منتشر کنندگان اوراق قرضه


پروژه‌های تحقیقاتی اولیه می‌توانند بسیار هزینه‌بر باشند

‌قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 1- به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در
قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی‌و ساختمانی و خدماتی ، به
دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات
عام‌المنفعه و شرکتهای‌وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و
خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی‌از
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه منتشر کنندگان اوراق قرضه
مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه‌عمومی اوراق مشارکت
تامین نمایند.
‌تبصره – تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف
قانونی “‌طرح انتفاعی” به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان‌وزارت امور اقتصادی و
دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . این
قبیل طرحها در پیوست طرح‌های عمرانی‌لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج
خواهد شد.
ماده 2– اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به‌موجب این قانون
به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به‌سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت
دراجرای طرحهای موضوع ماده (1) را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق
به‌نسبت قیمت اسمی و مدت زمان‌مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند
بود.
‌خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده 3 – انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی موردنیاز
جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده(1) به میزانی که در قوانین بودجه
سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود.
‌تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های‌خاصی که توسط سازمان برنامه
و بودجه به‌همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به‌عمل
خواهد آمد.
‌تبصره – انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای
عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل‌کشور که مجری آن‌ها شرکتهای
دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.
ماده 4‌ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثناء طرح

عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط‌شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و
موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (1) ارائه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که
دارای توجیهات کامل‌اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه
و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، منتشر کنندگان اوراق قرضه مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم‌صادر
خواهد کرد.
‌تبصره 1 – درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارائه به بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع‌عمومی و یا شورای عالی شرکتهای
مربوط رسیده باشد.
‌تبصره 2 – حداکثر میزان (‌سقف) منتشر کنندگان اوراق قرضه اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این
ماده در هر سال باتوجه به سیاستهای پولی و مالی کشور‌توسط شورای پول و اعتبار
تعیین و اعلام می‌گردد.
‌تبصره 3 – میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در
مورد هریک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص‌دارایی‌های وی (‌مجموع دارایی‌ها
منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.
ماده 5 – شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (1)،
در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند‌بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای
مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین منتشر کنندگان اوراق قرضه نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در
سررسیدهای‌مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (4) راسا اقدام
نماید.
‌تبصره – پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز
می‌باشد.
‌ماده 6 – شرکتهای سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا
تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض‌این قبیل اوراق طبق
آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
‌ماده 7- مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات
مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) می‌باشد و به سود اوراق‌مشارکت و معاملات اوراق مذکور
هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از
علی‌الحساب و قطعی مکلفند‌در هر پرداخت یاتخصیص ، مالیات متعلق را به نرخ مذکور
کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط
خزانه‌داریکل‌تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با
فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
‌پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول
مقررات متن ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند‌ماه 1366 خواهند بود.
‌تبصره – پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ
اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این‌ماده برعهده دستگاههای
منتشرکننده اوراق مذکور می‌باشد.
ماده 8 – در صورتی که شرکت‌های سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در ماده (1)
این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق‌مشارکت شرکتهای مزبور در خرید
سهام از اولویت برخوردار می‌باشند.
ماده 9 – سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب
مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم‌محسوب می‌گردد.
‌ماده 10 -‌مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرحهای مربوط ،
درحکم تصرف غیرقانونی دروجوه و اموال عمومی‌محسوب خواهد شد.
ماده 11 – مقررات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) این قانون و
تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از‌اجرای آن منتشر شده‌اند
نیز می‌گردد.
‌ماده 12 – آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی،
ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و‌عرضه اوراق مشارکت و چگونگی
تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت
بر اجرای صحیح این‌قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان
برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار‌ظرف
مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
‌ماده 13 – وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند
گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی‌هر سال را همراه با اظهارنظر
در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه،
امور اقتصادی و دارائی و تعاون و‌دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال
نمایند.
‌تاریخ تصویب 1376.6.30
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.7.2

بازار اولیه بورس چیست و چه کاربردهایی دارد؟

بازار اولیه بورس

شرکت‌های بازرگانی برای تامین مالی فعالیت‌های خود و پرداخت هزینه‌های رشد و توسعه به حجم بالایی از سرمایه گذاری نیاز دارند. واضح است که تامین این میزان سرمایه در زمانی محدود امکان پذیر نیست و باید از منبع دیگری برای تامین مالی استفاده کرد. دولت‌ها نیز به‌ منظور ارائه بهتر خدمات و کالاها به مردم، باید به میزان زیادی وام بگیرند. بازارهای مالی، این امکان را برای شرکت‌ها و دولت‌ها فراهم می‌کنند تا بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار، نیازهای خود را برطرف کنند. از طرفی، سرمایه گذاران هم از طریق خرید این اوراق بهادار، بازده و رفاهشان را افزایش می‌دهند. بازار اولیه – اگر به شکلی درست عمل کند – می‌تواند برای اقتصاد سرمایه داری کاملا مفید باشد. چون این بازارها کانال مناسبی را برای سرمایه گذاران و وام‌گیرندگان فراهم می‌کنند و باعث می‌شوند تا سرمایه‌ها به سمت کسانی که توان استفاده‌ کارآمد از پول و سرمایه را دارند جریان پیدا کنند.

منظور از بازار اولیه بورس چیست؟

بازار اولیه بورس

بازار اولیه یا «primary market» محلی است که شرکت‌ها برای اولین بار سهام و اوراق قرضه‌ جدیدشان را برای عموم و سرمایه گذاران به قیمت اسمی به فروش می‌گذارند. هر معامله‌ای پس از آن شامل بازار ثانویه می‌شود و در آن صورت می‌گیرد. نماد بازار اولیه در ایران، بانک و نماد بازار ثانویه، بورس است. در بازار اولیه، شرکت‌ها پذیره ‌نویسی و تأسیس می‌شوند و در بازار ثانویه سهام شرکت‌های پذیرفته شده، معامله می‌شوند. سپس شرکت‌ها به طور مستقیم سرمایه‌ مورد نیاز خود را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند که این کار از طریق پذیره نویسی انجام می‌شود.

پذیره ‌نویسی از طریق بانکی که نماینده شرکت است یا سایر مؤسسات مجاز صورت می‌پذیرد. در این بازار، فروشنده اوراق، همان شرکت عرضه کننده سهام است. عرضه‌ عمومی اولیه یا همان IPO، نمونه‌ای از یک بازار اولیه است که اوراق‌ بهادار شرکت برای اولین بار به عموم و بدون سابقه قیمت ‌گذاری قبلی عرضه‌ می‌شود. به زبان ساده‌تر، به روز اول عرضه سهام شرکتی که برای اولین بار وارد بورس شده است اصطلاحاً «عرضه اولیه» گفته می‌شود. در طول این زمان، درصد مشخصی از کل سهام یک شرکت برای نخستین بار از طریق بورس اوراق بهادار و توسط سرمایه گذاران بر اساس قیمت کارشناسی خریداری می‌شود. به عنوان مثال، تحلیل گران با بررسی جزئیات مالی شرکت X قیمت هر اوراق بهادار آن را ۱۸۰,۰۰۰ تومان تعیین می‌کنند. درنتیجه سرمایه گذاران می‌توانند سهام این شرکت را در زمان IPO با این قیمت و مستقیماً از شرکت صادرکننده خریداری کنند.

این اولین فرصتی است که سرمایه گذاران می‌توانند از طریق خرید سهام یک شرکت در سرمایه‌ آن سهیم شوند. اما در روز عرضه‌ اولیه سهام، هیچ نقدینگی یا منابعی به شرکت تزریق نمی‌شود. سرمایه سهام یک شرکت، از وجوه حاصل از فروش سهام آن در بازار اولیه تشکیل می‌شود. اصولا برای عرضه‌های اولیه در روز اول یک مقدار مشخص تعیین می‌کنند که نمی‌توان در آن روز بیشتر از این مقدار، سهام شرکت را خریداری کرد. ولی از فردای آن روز همه‌چیز به حالت عادی برمی‌گردد و آن سهام مانند بقیه سهام‌هایی که در بورس وجود دارند معامله خواهد شد. عرضه اولیه سهام از دید سرمایه‌گذاران به دلیل اینکه عموماً بازده‌ای جذاب – حداقل ۲۰ درصدی – را در کمترین زمان محقق می‌سازد از جذابیت‌های زیادی برخوردار است.

در عرضه‌ عمومی اولیه شرکت فیسبوک، هر سهم چقدر قیمت گذاری شد؟

عرضه عمومی اولیه (IPO) شرکت فیس بوک در سال ۲۰۱۲، بزرگ‌ترین IPO یک شرکت آنلاین و یکی از بزرگ‌ترین IPO های بخش فناوری بود. بسیاری از سرمایه گذاران معتقد بودند که با توجه به محبوبیت این شرکت، ارزش سهام آن در بازار ثانویه، خیلی زود افزایش خواهد یافت. به دلیل تقاضای بالای سهام این شرکت در بازار اولیه، تضمین‌کنندگان، هر سهم را ۳۸ دلار قیمت گذاری کردند – یعنی اوج قیمتی آن بازار- و سطح عرضه‌ سهام را با ۲۵ درصد افزایش به ۴۲۱ میلیون سهام رساندند. در نهایت ارزش سهام فیسبوک به ۱۰۴ میلیارد دلار رسید که از این منظر بزرگ‌ترین شرکت عمومی جدید محسوب می‌شد.

بازار اولیه بورس

بازار اولیه بورس چه کاربردی دارد؟

همه‌ شرکت‌ها برای انجام فعالیت‌های خود به سرمایه نیاز دارند که این سرمایه می‌تواند به صورت سهام یا وام باشد. به‌ منظور افزایش سرمایه به شکل سهام، یک شرکت می‌تواند اوراق خود را به عموم مردم بفروشد. وقتی سهام‌ها مستقیماً به عموم مردم فروخته می‌شوند، این کار از طریق بازار اولیه بورس انجام می‌شود. سرمایه گذاران معمولا در بازار اولیه بورس، برای خرید اوراق بهادار مبلغ کم‌تری به نسبت بازار ثانویه پرداخت می‌کنند. بازار اولیه، هم برای بازار سرمایه و هم برای کل اقتصاد بسیار حیاتی است. در واقع این بازار، محلی است که در آن سرمایه شکل می‌گیرد.

انتشار کلیه اوراق بهادار در بازار اولیه بورس، تحت مقررات سختگیرانه‌ای قرار دارد. شرکت‌ها در ابتدا باید بیانیه‌های خود را به کمیسیون بورس اوراق بهادار ارائه دهند و سپس صبر کنند تا پیش از انتشار در عرضه‌ عمومی، تائیدیه خود را منتشر کنندگان اوراق قرضه دریافت کنند. انتشار اوراق بهادار در چنین بازاری به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا پیش از وارد شدن به بازار ثانویه، سرمایه‌ بیشتری جذب کنند. حق و حقوق سرمایه گذاران فعلی نیز بر اساس میزان سهامی که اکنون در اختیار دارند به آن‌ها ارائه می‌شود و دیگر سرمایه گذاران نیز می‌توانند در سهام جدید سرمایه ‌گذاری کنند.
از آنجایی که اکثر منتشرکنندگان اوراق بهادار همیشه درگیر فعالیت‌های مربوط به افزایش سرمایه نیستند، ممکن است از تجربه کافی جهت انجام این کار برخوردار نباشند. از طرفی هم عرضه‌کنندگان سرمایه پراکنده هستند و دستیابی به آن‌ها نیازمند وجود سازمان خاصی است. در نتیجه شرکت‌ها برای انتشار اوراق بهادار خود به سراغ «موسسات تامین سرمایه» می‌روند. موسسات تامین سرمایه در طراحی و فروش اوراق بهادار در بازارهای اولیه و ثانویه متخصص هستند و به عنوان واسطه‌ای میان منتشرکنندگان و سرمایه گذاران منتشر کنندگان اوراق قرضه قرار می‌گیرند. منتشرکنندگان، اوراق بهادار خود را به موسسات تامین سرمایه می‌فروشند. این موسسات برای شرکت‌هایی که به دنبال افزایش سرمایه آن هم به مقدار زیاد هستند امکاناتی را مانند مشاوره، تضمین فروش اوراق بهادار و بازاریابی فراهم می‌کنند.

عرضه‌ خصوصی اوراق بهادار به چه صورت است؟

بازار اولیه بورس

در سال‌های اخیر، بیشتر شرکت‌ها به عرضه‌ خصوصی اوراق بهادار «Private Placements» روی آورده‌اند و اوراق بهادار منتشر شده‌ جدید خود را مستقیماً به موسسات مالی مانند صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه عمر می‌فروشند. عرضه‌ خصوصی اوراق بهادار، جایگزینی برای عرضه‌ عمومی و سنتی اوراق بهادار به شمار می‌رود. عرضه‌ خصوصی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا بدون اینکه سهام خود را در دسترس عموم قرار دهند، به طور مستقیم به سرمایه گذاران برجسته‌ بیشتری مانند بانک‌ها، دسترسی پیدا کنند. از مزایای چنین کاری این است که شرکت دیگر مجبور نیست برای فروش اوراق بهادار منتشر شده‌ خود در بورس اوراق بهادار ثبت‌نام کند و این خود باعث جلوگیری از اتلاف زمان و پول می‌شود. از معایب عرضه‌ خصوصی، هزینه‌ بهره‌ بالای آن است. به این دلیل که موسسات مالی باعث محدودیت در فعالیت‌های وام‌ گیرندگان می‌شوند. به‌ علاوه چون در این روش اوراق بهادار در بورس ثبت‌نام نمی‌شوند در نتیجه قابل خرید و فروش نیستند. بنابراین خریدار انتظار دارد مزایای بیشتری را در شکل بازده بالا از وام‌ دهنده دریافت کند.

بازار اولیه چه نقش‌هایی را بر عهده دارد؟

بازار اولیه بورس

سازمان‌دهی انتشارات جدید اوراق بهادار

سازمان‌دهی انتشارات جدید اوراق بهادار، نیازمند بررسی قابلیت و چشم‌انداز پروژه‌های جدید است. یکی از عناصر مهم این سازمان‌دهی، دانش کافی در خصوص ساختار مالی است که شامل الزامات و در دسترس بودن حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی به سهام اوراق کوتاه‌مدت و منتشر کنندگان اوراق قرضه نسبت نقدینگی است که همه‌ی این موارد باید در خصوص انتشارات جدید اوراق بهادار به دقت مورد بررسی قرار بگیرند. سازمان‌دهی انتشارات جدید اوراق بهادار، به تحقیق و تجزیه تحلیل پیشنهادهای جدید برای انتشار اشاره دارد. در این راستا شرکت‌های تخصصی وجود دارند که این وظایف را انجام می‌دهند و به عنوان «حامیان انتشار» عمل می‌کنند. این شرکت‌ها در واقع پس از بررسی‌های لازم با استفاده از نام خود، پشتوانه‌ انتشار اوراق بهادار را تضمین می‌کنند. این تحقیقات مقدماتی نیازمند مطالعه دقیق جنبه‌های فنی، اقتصادی، مالی و قانونی شرکت‌های صادرکننده‌ی اوراق است و پس از تائید این موارد، آن شرکت برای انتشار سهام در بورس صلاحیت کسب می‌کند.

تضمین اوراق بهادار

گام دیگر در خصوص انتشار جدید اوراق بهادار، تضمین است. به این معنی که خرید مقدار مشخصی از سهام منتشر شده‌ جدید با یک قیمت ثابت تضمین می‌شود. تضمین‌کنندگان نقش بسزایی برای موفقیت در انتشار اوراق بهادار، ایفا می‌کنند. آن‌ها فروش اوراق بهادار منتشر شده را در صورتی که مورد قبول عموم واقع نشوند، تضمین می‌کنند. به همین دلیل، ریسک شرایط عدم اطمینان را از بین می‌برند. خدمات تضمین، هم برای شرکت و هم برای عموم بسیار حائز اهمیت است. شرکت‌ها دریافت پولشان را تضمین می‌کنند و سرمایه گذاران نیز از استرس دور می‌شوند.

توزیع اوراق بهادار جدید

فروش اوراق بهادار به سرمایه گذاران نهایی با عنوان «توزیع» شناخته می‌شود. این یک کار تخصصی است که توسط کارگزاران و معامله‌کنندگان اوراق بهادار اجرا می‌شود و آن‌ها ارتباطی مستقیم و منظم را با سرمایه گذاران برقرار خواهند کرد. در واقع سهام برای اولین بار در معرض عموم قرار می‌گیرد.

بازار اولیه بورس چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایای بازار اولیه بورس

انتشار اوراق بهادار مستقیما توسط شرکت صادرکننده صورت می‌گیرد

رشد سرمایه‌ شرکت را تسهیل می‌کند

به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا پس انداز خود را سرمایه گذاری کنند

می‌توان برای اهداف تجاری سرمایه به دست آورد

دولت از طریق فروش اوراق خود در این بازار، قادر خواهد بود تا سرمایه موردنیازش را جمع‌آوری کند

نقدینگی بیش‌ازحد در چرخه‌ی اقتصاد کنترل می‌شود

به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک‌ می‌کند

معایب بازار اولیه بورس

پروژه‌های تحقیقاتی اولیه می‌توانند بسیار هزینه‌بر باشند

تحقیقات اولیه یک فرایند وقت‌گیر و نیازمند بررسی‌های عمیق هستند

نظر شما چیست؟

تجربه شخصی شما از سرمایه گذاری در بازار اولیه چیست؟ به نظر شما بازار اولیه، چه مزایا یا معایب دیگری دارد؟ لطفا آنها را برایمان بنویسید.

منتشر کنندگان اوراق قرضه

هر از گاه در جراید کثیر الانتشار شاهد آگهی های تبلیغاتی در مورد انتشار اوراق مشارکت پروژه های مختلف هستید. آگهی تبلیغاتی در روزنامه یا مجله در مورد وضعیت مالی یک پروژه مطالبی را ارائه می دهد و از شما درخواست می کند که در آن پروژه سرمایه گذاری و اوراق مشارکت پروژه را خریداری کنید. این آگهی یادآوری می کند که در چند سال آینده، متوسط بازده سرمایه گذاری پروژه سالانه به طور علی منتشر کنندگان اوراق قرضه الحساب17 درصد خواهد بود که هر سه ماه یکبار پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر متوسط بازده سرمایه گذاری در سپرده های یکساله بانک های خصوصی 17درصد است که ماهانه به حساب شما واریز می شود و در بانکداری اسلامی به لحاظ اقتصادی و سود آوری

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

منتشر کنندگان اوراق قرضه

درباره امین

شرکت تامین سرمایه امین متشکل از مجموعه ای از بهترین متخصصین بانکداری سرمایه منتشر کنندگان اوراق قرضه گذاری و بازار سرمایه در ایران است، که با دارا بودن همه مجوز های لازم، و با هدف ارائه خدمات مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش اوراق بهادار و نیز پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پردازش اطلاعات مالی و سبدگردانی، طیف کاملی از خدمات مالی را به مشتریان خود عرضه می کند. کارنامه بی نظیر امین در ارائه "راهکارهای تامین مالی از بازار سرمایه" به مشتریان، در دهه دوم فعالیت ما باعث شکل گیری مرکز راهکارهای امین شد، که با هدف ارائه راهکارهای چند جانبه در هر صنعت، تمرکز، تخصص و هوشمندی را برای مشتریان فراهم کرده است. سهم بازار 25 درصدی ما در انتشار اوراق بهادار، به واسطه اعتماد و اطمینان مشتریان و مردم حاصل شده، از این رو تلاش ما ارائه راه حل های فراگیر، انطباق پذیر و کارآمد برای رشد صنعت و سرمایه گذاری است.

امینِ امروز

  • دارنده رکورد بالاترین حجم انتشار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۶با سهمی حدود ۳۰درصد بازار
  • دارنده بالاترین رکورد تامین مالی حوزه انرژی
  • منتشر کننده اولین اوراق اجاره سیستم بانکی کشور
  • عرضه کننده اولین اوراق اجاره سهام در بازار سرمایه کشور

تاریخچه امین

اولین، و همچنان تاثیرگذار ترین

تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان نخستین نهاد در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری ایران در ١٢ شهریور ١٣٨٦ مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار دریافت کرد. تامین سرمایه امین در ١٦ دی ١٣٨٦ با شماره ٣١٥٠٨٣ نزد اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شد و سازمان بورس و اوراق بهادار در ٢٨ فروردین سال ١٣٨٧، مجوز فعالیت شرکت را صادر کرد.
به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ ١٣۹۹/٠۴/۰٨ ، شخصیت حقوقی شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل شد. تبدیل شرکت در تاریخ ١٣۹۹/٠۴/٢۴ نزد ادارة ثبت منتشر کنندگان اوراق قرضه شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت و در تاریخ ١٣۹۹/٠۴/٢۹ در روزنامه رسمی شماره ٢١۹۴۴ درج و منتشر گردید. در تاریخ ١٣۹۹/٠٢/٠٦ هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران با پذیرش شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص) موافقت نمود و در تاریخ ١٣۹۹/٠٥/٠٧ ، شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام) با نماد "امین" در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردید و در تاریخ ١٣۹۹/٠٥/١٥ عرضه گردید. تامین سرمایه امین با دریافت همه مجوزهای لازم شامل مشاور عرضه، مشاور پذیرش اوراق بهادار و نیز پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پردازش اطلاعات مالی و سبدگردانی، طیف کاملی از خدمات مالی را به مشتریان خود عرضه می‌کند. تامین سرمایه امین موفق شده است طی یک دهه فعالیت، کارنامه بی‌نظیری در ارائه «راهکارهای تامین مالی از بازار سرمایه» به مشتریان خود ثبت کند. با توجه به نیاز مبرم صنایع کشور به مشاوره‌های تامین مالی شرکتی نیز، تجهیز مرکز ارائه مشاوره های مالی تخصصی با هدف پوشش کامل نیازهای تامین مالی و مشاوره مالی شرکت‌ها، در دستور کار قرار گرفته است.

درباره تامین سرمایه امین

همزمانی دهه ۸۰ شمسی در ایران با رشد صنعت و سرمایه‌گذاری، باعث ایجاد کشش لازم برای شکل‌گیری اولین نهاد "بانکداری سرمایه گذاری" شد، که با مشارکت و تعامل بزرگ‌ترین بازیگران عرصه صنعت و سرمایه‌گذاری کشور، منجر به پایه‌گذاری اولین بانک سرمایه‌گذاری ایران با نام "شرکت تامین سرمایه امین" شد. اکنون با بلوغ بیشتر بازار سرمایه ایران، واژه بانکداری سرمایه‌گذاری برای بسیاری از فعالان اقتصادی معنی و مفهوم یافته است، و نام شرکت تامین سرمایه امین، به عنوان اولین و موثرترین نهاد در این زمینه مطرح است.

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

‌ماده ۱- به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی‌و ساختمانی و خدماتی ، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکتهای‌وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی منتشر کنندگان اوراق قرضه اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی‌از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه‌عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.

‌تبصره – تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی ‌طرح انتفاعی به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان‌وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . این قبیل طرحها در پیوست طرح‌های عمرانی‌لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

‌ماده ۲- اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به‌موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به‌سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت دراجرای طرحهای موضوع ماده (۱) را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به‌نسبت قیمت اسمی و مدت زمان‌مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
‌خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

‌ماده ۳ – انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده(۱) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود.
‌تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های‌خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به‌همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به‌عمل خواهد آمد.

‌تبصره – انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل‌کشور که مجری آن‌ها شرکتهای دولتی و یا شهرداری‌ها منتشر کنندگان اوراق قرضه می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.

‌ماده ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۳) را که توسط‌شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (۱) ارائه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل‌اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم‌صادر خواهد کرد.

‌تبصره ۱ – درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع‌عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوط رسیده باشد.

‌تبصره ۲ – حداکثر میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال باتوجه به سیاستهای پولی و مالی کشور‌توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.

‌تبصره ۳ – میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در مورد هریک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص‌دارایی‌های وی (‌مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.

‌ماده ۵ – شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (۱)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند‌بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای‌مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (۴) راسا اقدام نماید.

‌تبصره – پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد.

‌ماده ۶ – شرکتهای سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض‌این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

‌ماده ۷- مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) می‌باشد و به سود اوراق‌مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلفند‌در هر پرداخت یاتخصیص ، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داریکل‌تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
‌پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند‌ماه ۱۳۶۶ خواهند بود.

‌تبصره – پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این‌ماده برعهده دستگاههای منتشرکننده اوراق مذکور می‌باشد.

‌ماده ۸ – در صورتی که شرکت‌های سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در ماده (۱) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق‌مشارکت شرکتهای مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می‌باشند.

‌ماده ۹ – سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم‌محسوب می‌گردد.

‌ماده ۱۰ -‌ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرحهای مربوط ، درحکم تصرف غیرقانونی دروجوه و اموال عمومی‌محسوب خواهد شد.

‌ماده ۱۱ – مقررات مواد (۲) و (۵) و (۷) و (۸) و (۹) و (۱۰) و (۱۲) این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از‌اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.

ماده ۱۲ – کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر‌عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت می‌نمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند.‌همچنین کلیه شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده‌ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۰۷)

تبصره ۱ – وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -‌ مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶- از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.

‌ماده ۱۳ – آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و‌عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این‌قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار‌ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۴- وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی‌هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و‌دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.