مفهوم بدهکار و بستانکار


يا آنها را در سطح تفصيلي تعريف كنيد به اين صورت عمل مي كنيد:
از مسير :
تنظيمات مديريتي > تنظيمات نرم افزار > طرف حساب
گزينه امكان ثبت كد حسابداري طرف حساب مفهوم بدهکار و بستانکار را انتخاب كنيد.

مي توانيد براي هر يك از قسمتهای بدهكاری يا بستانكاری، طرف حساب را در سطح معين يا تفصيلی تعريف كنيد.
بهتر است هر دو (بدهكاران و بستانكاران) يا در مفهوم بدهکار و بستانکار سطح معين باشند و يا تفصيلی.
در صورتی كه تعريف در سطح معين را انتخاب و تاييد كنيد، فرم طرف حساب به صورت زير نمايش داده می شود:

مفهوم بدهکار و بستانکار

در این مقاله با یک مثال به معرفی یک حساب جدید پرداختیم و سعی کردیم یک مثال ساده بزنیم تا موضوع بهتر درک بشود. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد .

-1 در تاریخ 20 اردیبهشت آقای حسن مقداری لوازم التحریر و کتب آموزشی به مبلغ 500.000 ریال خریداری نمود که قرار شد وجه آنرا در پایان خرداد ماه به فروشنده پرداخت نماید .

در این گونه موارد که مبلغی بابت معامله پرداخت نمی شود و یک نوع تعهد در قبال خرید انجام میشود از حساب بستانکاران استفاده می شود. به عبارت ساده تر خریدار با فروشنده قرار میگذارددر قبال اجناسی که دریافت می کند مبلغ معامله رو بعداً پرداخت کند. (البته این موضوع زمانی اتفاق میافتد که قبلا یک اعتمادی بین خریدار و فروشنده ایجاد شده باشد (

بنابراین ثبت حسابداری معامله بالا در دفتر روزنامه به شکل زیر انجام می شود :

بابت خرید لوازم التحریر و کتاب آموزشی بطور نسیه

* در اینجا لازم است توضیح بدم که ملزومات، به خرید مواد و لوازم مصرفی اداری مثل دفتر، خودکار، مفهوم بدهکار و بستانکار کاغذ و … گفته میشود که معمولاً یا به حساب هزینه برده میشود و یا اینکه در یک حساب به عنوان یک دارایی نگهداری میشود و در پایان سال مقداری که مصرف شده به حساب هزینه دوره منظور میشود .

2- در زمان تسویه حساب یعنی پایان خردادماه مبلغ تعهد شده نقداً به فروشنده پرداخت شود و ثبت زیر در دفتر روزنامه انجام می شود:

بابت پرداخت وجه نقد ملزومات خریداری شده

معرفی یک حساب جدید (بدهکاران) می پردازیم

در تاریخ 25 اردیبهشت ماه آقای محمد جهت شهریه شرکت در کلاس های آموزشی مبلغ 4.000.000 ریال قرارداد بست و مقرر شد که نصف شهریه به حساب بانک واریز شده و مابقی بعنوان طلب موسسه از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی بوده وحداکثر تا تاریخ 15 خرداد به حساب بانک واریز شود.

در این گونه موارد که مبلغی بابت معامله پرداخت نمی شود و یک نوع تعهد پرداخت در قبال انجام خدمات صورت میگیرد از حساب بدهکاران استفاده می شود. به عبارت ساده تر فروشنده با خریدار قرار میگذارند در قبال خدمات یا اجناسی که ارائه می کند مبلغ معامله رو بعداً دریافت کند. (البته این موضوع زمانی اتفاق میافتد که قبلا یک اعتمادی بین خریدار و فروشنده ایجاد شده باشد)

بنابراین ثبت حسابداری معامله بالا در دفتر روزنامه به شکل زیر انجام می شود:

بابت ثبت شهریه کلاس های آموزشی به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد نسیه

و در زمان واریز وجه به حساب بانک توسط دانشجویان همونطوری که در مثال های قبلی هم بود ثبت زیر در دفتر روزنامه انجام می شود:

بابت ثبت تتمه مبالغ واریزی شهریه کلاس های آموزشی به حساب بانک

در سیستمهای مالی دو طرفه همیشه یک مبلغ مالی که پرداخت یا دریافت میشود یک حساب گیرنده دارد و یک حساب دهنده .

طرف حسابی را که دریافت کننده مبلغ میباشد بدهکار نامیده مفهوم بدهکار و بستانکار و طرف حسابی را که مبلغ را پرداخت میکند بستانکار میگویند .

در سیستمهای استاندارد حسابداری هنگام ثبت سند بجای مشخص کردن طرف حساب بدهکار و بستانکار پس از انتخاب نام طرف حساب دو ستون بد و بس وجود دارد که اگر طرف حساب بدهکار شود مبلغ را در ستون بد می نویسند و اگر بستانکار شود در ستون بس .

در سیستم مالی وینا بجای اینکار و جهت ساده شدن کار پس از وارد کردن مبلغ رد و بدل شده و شرح مورد نظر , اسامی طرف حسابهای بدهکار و بستانکار را وارد خواهید کرد . لذا کار بسیار ساده تر و مفهوم بدهکار و بستانکار روان تر انجام خواهد شد.

به عبارت دیگر همیشه هنگام انتخاب اسامی بدهکار بستانکار در قسمت حساب معین بیاد داشته باشید کدام طرف حساب مبلغ مورد نظر را دریافت کرده بدهکار خواهد بود مفهوم بدهکار و بستانکار و کدام طرف حساب مبلغ را پرداخت کرده بستانکار خواهد بود .

به عنوان مثال موقعی که مبلغی جهت هزینه ایاب ذهاب از صندوق پرداخت میشود طرف حساب هزینه ایاب ذهاب بدهکار و صندوق بستانکار خواهد شد .

اگر در ثبت های فوق مشکلی داشتید کارشناسان وینا آماده راهنمایی شما هستند .

مفهوم بدهکار و بستانکار

در این نوشته به آموزش تفکیک طرف حساب بدهکاران و بستانکاران نرم افزار هلو تعريف اشخاص در سطح تفضيلی می پردازیم با ما همراه باشید .
در نرم افزار هلو تمامی طرف حساب ها در سرفصلی با عنوان بدهکار / بستانکار تعریف می شود .
در صورتي كه بخواهيد قسمت بدهكاری و بستانكاری طرف حسابها را از هم جدا كنيد

تفکیک طرف حساب بدهکاران و بستانکاران

تفکیک طرف حساب بدهکاران و بستانکاران

يا آنها را در سطح تفصيلي تعريف كنيد به اين صورت عمل مي كنيد:
از مسير :
تنظيمات مديريتي > تنظيمات نرم افزار > طرف حساب
گزينه امكان ثبت كد حسابداري طرف حساب را انتخاب كنيد.

مي توانيد براي هر يك از قسمتهای بدهكاری يا بستانكاری، طرف حساب را در سطح معين يا تفصيلی تعريف كنيد.
بهتر است هر دو (بدهكاران و بستانكاران) يا در سطح معين باشند و يا تفصيلی.
در صورتی كه تعريف در سطح معين را انتخاب و تاييد كنيد، فرم طرف حساب به صورت زير نمايش داده می شود:


در اين فرم بعد از وارد كردن نام طرف حساب، هر كدام از كدهاي بدهكاری و بستانكاری را كه لازم باشد انتخاب و تاييد كنيد.
يك كد بدهكاری در زير سرفصل بدهكاران با كد 103 ثبت و تمامي مبالغ بدهكاری شخص در آن قسمت قرار داده مي شود.
يك كد بستانكاری هم در زير سرفصل بستانكاران با كد 401 ثبت و تمامي مبالغ بستانكاری شخص در آن قرار داده مي شود.
مي توانيد كدهای معين را خودتان وارد نماييد.
اما بهتر است از اين گزينه استفاده نكنيد چون امكان تكراری شدن كدها وجود دارد.
اگر در تنظيمات مديريتی تعريف در سطح تفصيلی را انتخاب و تأييد كنيد
ابتدا بايد از مسير :
طرف حساب > دکمه جدید
يك سرفصل معين در زير مفهوم بدهکار و بستانکار مفهوم بدهکار و بستانکار كد 103 به طور مثال با عنوان بدهكاران تجاری (براي كدهای بدهكاری) و يك سرفصل معين
در زير كد 401 به طور مثال با عنوان بستانكاران تجاری (براي كدهای بستانكاری) تعريف كنيد.

تفکیک طرف حساب بدهکاران و بستانکاران

تفکیک طرف حساب بدهکاران و بستانکاران


پس از آن هنگام تعريف طرف حساب جديد، فرم طرف حساب به شكل زير نمايش داده خواهد شد:
سرفصل معين كه طرف حساب بدهكار زير آن قرار مي گيرد
بعد از وارد كردن نام طرف حساب، هركدام از كدهاي بدهكاری و بستانكاری را با توجه به طرف حساب تعريف شده انتخاب نماييد.
سپس يكي از كدهای معينی را كه در قسمت مربوطه وارد كرده ايد، انتخاب و تأييد می كنيد.
در اين صورت براي هر طرف حساب دو كد تفصيلی زير كدهای معينی كه انتخاب كرده ايد
در نظر گرفته مي شود و مبالغ بدهكاری و بستانكاری افراد در قسمتهای مربوطه ثبت مي شود.
امید است آموزش تفکیک طرف حساب بدهکاران و بستانکاران برای شما مفید باشد .
در صورت نیاز میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
برای کسب اطلاعات و نکات آموزشی می توانید به صفحه اینستاگرام یا تلگرام ما نیز بپیوندید .

مفهوم بدهکار و بستانکار

بدهکار و بستانکار

بدهکار:

به شخص یا حسابی گفته میشود که آن شخص یا حساب متعهد به پرداخت وجه به شما می باشد.به این معنی که شما کالایی را فروختید به شخصی و آن شخص در قبال کالای فروخته شده موظف به پرداخت وجه به شما میباشد.معمولا در صورت حساب استفاده میشود.

 • اگر بانک یا صندوق باشد به معنای آن است که به اندازه مبلغ بدهکاری وجه نقد موجود می باشد(همان عدد مثبت ریاضی)
 • اگر هزینه باشد میزان هزینه پرداختی را نمایش میدهد!پس ماهیت هزینه همیشه بدهکار است و لزومی به برگشت ندارد.

بستانکار:

به شخص یا حسابی گفته می شود که شما متعهد به پرداخت وجهی به وی میباشد خلاصه یعنی شما باید حسابتون پرداخت کنید .

اگر این حساب :

شخص باشد شما باید به وی پرداخت کنید

اگرصندوق یا بانک باشد اشتباهی در حساب ها رخ داده که این اشتباه معمولا به این صورت میباشد که مبلغ صندوق یا بانک شما کمتر از مبلغ می باشد که در صدور یک رویداد مالی که منجر به کم شدن مبلغ از صندوق میباشد​در مثالی ساده این اشتباه را شرح میدهیم:

مثال:مبلغ صندوق شما صفرمیباشد شما فاکتور خرید را صادر و مبلغ نقد فاکتور را وارد کرده همانطور که توضیح دادیم فاکتور خرید به صورت اتوماتیک ازمبلغ صندوق کسر میکند این کسر کردن موجب خطا در سیستم میشود صندوق شما منفی یا بستانکار میشود

حسابداری دو طرفه چیست؟

حسابداری دو طرفه یا دوبل چیست و چگونه انجام می‌شود؟ به عنوان یک حسابدار خبره و حتی ساده، باید آشنایی کافی را با این نوع از حسابداری داشته باشید. در صورت نیاز، می‌توانید از این روش برای رسیدگی به امور مالی و تایید صحت داده‌های مالی استفاده کنید. با پکت همراه باشید.

حسابداری دو طرفه

حسابداری دو طرفه

معرفی حسابداری دو طرفه

انجام کار حسابداری شرکت‌ها و حسابداری مربوط به واحدهای صنعتی، تولیدی، بازرگانی، خدماتی و… نیاز به بررسی ویژگی‌ها و شرایط خاص آن مجموعه دارد. برای بررسی دقیق‌تر و جزیی‌تر ورودی‌ها و خروجی‌های هر شرکت، حسابدار ممکن است از انواع روش‌ها و متدهای حسابداری روز استفاده کند. این کار برای جلوگیری از بروز خطا و اشتباهات مهم است. حسابداری دو طرفه هم از این دست روش‌هاست که رسیدگی به امور مالی را برای حسابدار راحت‌تر می‌کند.

برای اینکه کار ترازبندی و ارائه گزارش ترازنامه به راحتی صورت بگیرد، انجام حسابداری دو طرفه بهترین کار است. در صورتی که شرکت از حسابداری نقدی یا حسابداری تعهدی برای مدیریت امور مالی و سر و سامان دادن به حساب‌های مالی استفاده کند، باید از حسابداری دو طرفه بهره گرفت. در حسابداری دوطرفه، مبالغ تراکنش (ورودی و خروجی)، حداقل در دو حساب مختلف ثبت و ضبط می‌شود. این کار برای به حداقل رساندن اشتباهات و جدا کردن حساب بدهکار و بستانکار است.

انواع حساب‌های مالی در حسابداری دوطرفه

همانطور که گفتیم، این روش حسابداری به کاهش اشتباهات مالی و خطاهای محاسباتی کمک می‌کند اما باید برای انجام، انواع حساب‌های مالی را هم بشناسید. در حسابداری به روش دو طرفه، ثبت اطلاعات مالی و تعاملات مالی شرکت‌ها (همان تراکنش مالی)، در حساب‌های زیر طبقه بندی می‌شود:

 • حساب درآمد
 • حساب دارایی
 • حساب هزینه
 • حساب بدهی
 • حساب حقوق مالکین سهام
 • حساب سود
 • حساب زیان

این 7 دسته حساب، کلیت و ماهیت حسابداری به روش دو طرفه را مشخص می‌کند. در واقع این حساب ها، مشخص کننده حساب بدهکار و حساب بستانکار هستند. البته تعریف این حساب‌ها با مفهوم بدهکار و بستانکاری که در مفاهیم اولیه حسابداری وجود دارد، متفاوت است. در ادامه مطلب، به نحوه محاسبه بدهکاری و بستانکاری در این روش می‌پردازیم.

وضعیت صورت ترازنامه و صورت سود و زیان با استفاده از حسابداری دوبل

وضعیت صورت ترازنامه و صورت سود و زیان با استفاده از حسابداری دوبل

نحوه محاسبه بدهکاری و بستانکاری در حسابداری دو طرفه (با ذکر مثال)

هدف اصلی از انجام حسابداری دو طرفه، محاسبه میزان بدهکاری و بستانکاری شرکت است. در دفاتر حسابداری دو طرفه، بدهی‌ها در سمت چپ و بستانکاری‌ها در سمت راست جدول نوشته می‌شود. میزان و مجموع این دو ستون باید در انتها با هم برابر باشد. هدف از انجام کار هم همین است. اینکه بدانیم مجموع ستون بدهی‌ها با مجموع ستون بستان‌ها مساوی است، یعنی به تراز مالی دست پیدا کرده ایم و خطا در محاسبات وجود ندارد. برای درک بهتر، مثال زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید که می‌خواهید یک وسیله برای دفتر کار، یک خوراک برای وعده غذایی کارکنان یا هر چیز دیگر را بخرید و تهیه کنید. در کنار این فرض، می‌دانیم که برای انجام حسابداری دوبل یا دو طرفه، دو حساب خرید (همان بدهکار) و حساب صندوق (همان بستانکار) وجود دارد. اگر مبلغ و هزینه خرید را 1000 واحد در نظر بگیریم، این پول باید از حساب صندوق به حساب خرید منتقل شود. در این صورت، حساب صندوق ۱۰۰۰ بستانکار و حساب خرید ۱۰۰۰ بدهکار می‌شود. در ازای این بدهکاری، باید یک واحد از جنس خریداری شده یا خدمات دریافت شده، به حساب موجودی دارایی‌ها اضافه شود.

یک مثال دیگر از روش حسابداری دوبل می‌تواند دریافت وام و تسهیلات بانکی باشد. هنگامی که بانک و دیگر موسسات مالی، به اشخاص حقیقی یا شرکت‌ها وام می‌دهند، آن شرکت را بدهکار و خود را بستانکار می‌کنند. در حساب پرداخت بانک، مبلغ وام دریافتی شما به عنوان بستانکاری نوشته می‌شود. از طرفی، در حساب صندوق بانک، همان مبلغ به عنوان بدهی قرار دارد. در سمت مقابل، حساب شرکت به میزان وام و تسهیلات دریافتی، شارژ شده و افزایش پیدا کرده است. یعنی در حساب بدهی، مبلغ وام با عنوان افزایش و در حساب دارایی، مبلغ وام با عنوان کاهش باید ثبت شود.

فرمول کلی حسابداری دو طرفه

فرمول حسابداری دوبل، بی شباهت به فرمول محاسبه ترازنامه و فرمول اصول حسابداری نیست. در حسابداری، ما یک فرمول کلی و اساسی داریم:

میزان کل دارایی‌ها = میزان کل بدهی‌ها + مجموع حق و حقوق مالکین سهام

حال این تساوی، می‌تواند ضرر و زیان یا سود و درآمد شرکت را به خوبی نشان دهد. عدم توازن و تراز در هر سمت، بیان کننده سود و زیان شرکت است. کاهش و افزایش هر قسمت هم می‌تواند باعث تغییر در واحد دیگر شود. مثلا، بدهی‌های جاری و غیرجاری شرکت، میزان دارایی‌های آن شرکت را کاهش می‌دهد.

مزایای استفاده از حسابداری دو طرفه

مزایای استفاده از حسابداری دو طرفه

مزایای استفاده از حسابداری دو طرفه

یکی از مهم‌ترین نتایج انجام روش حسابداری دوبل یا دو طرفه، کاهش اشتباهات و از بین رفتن خطاهای محاسباتی در سیستم مالی است. از طرف دیگر، استفاده از این سیستم می‌تواند باعث سازماندهی و مرتب سازی حساب درآمد، دارایی، هزینه و بدهی سال جاری با سال گذشته و مشخص شدن برنامه مالی سال آتی شود. از دیگر نتایج استفاده از این روش، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سود و ضرر شرکت‌ها راحت‌تر و تنها با تهیه گزارش مالی مشخص می‌شود
 • اطمینان از درستی و صحت اطلاعات وارد شده بالاتر می‌رود
 • تمام دارایی‌ها و بدهی‌ها در یک سامانه و سیستم مفهوم بدهکار و بستانکار جامع ثبت و نگهداری می‌شود

معایب و محدودیت‌های حسابداری دو طرفه

استفاده از سیستم حسابداری دوطرفه با تمام خوبی‌ها و مزیت‌هایش، معایبی هم دارد. در فاز اول، ممکن است این روش برای همه شرکت‌ها و موسسات با فعالیت‌های تجاری و خدماتی متفاوت، مناسب نباشد. با در نظر گرفتن هزینه‌های مادی و معنوی پیاده سازی این روش، امکان سنجی و استفاده از این روش را باید با علم به معایب و محدودیت‌های زیر انجام دهید:

 • ضوابط، مبانی، سیاست‌ها و تکنیک‌های حسابداری دوبل، حسابدار را به دردسر می‌اندازد
 • برای انجام این روش، باید از حسابدار خبره و باتجربه کمک گرفت و به حسابداران تازه کار، اعتماد زیادی نیست
 • پیاده سازی این روش، نیازمند نیروی انسانی متخصص، هزینه بالا و زمان بسیار است
 • درصد عدم بروز خطا، 100% نیست و باز هم باید کنترل‌ها و نظارت‌ها ادامه داشته باشد
 • خرید سامانه نرم افزار حسابداری دوبل، ممکن است برای بسیاری از شرکت صرفه اقتصادی نداشته باشد

آموزش حسابداری دو طرفه

در آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره، می‌توانید انواع متدها و روش‌های روز دنیا را برای محاسبه سود و زیان شرکت‌ها یاد بگیرید. در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آموزش حسابداری پکت، می‌توانید اصول اولیه و روش‌های عملی حسابداری را یاد بگیرید. برای ثبت نام در این دوره و شروع آموزش، به چیزی بیشتر از مدرک دیپلم نیاز ندارید. پس از آن می‌توانید برای شروع استخدام در واحد مالی و کسب تجربه در دنیای تجاری واقعی، درخواست دهید.

مفهوم بدهکار و بستانکار

انواع بدهی را بشناسید | چگونه بدهی بر کسب و کار شما تاثیر می گذارد؟ انواع بدهی را بشناسید | چگونه بدهی بر کسب و کار شما تاثیر می گذارد؟

در مقاله ماهیت حساب ، با مفهوم بدهکار و بستانکار آشنا شده اید. برای بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک که در حال گسترش بنگاه خود هستند، الزامی است که سه نوع اصلی بدهی در حسابداری را بشناسند و تاثیرآن بر کسب و کار خود را بدانند. برای دانستن انواع بدهی و تاثیر آن بر کسب و کار با لایواکانتینگ همراه شوید.

بنابراین بدهی چیست؟

مطابق با تعریف فریمورک IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی)، "بدهی عبارت است از تعهدات فعلی یک سازمان که از رویدادهای مالی قبل بوجود آمده است و انتظار خروج نقدینگی یا منابع اقتصادی دیگر را در آینده ایجاد کرده است."

به بیانی ساده و کوتاه، بدهکاری (liability) ، بدهی های قانونی شرکت یا تعهدات آن به سایر کسب و کارهاست که در طول دوره مالی از عملیاتهای کسب و کار بوجود می آید.

بدهکاری ها چگونه تسویه می شوند؟

یک کسب و کار می تواند از طریق انتقال مزایای اقتصادی مانند پول، محصولات و یا سرویس ؛ بدهکاری های خود را در گذر زمان تسویه کند. بدهکاری ها در سمت راست ترازنامه شرکت ثبت می شوند.

برخی از انواع بدهکاری عبارتند از:

- حساب های پرداختنی

- هزینه های جریمه شده

سه دسته بندی اصلی برای بدهکاری وجود دارد که کسب و کار شما می تواند با آن مواجه شود. آنها شامل:

 1. بدهی های جاری (به آن بدهی های کوتاه مدت نیز گفته می شود): به بدهی هایی گفته می شود که باید طی یک سال پرداخت شود.
 2. بدهی های غیرجاری (به آن بدهی های طولانی مدت گفته می شود) بدهکاری هایی هستند که پس از یک سال یا بیشتر تسویه می شوند.
 3. بدهی های مشروط : بدهکاری هایی هستند که ممکن است رخ بدهند یا ندهند و بستگی به رویدادهای خاص دارند.

حال که با سه دسته بندی اصلی بدهی آشنا شدید، زمان آن است که به سراغ جزئیات برویم.

درک بدهی های جاری

همانطور که قبلا بدان اشاره شد، بدهی های جاری که به آن بدهی های کوتاه مدت نیز گفته می شود؛ بدهی ها یا تعهداتی هستند که باید طی یکسال تسویه شوند. مدیریت سازمان ها به طور معمول بدهی های جاری را مرتبا بررسی می کند تا اطمینان حاصل نمایند که کسب و کار، نقدینگی کافی (از دارایی های جاری) برای پرداخت بدهی ها را دارد و می تواند بدهی ها و یا تعهدات خود را پرداخت کند.

بدهی های جاری می تواند شامل حساب های پرداختنی، سودهای پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی؛ صورتحساب های قابل پرداخت، وام های کوتاه مدت، اعتبار حساب بانکی و هزینه های انباشته باشد.

برخی معیارهای نقدینگی کوتاه مدت، از دارایی های جاری به عنوان یک شاخص کلیدی برای بررسی نحوه ی فعالیت مالی یک کسب و کار استفاده می کنند. تیم های مدیریت متریک ها (معیارها) و سرمایه گذاران، آنالیزهای مالی و آنالیزهای کسب و کار را مفهوم بدهکار و بستانکار با در نظر گرفتن نسبت های زیر انجام می دهند:

- نسبت جاری : دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری

- نسبت سریع: دارایی های جاری – موجودی انبار تقسیم بر بدهی های جاری

- نسبت نقدینگی : پول نقد و معادل آن تقسیم بر بدهی های جاری

درک بدهی های غیرجاری

بدهی های غیرجاری به عنوان بدهی های بلند مدت نیز شناخته می شوند. این نوع بدهی و یا تعهدات می توانند در بیش از یک سال پرداخت شوند. کسب و کارها بدهی (وام های) طولانی مدت را برای رسیدن به یک سرمایه فوری دریافت می کنند- این عمل می تواند شامل مفهوم بدهکار و بستانکار سرمایه گذاری در خرید دارایی های سرمایه ( برای مثال خرید دفتر کار و یا کامپیوتر) و یا سرمایه گذاری در یک پروژه جدید باشد.

بدهی های بلند مدت برای تعیین توانائی ایفای تعهدات مفهوم بدهکار و بستانکار بلند مدت یک کسب و کار ضروری است. در صورتی که کسب و کارها قادر به پرداخت بدهی های بلند مدت خود نباشند؛ با بحران های شدید مالی مواجه می شوند.

بدهی های غیرجاری می تواند شامل اوراق قرضه پرداختنی؛ اوراق قرضه بلند مدت؛ وام مسکن ؛ بدهی های مالیاتی معوقه و اجاره نامه سرمایه باشد.

درک بدهی های مشروط

بدهی های مشروط به نتیجه ی یک رویداد مالی در آینده بستگی دارند. در این مورد، به بدهی های مشروط، بدهی های بالقوه نیز گفته می شود.

در استانداردهای حسابداری تنها در صورتی بدهی های مشروط ثبت می شوند که :

 1. بدهی محتمل است.
 2. این مقدار می تواند به صورت منطقی تخمین زده شود.

نمونه ای از بدهی های مشروط می تواند طرح دعوی در دادگاه (دادخواست) یا ضمانت محصول باشد.

اکنون که یک دیدکلی از بدهکاری جاری و غیرجاری (کوتاه مدت و بلندمدت) دارید می توانید با گزارشگیری های هدفمند از یک سیستم حسابداری هوشمند ، موقعیت مالی کسب و کار خود را بررسی نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.