نوسان اوراق بهادار افراد است.

ترینر مفهوم خط بازار اوراق بهادار را معرفی کرد که رابطه بین برگشت سود پورتفولیو و نرخ برگشت سود بازار را تعریف می‌کند. شیب این خط بیانگر نوسان نسبی بین پورتفولیو و بازار است. ضریب بتا، معیار نوسان پورتفولیوی سهام نسبت به خود بازار است. هرچه شیب این خط بیشتر باشد نسبت ریسک به برگشت سود بیشتر خواهد بود.

به نسبت ترینر، نسبت بازده به ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ نوسان می‌گویند و به صورت زیر به دست می‌آید:

در این فرمول داریم:

برگشت سود پورتفولیو = PR

نرخ بدون ریسک = RFR

بتا = β

صورت کسر تعیین کننده صرف ریسک و مخرج کسر نیز برابر با ریسک پورتفولیو است. نتیجه این کسر بیانگر برگشت سود پورتفولیو به ازای هر واحد ریسک است.

ضریب بتا چه می‌‌گوید؟

چکیده: استقرار مناسب مکانیزم های حاکمیت شرکتی، که اقدامی‌اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت هاست منجر به استقرار صحیح سیستم های مدیریتی خواهد شد. هدف از این پژوهش این است که با بررسی رابطه بین عوامل حاکمیت شرکتی با مدیریت ریسک شرکتها با استفاده از مبانی نظری و تئوری های موجود و با کمک داده های آماری نقش و اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در عملکرد شرکتها را مورد بررسی قرار دهیم. در این پژوهش می‌خواهیم بدانیم که آیا شرکتهایی که از نظر دارا بودن ویژگیهای حاکمیت شرکتی در ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ موقعیت خوبی قرار دارند، از نظر مدیریت ریسک هم در موقعیت خوبی هستند یا نه؟ در این تحقیق به منظور بررسی این مسئله، رابطه استقرار ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل،‌اند ازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره) به عنوان متغیر مستقل با مدیریت ریسک شرکتهای جامعه آماری که با سه شاخص (ریسک غیر سیستماتیک، شاخص بتا، نسبت شارپ) سنجیده می‌شود با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خصوص گرداوری داده های مربوط به متغییرهای تحقیق از کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و نیز اطلاعات و داده های موجود در نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای انتخاب نمونه آماری این تحقیق از روش نمونه گیری حذفی استفاده شده است بدین ترتیب که از بین جامعه آماری تحقیق که کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ملاکهای زیر در نظر گرفته شده است: اول اینکه شرکتهای مورد نظراز شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری نباشند. دوم اینکه اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکتها، در طول دوره تحقیق در دسترس باشد و سوم اینکه شرکتهایی که در معاملات آنها وقفه بیش از 3 ماه نباشد. با توجه به شرایط فوق شرکتهایی که شرایط لازم را دارابودند شامل 62 شرکت می‌باشد که نمونه آماری تحقیق را تشکیل می‌دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در دوره زمانی چهار ساله می‌توان به این نتیجه رسید که بین ریسک غیر سیستماتیک , استقرار ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد. با این پیش شرط که ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی شامل دو معیار درصد اعضای غیرموظف به کل هیت مدیره (استقلال هیئت مدیره ) و دوگانگی وظیفه مدیر عامل باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از این است که ریسک غیر سیتماتیک با متغییر استقلال هیئت مدیره با شیب منفی و با متغییر دوگانگی وظیفه مدیر عامل با شیب مثبت دارای رابطه معنادار می‌باشد که بیانگر این موضوع است که با افزایش ریسک غیر سیستماتیک، درصد اعضای غیرموظف به کل هیت مدیره کاهش ویافته و نیز در تصدی وظیفه مدیریت عامل در شرکتها دوگانگی بیشتر مشاهده می‌شود و نیز معناداری رابطه ضریب بتا با چهار متغیرمستقل تمرکز مالکیت ( با شیب منفی )، مالکیت نهادی( با شیب مثبت )، تعداد اعضای هیات مدیره متغیر( با شیب مثبت )، و دوگانگی وظیفه مدیر عامل ( با شیب مثبت ) تایید شد. و نیز نتایج بدست آمده حاکی از این است که نسبت شارپ با پنج متغیرمستقل از بین شش متغییر مستقل تحقیق رابطه معناداری دارد، بدین صورت که با متغییرهای تمرکز مالکیت ( با شیب منفی )، مالکیت نهادی( با شیب مثبت )، درصد اعضای غیرموظف به کل هیت مدیره ( با شیب منفی )، نفوذ مدیر عامل ( با شیب مثبت) و دوگانگی وظیفه مدیر عامل ( با شیب مثبت ) دارای رابطه معنادار می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی بیانگر این موضوع است که فرض صفر این فرضیه رد و در نتیجه وجود رابطه معنادار بین مدیریت ریسک و استقرار وپژگی های نظام حاکمیت شرکتی تایید می‌شود. بدین معنی که بین اجرای اصول حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با مدیریت ریسک دارد.

#حاکمیت شرکتی #مدیر غیر موظف #تمرکز مالکیت #مالکیت نهادی #نفوذ مدیر عامل #دوگانگی وظیفه مدیر عامل #‌اند ازه هیئت مدیره #استقلال هیئت مدیره #ریسک #مدیریت ریسک #ریسک غیر سیستماتیک #ضریب بتا #نسبت شارپ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود ضریب بتا چه می‌‌گوید؟
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: شاخص حاکمیت شرکتی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی، نقدشوندگی سهام، بازده سهام، آمیهود تعدیل شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: چارچوب COBIT 5، همسویی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات، حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات، حاکمیت فناوری اطلاعات، بلوغ همسویی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات]

[کلیدواژه ها: استقلال در یادگیری، تقویت استقلال درسی، تکنیک های موثر در مستقل شدن، استراتژی های معلمان در تقویت استقلال یادگیری]

[کلیدواژه ها: مدل فاما – فرنچ، نوسانات غیر سیستماتیک، بازده سهام، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار]

[کلیدواژه ها: گراف کلی، گراف مرکزی، گراف میانی، گراف میشلسکی، عدد استقلال، عدد پوششی، عدد استقلال یالی، عدد پوشش یالی، عدد رنگی، عدد رنگ ناپذیری، عدد رنگی متعادل]

[کلیدواژه ها: نرخ شکست سهمی شکل، تابع W لامبرت، توزیع تعمیم وایبل تعدیل یافته، توزیع بتا وایبل تعمیم یافته، توزیع بتا وایبل تعدیل یافته تعمیم یافته]

[کلیدواژه ها: نسبت شکل پذیری، ضریب شکل پذیری، ضریب اضافه مقاومت، ضریب رفتار سازه، تحلیل استاتیکی غیر خطی، سازه های منظم و نا منظم، قاب های خمشی فولادی، FEMA-356]

با نمادبان بیاموزید: مفاهیم کاربردی بورس۲

مفاهیم پرکاربرد بورس

مفاهیم پرکاربرد بورس

در اولین آموزش‌های نمادبان با ۱۲ مفهوم پرکاربرد بورس آشنا شدیم و در واقع الفبای بورس را آموختیم. در گام بعدی به برخی آموزش ها از جمله چگونگی خرید و فروش در بورس و سرمایه‌گذاری کم ریسک پرداختیم. و حالا وقت آن رسیده تا مفاهیم ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ جدیدتری را بررسی کنیم.

آربیتراژ:

این واژه به کسب سود از اختلاف قیمت یک کالای وااحد در دو یا چند بازار یا موقعیت مختلف اطلاق می‌شود. برای مثال اگر سهامی در بازار A با قیمت ۵ دلار و در بازار ‌B با قیمت ۴.۵ دلار معامله شود، و فردی صد سهم از بازار B خرید کرده و در بازار A به فروش برساند، آربیتراژ انجام داده‌است و ۵۰ دلار سود سریع و بدون ریسک کسب کرده است. آربیتراژ در دراز مدت به منصفانه باقی ماندن قیمت‌ها کمک می‌کند.

پذیره‌نویسی:

پذیره‌نویسی فرایند تفویض یا امضا کردن سند یا قرارداد است. هرگاه در بورس از پذیره‌نویسی نامی به میان می‌آید به این معناست که طرف سرمایه‌گذار تعهد می‌کند که برای خرید قسمتی از سهام ناشر وجه را پرداخت کند و به تامین مالی شرکت کمک کند، چرا که تشکیل شرکت سهامی عام وابسته به تعهد کل سرمایه از جانب موسسان و سهامداران است. پس ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ از انجام مراحل اولیه‌ی ثبت شرکت اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی در روزنامه‌ای مشخص منتشر شده و خریداران از آن آگاهی پیدا می‌کنند و طی جلسه‌ای تعهد پرداخت سرمایه به اطلاع سهامداران رسیده و امضا می‌شود. تفاوتی که میان پذیره‌نویسی و عرضه ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ اولیه وجود دارد این است که در عرضه اولیه برای هرسهم، بازه‌ی قیمت تعریف می‌شود. اما پذیره‌نویسی بر اساس قیمت اسمی یعنی ۱۰۰ تومان انجام می‌گیرد. ثبت سفارش عرضه اولیه معمولا در طی دوساعت صورت گرفته و مهلت پذیره‌نویسی معمولا یک ماهه است. دیگر آن که عرضه اولیه پس از گذشت دوروز به طور عادی و با دامنه‌ی پنج درصد قابل معامله خواهد بود، اما اتمام فرایند پذیره‌نویسی پایان کارنبوده و پروسه‌ی چند هفته و حتی چندماهه‌ی مراحل ثبت شرکت، بازگشایی و معامله‌ی نماد را به تعویق می‌اندازد.

ارزش خالص دارایی NAV:

این مفهوم مخفف Net Asset Value به معنای ارزش خالص دارایی‌های هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری است و نشان می‌دهد که ارزش هر سهم شرکت چند ریال است. ارزش خالص دارایی از تقسیم تفاضل ارزش روز دارایی‌ها و بدهی‌ها بر تعداد سهام شرکت محاسبه می‌شود، به بیان دیگر:

NAV= (دارایی ها - بدهی ها) / تعداد سهام شرکت

کاربرد ارزش خالص دارایی در تشخیص موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های شاخصی، ETFها و سبدهای اختصاصی می‌باشد.

ضریب بتا

ضریب بتا β ارزش دارایی‌ها در طول زمان را بررسی کرده و میزان ریسکی که سرمایه‌گذار با خرید آن متحمل می‌شود را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران سطح ریسک سهام و دارایی‌ها را محاسبه کرده و با توجه به وضعیت بازار برای پرتفوی خود تصمیم بگیرند. ارتباط شرایط بازار با ضریب بتا به شرح زیر است:

  • اگر ضریب بتا یک باشد یعنی ریسک دارایی برابر ریسک بازار بوده و سرمایه‌گذاری حالت خنثی خواهد داشت.
  • اگر ضریب بتا کمتر از یک باشد، ، یعنی اینکه ریسک سهم مورد نظر کمتر از ریسک بازار بوده و اصطلاحا تدافعی است.
  • اگر ضریب بتا بیشتر از یک باشد، ریسک سهم مورد نظر بیشتر از ریسک بازار و اصطلاحا تهاجمی است.

انواع ارزش

  • ارزش بازار : به ارزش روز کل سهامی عام یک شرکت ارزش بازار گفته می‌شود. هرچه میزان کل سهام عام یک شرکت بزرگتر باشد، آن شرکت سرمایه‌ی بیشتری داشته و بزرگتر است. بنابراین ارزش بازار در واقع بزرگی و کوچکی یک شرکت را تعیین می‌کند. ارزش بازار تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران موجود است و تنها کافی است نام نماد یا شرکت را در آن جستجو کنید. شرکت‌هایی که ارزش بازار بالایی دارند، بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس می‌گذارند. نمادبان در یک مقاله به موضوع ارزش بازار پرداخته است.
  • ارزش سهمی: قیمت سهمی مبلغی است که هنگام چاپ و انتشار برگه سهام توسط شرکت روی آن نوشته می‌شود. طبق قانون تجارت حداکثر مقدار قیمت سهمی ۱۰/۰۰۰ ریال است، اما به طور معمول تمام شرکت‌های بورس مبلغ ۱۰۰ تومان را بعنوان قیمت سهمی در نظرمی‌گیرند.
  • ارزش دفتری: در یک تعریف مختصر ارزش دفتری را می‌توان معادل ارزش کل دارایی‌های یک شرکت منهای بدهی‌های آن شرکت دانست. اهمیت ارزش دفتری برای سرمایه‌گذارانی است که براساس ارزش شرکت معامله می‌کنند. اگر ارزش یک سهام کمتر از مبلغ ارزش دفتری آن باشد فرصت خرید خوبی به سهامداران به وجود می‌آید.
  • ارزش ذاتی: قیمتی که هرسهم در هر لحظه دارد، ممکن است با ارزش واقعی آن برابر نباشد. دوعامل سودآوری و کیفیت کسب سود تعیین کننده‌ی ارزش ذاتی یک سهام هستند. ارزش ذاتی سهام با تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر وضعیت یک شرکت توسط افراد متخصص تعیین می‌شود. ارزش گذاری ذاتی با توجه به NAV انجام می‌شود. اگر یک سهم قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی خود داشته باشد اصطلاحا گفته می‌شود حباب منفی داشته و باید خریداری شود. در حالی که معامله شدن سهم با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن حباب مثبت ایجاد کرده و باید چنین سهمی را به فروش گذاشت.

سهام شناور آزاد

در هر شرکتی درصدی از سهامداران به نوعی سهامداران موقتی آن شرکت هستند و تمایلی به نگهداری سهم خود برای طولانی مدت و مشارکت در مدیریت شرکت نداشته و ترجیح می‌دهند سهام خود را بفروشند. به این درصد از سهامی که در حال حاضر در مالکیت سهامداران بوده اما احتمال عرضه و فروش آن بالاست سهام شناور آزاد می‌گویند. درصد سهام شناور آزاد می‌توان عاملی تعیین کننده برای میزان ریسک سرمایه‌گذاران باشد. چرا که هرچه نسبت سهام شناور به سهام کل عدد بزرگتری باشد، یعنی عده‌ی بیشتری از سهامداران به نگهداشتن سهم خود تمایلی ندارند و این مساله ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

سال مالی

سال مالی دوره‌ی زمانی حسابداری است که در پایان ۳۶۵ روز آن شرکت‌ها ملزم به ارائه صورت‌های مالی و تحویل اظهارنامه عملکرد هستند. سال مالی معمولا با پایان آن نامگذاری می‌شود و پایان سال مالی عموم شرکت‌های بورسی ایران اسفند و آغاز آن فروردین است. بنابراین گزارشات مربوط به سال مالی ۹۸ مربوط به فروردین ۹۸ تا پایان اسفند آن سال است.

سود انباشته

شرکت‌ها در پایان سال مالی مبلغی از سود خود را بین سهامداران تقسیم می‌کنند که به آن سود نقدی گفته می‌شود و قسمتی دیگر از سود را برای سرمایه‌گذاری مجدد در خود شرکت نزد خود نگه می‌دارند. به این مقدار از سود ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ که نزد شرکت ها می‌ماند سود انباشته گفته می‌شود.

نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید. همچنین پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از گزیده اخبار بورس ایران، مشاهده آخرین اطلاعات نمادهای بورسی‌تان، و همچنین استفاده از سبد مجازی حرفه‌ای جهت رصد بازدهی سرمایه‌تان و تشکیل سبدهای مختلف اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید.

مجذور R در مقابل مجذور تنظیم شده R: تفاوت در چیست؟

مربع R یا همان ( 2 R) و مربع تنظیم شده یا دستکاری شده R به سرمایه‌گذار اجازه سنجش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقابل مقدار یک معیار را می‌دهد. سرمایه گذاران همچنین ممکن است از این محاسبه برای سنجش سبد داریی (پرتفوی) خود در برابر یک معیار استفاده کنند.

برد این ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ مقادیر بین 0 و 100 است. نتیجه بدست آمده نشان دهنده این نیست که یک گروه از سهم‌ها چقدر خوب عمل می‌کنند بلکه تنها اینکه چقدر بازده کسب شده به مقداری که توسط آن معیار محاسبه شده نزدیک است را می‌سنجد.

مجذور R-که به عنوان ضریب تشخیص نیز شناخته می‌شود- یک ابزار تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده برای پیش بینی بازده آینده یک سرمایه‌گذاری است و اینکه تا چه اندازه این بازده به مقدار اندازه‌گیری شده توسط یک مدل تکی نزدیک است را می‌سنجد.

مجذور تنظیم(دستکاری) شده R همبستگی سرمایه‌گذاری را با مدل‌های چندتایی می‌سنجد.

مجذور R نمی تواند ضرایب بدست آمده را اعتبارسنجی کند و همه ضرایب تقریبی و براساس پیش داوری هستند. همچنین نشان نمی دهد آیا یک مدل رگرسیون رضایت بخش است یا خیر. این پارامتر می‌تواند یک مجذور R معمولی برای یک مدل خوب نشان دهد یا درعوض یک ضریب مجذور R بالا برای یک مدل که به درستی کار نمی‌کند نمایش دهد. هر چه ضریب 2 R کوچکتر باشد ارتباط بین دو متغیر با هم کمتر است. نتایج بیشتر از 70٪ معمولا نشان دهنده این است که پرتفوی به صورت تنگاتنگ با معیار سنجش ارتباط دارد و آن را تعقیب می‌کند. مقادیر بالاتر مجذور R همچنین نشان‌دهنده قابل اتکا بودن ضریب بتا می‌باشد. بتا نوسانات یک سهم یا پرتفوی را اندازه گیری می‌کند.

یکی از تفاوت های عمده بین مجذور R و مجذور تنظیم شده R این است که R 2 فرض می‌گیرد که هر متغیر مستقل -معیار- در مدل ،تغییرات متغیر وابسته- صندوق سرمایه‌گذاری یا پرتفوی- را توضیح می‌دهد. این پارامتر درصد تغییرات را اگر تمام متغیرهای مستقل بر روی متغیر ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ وابسته تاثیر بگذارند ارائه می‌دهد. در دنیای واقعی، این رابطه یک به یک به ندرت اتفاق می افتد. در طرف دیگر، مجذور تنظیم شده R درصد تغییرات را بر اساس متغیرهای مستقلی که واقعا بر روی متغیر وابسته تاثیر‌گذار هستند محاسبه می‌کند.

مجذور R اغلب با رگرسیون خطی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تحرکات قیمتی سهم در آینده را محاسبه کند، اما این تنها یکی از اندیکاتورهای تکنیکالی است که معامله‌گران باید در دسترس داشته باشند. واحد تحلیل تکنیکال Investopedia یک نگاه کلی و جامع به اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای نمودار داشته و همچنین بیش از ساعت ویدیو نیز تهیه نموده است. شما شناخته‌شده‌ترین روش‌ها را برای استفاده از آن‌ها و به حداکثر کردن سود با ریسک مدیریت شده خود در بازارهای واقعی از این طریق را خواهید آموخت.

مجذور تنظیم‌شده R

مجذور تنظیم شده R قدرت نسبی بین مدل‌های رگرسیون‌هایی را مقایسه می‌کند - دو یا چند متغیره- که شامل تعدادی از متغیر های مستقل می‌شوند- که به عنوان تخمین‌زن شناخته می‌شود. هر تخمین‌زن یا متغیر مستقل، افزوده شده به یک مدل مقدار مجذور R را افزایش می دهد و هرگز آن را کاهش نمی‌دهد. پس یک مدل که شامل چند تخمین‌زن باشد مقدار 2 R بالاتری دارد و ممکن است بهتر عمل کند. هرچند ، این نتیجه دلایل دیگری نیز دارد.

مجذور تنظیم شده 2 R این افزایش مقدار ناشی از اضافه‌شدن تخمین‌زن جدید را جبران می‌کند و تنها ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ اگر تخمین زن جدید موجب تقویت مدل که با استفاده از احتمال مشخص میگردد، شود این مقدار افزایش می‌یابد. در طرف مقابل، وقتی که تخمین‌زن مدل را کمتر از آنچه که قبلا بود بهبود ببخشد مقدار کاهش می‌یابد.

هنگامی که داده های خیلی کمی در یک مدل آماری موجود باشد به آن چسبیدگی بیش ازحد می‌گوییم. چسبیدگی بیش از حد می‌تواند موجب مقدار بالای R بی دلیل شود. این رقم نادرست می تواند منجر به کاهش توانایی پیش‌بینی رخدادهای پیش رو گردد. مجذور تنظیم شده R یک حالت خاص طراحی شده از 2 R است که برای تعدادی از تخمین‌زن‌ها در یک مدل استفاده می‌گردد. مجذور تنظیم شده 2 R می‌تواند منفی باشد اما نه به صورت همیشگی.

درحالی که مقدار مجذور R بین 0 و 100 است و یک رابطه خطی بین داده های‌نمونه حتی اگر هیچ رابطه‌ا‌ی اساسا میان آنها نباشد، نشان می‌دهد ، مجذور تنظیم شده R بهترین تخمین را با درجه آزادی جامعه مورد مطالعه ارائه می‌دهد.

برای نشان دادن همبستگی مدل‌ها با مجذور R، مدل با بیشترین محدودیت را انتخاب کنید. هرچند که بهترین و راحت‌ترین راه برای مقایسه مدل‌ها انتخاب آن مدلی است که مجذور تنظیم شده R کوچکتری داشته باشد. مجذور تنظیم شده R یک مدل معمول برای مقایسه مدل های غیرخطی نیست اما در عوض در رگرسیون‌های خطی چندگانه عمل میکند.

ضریب هوشی ترامپ واقعا چقدر است؟

دونالد ترامپ همین چند روز پیش مدعی شد که ضریب هوشی‌ او از رکس تیلرسون، وزیر خارجه‌اش بالاتر است و آقای تیلرسون را به چالش هوش دعوت کرد.

ضریب هوشی ترامپ واقعا چقدر است؟

به گزارش بی‌بی‌سی، او در سال ۲۰۱۳ هم توییت کرده بود که ضریب هوشی‌اش "بسیار بیشتر" از باراک اوباما و جورج دبلیو بوش، روسای جمهور قبلی آمریکا است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، آقای ترامپ به روسای جمهور بسنده نکرده و مدعی شده از جان استیوارت کمدین و لرد شوگر، سرمایه‌دار و ستاره بریتانیایی برنامه تلویزیونی "اپرنتیس" هم ضریب هوشی بالاتری دارد.

با وجود این آقای ترامپ تا الان نگفته ضریب هوشی‌اش چقدر است. آیا می‌شود ضریب هوشی او را حدس زد؟

ضریب هوشی چیست؟

ضریب هوشی (Intelligence Quotient) یا IQ امتیازی است که فرد بعد از شرکت در تست هوش می‌گیرد.

تست منحصر به فردی برای اندازه‌گیری ضریب هوشی وجود ندارد و منسا ( Mensa) قدیمی‌ترین و معتبرترین انجمن تیزهوشان در دنیا، نتایج بیش از ۲۰۰ تست از جمله آزمون خودش را می‌پذیرد. بعضی تست‌ها یک ساعته هستند و بعضی دیگر زمان محدودی ندارند.

دکتر فرانک لوییس، روان‌شناس ارشد در منسای آمریکا می‌گوید تست هوش این انجمن عموما مهارت‌های هندسی، محاسباتی و لغوی فرد را اندازه می‌گیرد.

به طور کلی سوالات هندسی درباره اشکال و ابعاد است، سوالات محاسباتی به ریاضیات مربوط می‌شود و سوالات لغوی به کلمات و این که مثلا شباهت یک کلمه به کلمه دیگر چیست.

منسا عضویت کسانی را می‌پذیرد که جزو دو درصد بالا در کسب امتیاز ضریب هوشی هستند که کمابیش به معنای داشتن ضریب هوشی معادل ۱۳۰ است.

باهوش‌ترین روسای جمهور آمریکا چه کسانی بودند؟

دکتر باربارا پری، مدیر مطالعات ریاست جمهوری دانشگاه ویرجینیا می‌گوید: "خاطرم نیست که تا کنون لیستی از روسای جمهور و ضریب هوشی آنها را دیده باشم. ولی به راحتی می‌توانید فهرستی از روسای جمهور را پیدا کنید که در دوره دانشگاه عضو انجمن افتخاری 'فی بتا کاپا ' شده‌اند."

انجمن فی بتا کاپا ( Phi Beta Kappa) ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ که در سال ۱۷۷۶ تاسیس شد، به "بهترین و درخشان‌ترین دانشجویان علوم و هنر در ۲۸۶ دانشگاه برتر در کل آمریکا" عضویت افتخاری می‌دهد.

از ۴۴ رئیس جمهور، ۱۷ نفر عضو فی بتا کاپا بودند. بیل کلینتون، جورج بوش پدر و جیمی کارتر آخرین روسای جمهوری بودند که عضو این انجمن شدند.

دکتر پری از میان روسای جمهور پیشین نام هربرت هوور "دانشمند و زمین‌شناس بسیار بسیار برجسته"، وودرو ویلسون "تنها رئیس جمهوری که دکترا دارد" و ویلیام اچ تفت "وکیلی درخشان" را مطرح می‌کند.

با این که ضریب هوشی هیچ رئیس جمهوری به صورت قطعی تایید نشده، دانشگاه کالیفرنیا در سال ۲۰۰۶ برآورد کرد که جان کوینسی آدامز باهوش‌ترین رئیس جمهور آمریکا بوده است.

دکتر پری می‌گوید بعضی روسای جمهور شهرتی دارند که واقعا سزاوارشان نیست: "جرالد فورد به عنوان آدمی دست و پاچلفتی شناخته می‌شد چون مثلا هنگام راه رفتن سکندری می‌خورد، ولی این اصلا منصفانه نیست. او فارغ التحصیل دانشگاه میشیگان بود، پیشاهنگ بود و در ییل حقوق خوانده بود. علاوه بر این ها ستاره فوتبال آمریکایی هم بود."

خانم پری می‌گوید باهوش بودن تنها یکی از ویژگی‌هایی است که یک رئیس جمهور خوب را می‌سازد.

"اولیور وندل هولمز، قاضی دادگاه عالی یک وقتی گفته بود که فرنکلین دلانو روزولت هوشش درجه دو بود ولی از نظر خلق و و خو و روحیه درجه یک بود."

کم‌هوش‌ترین‌ها چه کسانی بودند؟

دکتر پری می‌گوید: "من وارن هاردینگ را در این دسته می‌گذارم. او حرفه‌اش روزنامه‌نگاری بود".

خانم پری با خنده ادامه می‌دهد: "بعضی از بهترین دوستان من روزنامه‌نگار بودند! برادرم هم روزنامه‌نگار است. ولی نکته اینجاست که او (هاردینگ) از هاروارد یا ییل نیامده بود، وکیل برجسته‌ای هم نبود که قاضی دادگاه عالی شود."

ترامپ کجای کار است؟

دکتر پری می‌گوید: "اگر او ضریب هوشی‌اش را منتشر کند - با در نظر گرفتن این که تیلرسون را به چالش آی‌کیو دعوت کرده - حسی به من می‌گوید که با عددی روبرو می‌شویم که بالاتر از آن است که بیشتر مردم تصور می‌کنند."

"کسانی که او را نمی‌شناسند می‌گویند که 'ای بابا او که خیلی کودن است '، اما من مطمئنم که ضریب هوشی ترامپ بیش از آن است که ما تصور می‌کنیم."

فرد گرینستین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون شش ویژگی را منتشر کرده که روی عملکرد یک رئیس جمهور تاثیر می‌گذارد: ارتباط با عموم، ظرفیت سازمانی، بینش، مهارت سیاسی، شیوه تفکر و هوش عاطفی.

دکتر پری می‌گوید: "ترامپ در زمینه هوش عاطفی، شیوه تفکر، بینش و ظرفیت سازمانی امتیاز چندانی کسب نمی‌کند".

"آنچه در آن عالی است، و ریاست جمهوری را هم با همان برد، قدرت ارتباط با مردم و مهارت سیاسی است."

خانم پری به سابقه تجاری آقای ترامپ هم اشاره می‌کند: "او به وضوح نوعی هوش غریزی برای موفقیت دارد، و این در سابقه‌اش معلوم است." دکتر پری تحصیل آقای ترامپ در مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا را هم یادآوری می‌کند.

دکتر لالیس از انجمن منسا می‌گوید بالا یا پایین بودن ضریب هوشی آقای ترامپ همه چیز را درباره او به شما نمی‌گوید.

"اگر کسی مثل اینشتین را در نظر بگیرید که ما همه او را به عنوان نابغه می‌شناسیم، احتمالا امتیاز خیلی بالایی در تست هوش نخواهد آورد، چون این آدم‌ها خارج از چارچوب فکر می‌کنند. او ممکن است برای یک سوال ده تا جواب مختلف به ذهنش بیاید."

به هر حال زمان حدس و گمان درباره ضریب هوشی آقای ترامپ ممکن است به زودی به پایان برسد چون منسا به او و آقای تیلرسون، هر دو پیشنهاد داده که تست هوش بدهند تا تکلیف ماجرا روشن شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.