عناصر معاملات لحظه ای


صرافي کوکوين (Kucoin)

اثبات خیانت در امانت

در خیانت در امانت، یک شرط مقدم بر وقوع بزه یعنی وقوع رابطه حقوقی امانت اور بین امانت گذار و خائن (امین لازم است و اساس جرم خیانت در امانت بر این پایه قرار می گیرد.

منظور از رابطه امانی مورد نظر در این جرم، سپردن مال به امین و قرار بر استرداد با به مصرف معین رساندن آن است.

اگر رابطه امانی به رابطه مالکانه تبدیل بشود خیانت در امانت متصور نیست مورد دیگر نیز که رابطه امانی را از بین می برد اذن در تصرف است که در این صورت نیز خیانت در امانت منتفی است. به عنوان مثال اگر زوجه اجازه استفاده از جهیزیه را به زوج بدهد در صورت استفاده زوج از اموال موضوع جهیزیه بزه مذکور محقق نمی شود.

منشأ رابطه حقوقی امانت آور چیست؟

امانت موردنظر در این جرم اخص از امانت موردنظر) در حقوق مدنی است، در حقوق مدنی منشأ روابط حقوقی امانت اور اختصاص به قرارداد ندارد و شامل قانون (شرع) و عرف هم می شود بنابراین اگر کسی مالی را پیدا و تصاحب کند، به لحاظ مدنی به حکم شرع و قانون امین محسوب و مکلف به استرداد آن به صاحب مال است و در غیر این صورت تکالیفی را دارد که در ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ قانون مدنی حکم آن بیان شده و جنبه کیفری ندارد در حالی که در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات صحبت از رابطه امانی قراردادی هست؛ بنابراین تصرف در مال گم شده یا اشیایی که به وسیله باد به خانه مجاور انداخته می شود خیانت در امانت نیست هرچند که تکلیف به استرداد مال و مسئولیت شخص در صورت اتلاف وجود دارد.

در اینکه باید رابطه امانی عقدی باشد یا رابطه امانی غیر عقدی را هم شامل می شود بین محاکم و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد در برخی از آرای دیوان عالی کشور آمده است که وقوع امانت عقدی ضرورت ندارد بلکه مقصود آن است که مال به هر عنوان به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد آن باشد به عبارت دیگر مطلق رابطه امانی (قانونی، عرفی، شرعی) را در برمی گیرد و در این صورت خائن مستحق مجازات است. از جمله در مورد مال القطه هم این استدلال جاری است مگر اینکه بگوییم لقطه دارای صاحب و مالک معلوم و مشخص نیست و به همین لحاظ تصرف در آن واجد خیانت در امانت نمی شود. برخی در این زمینه معتقدند در موارد امانت قانونی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض می کند بدون آنکه عملا عنصر «سپردن به شرط استرداد با مصرف معین» وجود داشته باشد،

جز در موارد مصرح از شمول خیانت در امانت خارج است در نتیجه نمی توان یابنده اشیا با حیوانات گمشده را در صورتی که به تکلیف قانونی خود در مورد استرداد آنها عمل نکند مرتکب خیانت در امانت دانست همین طور نمی توان وصی را (که به موجب ماده ۸۵۸ قانون مدنی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او است حکم امین را دارد و همچنین ولی قهری (پدر یا جد پدری را که مسئول اداره اموال مولی علیه است در صورت تصاحب اموال موصی یا مولی علیه از لحاظ کیفری مسئول دانسته و به مجازات خیانت در امانت محکوم کرد.

اگر امین مالی را از مجنون یا شخص مست يا طفل غیرممیز تحویل بگیرد، به لحاظ فقدان اراده سالم در آنها، تحقق رابطه اماني في مابین تحویل گیرنده و تحویل دهنده محل تأمل است و چه بسا بتوان گفت که از لحاظ حقوقی رابطه حقوقی قراردادی بین آنها برقرار نمی شود، لیكن از آنجا که در هر حال تحویل گیرنده شرعا و قانونا مکلف به استرداد مال مذکور است و رویه قضایی هم رابطه امانی را اعم از قراردادی، قانونی و عرفی می داند، تسلیم موردنظر برای ایجاد رابطه امانی در جرم خیانت در امانت تحقق یافته است و اقدام او با تحقق سایر شرایط می تواند مشمول خیانت در امانت قرار بگیرد. علاوه بر آن نکته دیگری که مؤید این نظر عناصر معاملات لحظه ای است آن است که تحقق امر کیفری متوقف بر صحت امر حقوقی نیست ولذا رابطه امانی ممکن است به لحاظ حقوقی باطل باشد اما به لحاظ کیفری صادق باشد و تأثیری در ماهیت امر از لحاظ کیفری ندارد. همچنین در مورد صحت و بطلان عقد امانی که به موجب آن مال در تصرف امین قرار گرفته تصریحی وجود ندارد و به نظر می رسد این امر تأثیری در موضوع نداشته باشد زیرا آنچه مهم است عملیات مادی انتقال به أمین است.

اگر فروشندهای مالی را برای ملاحظه مشتری به او بدهد تا پس از ارزیابی در مورد خرید آن تصمیم بگیرد، فروشنده نه قصد انتقال مالکیت آن را داشته و نه قصد سپردن به معنای در امانت گذاشتن؛ حال اگر خریدار از غفلت فروشنده سوءاستفاده کند و مال را به تصرف خود درآورد عملش سرقت است و با بحث خیانت در امانت قابل بررسی نیست؛ همچنین است حکم وسایلی که توسط صاحب خانه در اختیار خدمه یا میهمان قرار می گیرد. به همین جهت برخی قائل اند که تسلیم مال جهت ارزیابی نه ایجاد کننده رابطه امانی است و نه ایجاد کننده مالکیت بلکه صرفا این عناصر معاملات لحظه ای تسلیم جهت ارزیابی مال صورت گرفته است لذا عقیده بر این است که جرم ارتکابی مشمول بزه سرقت محسوب میشود. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند که به عنوان یک قاعده کلی نمی توان گفت در تمامی این موارد عمل ارتکابی سرقت است بلکه حسب مورد باید نسبت به بررسی موضوع اقدام و احراز نمود که کدام یکی از جرائم سرقت، خیانت در امانت واقع شده است؛ پس اگر شخصی کالایی را از صاحب أن تحویل بگیرد تا بعد از ارزیابی و آزمایش آن را بخرد ولی آن را برنگرداند و تصاحب کند، عمل مذکور خیانت در امانت است ولی اگر بگیرد که بررسی کرده و بعد فرار کند سرقت محسوب می شود.

اثبات خیانت در امانت

آیا تصرف و تسلیم موردنظر در جرم خیانت در امانت، باید ناشی از قرارداد باشد یا شامل سایر موارد هم می شود؟ از ظاهر ماده ۶۷۴ که دو عنصر سپرده بودن و قرار بر استرداد یا به مصرف معین رساندن را از پایه های اساسی رابطه امانی موردنظر در جرم خیانت در امانت قرار داده است چنین استنباط می شود که فقط امانت های قراردادی موردنظر مقنن بوده است و اصل تفسير مضیق قوانین کیفری نیز مؤید این استنباط است چون در امانت های قانونی و عرفی سپرده بودن یا قرار بر استرداد با مصرف معین به طور حقیقی وجود ندارد و از نظر اصولی نیز اگر تردید شود که امانت مذکور در ماده ۶۷۴ شامل این نوع امانتها هم می شود یا خیر، باید اصل را بر عدم شمول بر آن گذاشت و از نظر قواعد هم در موضوعات کیفری باید قاعده «درا» را جاری کرد و مجازات را منتفی ساخت؛ به این معنا که باید قائل به محدود بودن دایره شمول امانت به قدر متیقن آن، یعنی امانت های قراردادی شد و امانتهای عرفی و قانونی را از شمول ماده ۶۷۴ خارج کرد و از فحوای برخی از آرای دیوان عالی کشور نیز این نظر تأیید میشود اما رویه قضایی برخلاف ظاهر و تبادر، همه انواع امانت ها را برای تحقق این جرم کافی دانسته است.

سوالی که در خصوص ماده ۶۷۴ که پیش می آید این است که در احراز رابطه امانی قراردادی، آيا عقود موردنظر مقنن در این ماده حصری است با تمثیلی؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد: نظر اول: با توجه به سابقه تاریخی این ماده که از ماده ۴۰۸ قانون کیفر فرانسه اقتباس شده و در آن ماده با اصلاحاتی که انجام شده مصادیق حصرى عقود ذکر شده است، عقود موردنظر در این ماده حصری است و نظر دوم: عقود موردنظر در ماده ۶۷۴ تمثیلی است چون رابطه امانی ممکن است ناشی از عقود امانت اور مذکور در قانون یا ناشی از رابطه امانت اور دیگر باشد و بنابراین علاوه بر عقود امانت اور ودیعه، اجاره، رهن وکالت، دیگر روابط حقوقی امانت اور مثل مزارعه، مسجات و مخاربه نیز مشمول عنوان امانت قرار می گیرد. آرای دیوان عالی کشور در این خصوص متعارض است و با تاسی از هر دو نظریه رای صادر شده است و همچنین از سابقه تاریخی تحول مقررات راجع به خیانت در امانت در حقوق فرانسه نیز چنین استنباط می شود که انجام کار با اجرت یا بی اجرت در حقوق این کشور از مصادیق عقود نامعین بوده و چه بسا قابل تعمیم به عقود معین از جمله مزارعه و مضاربه و مساقات و امثالهم نباشد، از سوی دیگر اگر مقنن قصد تمثيل داشت همانطور که در متن ماده ۶۷۴ در مورد مصداق نوشته تمثیل نموده است (یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و…) در مورد عقود امانی نیز می توانست با روش مذکور، مقصود خود از تمثیلی بودن آنها را تبیین کند در حالی که تاکید کرده است … به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده باشد. بنابراین از ظاهر عبارت مذکور چنین برداشت می شود که مقصود مقنن حصر عقود مذکور بوده است و تعمیم مصادیق و خارج کردن آن از حصر، با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری سازگار نیست و بهترین راه حل، طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه است.

در مورد «تصاحب» زمان وقوع جرم وقتی است که امانت گذار مال را مطالبه کرده و امین از استرداد آن خودداری می کند؛ در این مورد چنین به نظر می رسد که مصداق ترک فعل است اما باید دقت نمود که در فرض تصاحب، تاریخ وقوع جرم، زمان مطالبه رسمی مال امانی است که در آن زمان امین مرتكب تصاحب شده است؛ یعنی ید امانی موقتی خود را به بد دائمی مالكانه تبدیل کرده که این اقدام مصداق فعل مادی مثبت است و لذا عدم استرداد مال، حاکی از وقوع جرم در زمان مطالبه بوده و کاشف از قصد تصاحب است؛ در غیر این صورت، صرف عدم استرداد کافی نیست که اقدام او مصداق ترک فعل باشد بلکه باید علاوه بر آن عمل مادی دیگری انجام شود که حاکی از قصد امین باشد.

آیا می توان گفت که تصاحب به نفع غیر هم خیانت در امانت و انتقال مال غیر محسوب می شود؟ برخی قائل اند که تعدد معنوی است و باید بر اساس ماده ۱۳۱ ق. م. ا برخورد کرد و مجازات بزه انتقال مال غیر به عنوان مجازات اشد مورد اعمال قرار گیرد در حالی که عده ای دیگر مخالف این نظر بوده و عقیده دارند وصف امین که بر شخص مرتکب بار می شود ما را به این سمت سوق می دهد که بزه ارتکابی تنها مشمول مقررات خیانت در امانت باشد. با این استدلال که در تعدد معنوی با ارتکاب یک رفتار؛ که دارای عناوین مجرمانه متعدد است مواجهیم، اما در تعدد مادی با ارتكاب رفتارهای متعدد که دارای عناوین مجرمانه متعدد نیز است روبرو هستیم، اعم از اینکه این رفتارها دارای عناوین مجرمانه مشابه یا مختلف باشند. بر این اساس نمی توان برای تلف مال امانی تخریب را هم لحاظ کرد یا برای تصاحب و انتقال آن فروش مال غیر را نیز در نظر گرفت چراکه خروج موضوعی از تعدد دارند و قانون گذار برای مجموع رفتار عنوان خاص مجرمانه در نظر گرفته است با این همه در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست، ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد ا جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر » که با توجه به مطالب پیش گفته شده نظریه مذکور چندان مبنای محکمی ندارد. ولی رویه قضایی سعی کرده است از باب تعدد ورود پیدا کند.

اقدامات خائن نسبت به مال امانی برحسب قیمی یا مثلی بودن مال، تفاوت می کند، مثلا در اشیای قیمی به مجرد استعمال، خیانت در امانت تحقق پیدا می کند؛ چنانچه تصرف و مفقود کردن و اتلاف آن نیز همین حکم را دارد اما در اشیای مثلی، مانند پول و طلا یا استاد اعتباری مثل اسکناس، خیانت در امانت از لحظه ای محقق می شود که امانت گذار استرداد آن را مطالبه و امین از اجرای این درخواست خودداری کند والا صرف استعمال آن جرم نیست. در اموال مثلی برای امانت گذار فرقی ندارد که عین مال یا معادل یا مثل آن را مسترد کند. در تأیید نظر بالا، شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است: «اگر کسی از رد کردن برگ جیره بندی عيال مطلقه اش خودداری کند و آن را خود مورد استفاده قرار دهد، مرتکب خیانت در امانت شده است» این رأي حاکی است که فرد علاوه بر عدم استرداد، آن را مورد استفاده هم قرار داده است.

در خصوص امکان تحقق خیانت در امانت نسبت به وجه نقد به عنوان یکی از مصادیق اموال مثلی اختلاف نظر وجود دارد. این موضوع در یکی از نشست های قضایی مطرح و چنین اظهارنظر شده است؛ نظر اکثریت: «وجه نقد نماینده اعتباری است که نزد بانک مرکزی دارد و خود اسکناس سند این اعتبار است و تنها در صورتی که عناصر معاملات لحظه ای اعتبار در جای دیگری هزینه شود مصداق خیانت در امانت است؛ ضمن اینکه در بزه خیانت در امانت عنصر ضرر و زیان می بایست محقق گردیده باشد و حتی بدون در نظر گرفتن بحث اعتبار وجه نقد، با لحاظ این موضوع عنصر ضرر مفقود است؛ در اینجا عده ای از همکاران اکثریت معتقد ودند که عنصر ضرر به محض تصاحب مقروت است و انجام یا عدم انجام تعهد تأثیری در تحقق قبلی جرم ندارد و عده ای از همکاران معتقد بودند تنها به صرف عدم انجام تعهد بزه واقع می گردد» نظریه اقلیت: با عنایت به اینکه در ماده ۶۷۴ به مال اشاره شده است وجه نقد هم مالیت دارد لنا وقوع بزه در وجه نقد هم امکان پذیر است؛ چون در ماده صحبتی از عین نشده که استدلال ما این باشد که وجه نقد عین نیست، بلکه صحبت از «مال» شده است و از مصادیق آن می تواند ماده ۲۰ قانون تجارت و بحث حق العمل کار باشد که درصورتی که مالی را کمتر از قیمت بفروشد.

اثبات خیانت در امانت

اگر امانت گذار مالک یا متصرف قانونی مالی که نزد امین به امانت میسپارد، نباشد (مال را از طریق نامشروع مثل سرقت متصرف شده است و امین به جای استرداد مال به او، آن را به صاحب اصلی یا متصرف قانونی تسلیم کند، خیانت در امانت نیست اما در آنجا که مال مغضوب یا مسروق به او امانت داده شده و او با علم به نامشروع بودن يد امانت گذار، آن را تصاحب می کند، از آنجا که تصرف به ضرر مالک حقیقی است به صراحت و به طور یقین نمی توان گفت که عمل او جرم نیست زیرا اقدام وی علیه نظم عمومی است و چون خیانت در امانت نیز جرم عمومی است، اگر اقدام مذکور را جرم ندانیم دور باطل پیش می آید زیرا اگر او هم مال مذکور را نزد ثالث به امانت بسپارد و ثالث نیز آن را تصاحب کند، طبق همان استدلال که ید او قانونی نبوده، اقدام ثالث نیز جرم محسوب نمی شود و الی آخر؛ بنابراین تصرف در مال امانی مغضوب یا مسروق، با تحقق سایر شرایط باید خیانت در امانت محسوب شود؛ و نامشروع بودن يد امانت گذار نباید توجیه کننده اقدامات خائنانه امین بعدی باشد و امانت گذار هم که خود خائن یا سارق بوده، مستحق مجازات ناشی از عمل مجرمانه خویش است و جرم دانستن اقدامات خائن، به معنای حمایت از امانت گذار بزهکار نیست بلکه منظور حمایت از مالک اصلی یا متصرف قانونی است که به دلیل تعاقب ایادی غاصبانه امین در مال آنها با ضرر مضاعف مواجه نشود؛ و مقنن نیز در ماده ۶۷۴ واژه متصرف را به طور مطلق آورده که اعم از قانونی یا غیرقانونی است؛ اما برخی معتقدند در این موارد تفاوتی بین آگاهی یا عدم آگاهی شخص امین نسبت به این موضوع وجود ندارد و عمل وی در هر حال و مطلقا ( آگاهی و عدم آگاهی از نامشروع بودن ید کسی که مال را به او سپرده ) خیانت در امانت نیست چراکه در هر دو حالت عنصر سپردن مخدوش می شود.

در یکی از نشست های قضایی در خصوص امکان تحقق خیانت در امانت در خصوص اموال قاچاق هیئت عالی چنین نظر داده است: «چنانچه اشیای موضوع سؤال (اموال قاچاق) عرفا ماليت داشته باشد، خیانت در امانت نسبت به آنها نیز قابل تحقق است و صرف قاچاق بودن این اشیاء موجهه، سلبها عنوان مجرمانه از مرتکب رفتار نمی شود؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان محمودآباد استان مازندران مورد تأیید است. با این حال اکثریت قضات چنین اظهارننظر کرده اند: «بیشتر همکاران قضایی به دلایل زیر معتقدند این اقدام خیانت در امانت محسوب نمی شود ۱- نه تنها خیانت در امانت محسوب نمی شود بلکه جرم دیگری هم نیست؛ یعنی مثلا اگر شخصی مال حاصل از سرقت را به دیگری بسپارد نمی توان شکایت کیفری شخصی را که سپرده است پذیرفت؛ زیرا در نظام های حقوقی داخلی قانون گذار از مالكيت قانونی حمایت می کند در این موارد مالکیت قانونی نیست. در قانون اساسی بیشتر کشورها نیز آمده است مالکیت خصوصی که از راه مشروع به دست آمده است محترم می باشد. در قوانین ایران هم مالكيت مشروع مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است. ۲- امانت یک قرارداد است. رابطه امانی زمانی ایجاد می شود که قرارداد قانونی باشد؛ چنین قراردادی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی اساسأ نفوذ حقوقی ندارد و آن را باید باطل دانست در نتیجه اصلا عقد امانی تحقق پیدا نکرده تا صحبت از خیانت در امانت نماییم؛ بنابراین عمل جرم نیست. ۳با استنباط از ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز می توان گفت جرمی واقع نشده است. این ماده در مورد سرقت می گوید وقتی جرم سرقت واقع می شود که شیء مسروق شرعأ مالیت داشته باشد. در فرض سوال مالی که از راه جرم به دست آمده است شرعأ مالیت ندارد. ۴- نباید در مورد همه اموال یک ننظر داده شود باید میان اموال مختلف تفکیک قائل شویم؛

برای دریافت مشاوره حقوقی کیفری توسط وکیل کیفری به صفحه فوق مراجعه نمایید یا با کارشناسان مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.

آیا می‌توان با رمزارز، تحریم را دور زد؟

هفته گذشته، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نخستین ثبت‌سفارش برای واردات با استفاده از رمزارز به ارزش ۱۰میلیون دلار انجام شده ‌‌‌است. استفاده از رمزارز در تجارت‌ خارجی به قصد دور زدن تحریم‌ها می‌تواند مفید باشد؟

پاسخ کارشناس

هفته گذشته، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نخستین ثبت‌سفارش برای واردات با استفاده از رمزارز به ارزش ۱۰میلیون دلار انجام شده ‌‌‌است. احتمالا یکی از وارد‌کنندگان کالا توانسته است با تامین‌کننده همان کالا در کشور دیگری توافق کند که به‌جای ارزهای رسمی رایج یا اصطلاحا پول فیات (دلار، ‌‌‌ یورو و…) رمزارز دریافت کند. می‌توان حدس زد که این رمزارز از نوع رمزارزهای باثبات (Stablecoin) مثل تتر است؛ چون فقط این دسته از رمزارزها ثبات نسبی قیمتی دارند. منطقی نیست که طرفین معامله، براساس پولی توافق کنند که ارزش آن نوسان زیادی دارد. فرض کنید کالایی را به قیمت مشخصی بفروشید و قرار باشد بعد از تحویل کالا مبلغ معامله را دریافت کنید. اگر مطمئن نباشید، پولی که مثلا یک‌ماه بعد دریافت می‌‌‌کنید، ارزشی معادل ارزش امروز و زمان توافق برای معامله ندارد، چگونه می‌‌‌توانید از سود خود مطمئن باشید؟

یکی از دلایلی که موجب می‌شود، بخش عمده تجارت بین‌الملل با دلار آمریکا و یورو انجام ‌شود، اطمینان از ثبات ارزش این پول‌‌‌ها در بازه‌‌‌های زمانی متعارف است. همه بازیگران تجارت جهانی می‌‌‌دانند که فدرال‌رزرو و بانک‌مرکزی اروپا مراقب ارزش این دو ارز هستند و سابقه عملکرد آنها باعث می‌شود به آنها اعتماد کنند. اما چه کسی می‌‌‌تواند ثبات ارزش مثلا بیت‌کوین را حتی در فاصله یک‌روز تضمین کند؟ خلاصه اینکه نوسان قیمت، یکی از موانع مهم استفاده از رمزارزهای جهان‌‌‌روا در تجارت بین‌الملل است. البته ایده‌‌‌هایی برای استفاده از رمزارزهای بسته (Closed loop) در زنجیره تامین جهانی بعضی شرکت‌های بزرگ مطرح است. مثلا یک خودروساز بزرگ می‌‌‌تواند در کل زنجیره تامین خود از قطعه‌‌‌ساز تا نماینده فروش، از رمزارز اختصاصی برای تهاتر و تسویه استفاده کند تا هم سرعت تسویه بالا برود و هم مدیریت جریان نقدینگی را برای هزاران شرکتی که در زنجیره تامین او فعال هستند تسهیل کند؛ اما همین ایده هم فعلا جایی عملیاتی نشده‌‌‌ و در سطح آزمایشگاهی است.

در ایران، مشکل دیگری هم وجود دارد. به دلایل مختلف، استخراج رمزارزهای باثبات در ایران رایج نیست و مزرعه‌‌‌های قانونی استخراج در ایران بیشتر روی رمزارزهایی مثل بیت‌‌‌کوین، دوج‌‌‌کوین و اتریوم متمرکز هستند که نوسان قیمت شدیدی عناصر معاملات لحظه ای دارند و نوسان‌گیری روی آنها سود زیادی دارد. از طرف دیگر، ظاهرا دولت به استخراج‌‌‌کنندگان رمزارز در صورتی مجوز می‌دهد که رمزارز تولیدی آنها در اختیار وارد‌کنندگان یا بانک‌مرکزی قرار داده‌‌‌ شود. احتمالا بانک‌مرکزی در حال توسعه سامانه‌‌‌ای شبیه سامانه نیماست که برای تخصیص رمزارز به تجار و بازرگانان استفاده شود. حال سوال مهم اینجاست، رمزارزی که قرار است در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، از کجا تامین خواهد شد و آیا استخراج رمزارزهای باثبات به صورت قانونی در ایران در حدی هست که ارزش جدی گرفتن داشته باشد یا دولت می‌‌‌خواهد مستقیما وارد خرید و فروش چنین رمزارزهایی در بازارهای جهانی شود؟ مجددا تاکید می‌‌‌کنم، استفاده از رمزارزهایی که نوسان شدید قیمتی دارند، عملا در تجارت ممکن نیست، به همین دلیل، چاره‌‌‌ای جز استفاده از رمزارزهای باثبات وجود ندارد.

حتی اگر مشکل نوسان قیمت و تامین رمزارز مناسب هم حل شود، مشکل بزرگ‌تری باقی می‌‌‌ماند. وقتی دو نفر توافق می‌کنند که یکی کالایی را به دیگری بفروشد، یک «معامله» انجام شده است؛ اما برای اینکه «تجارت» آن کالا شکل بگیرد، لازم است هزاران نفر بتوانند با هم معاملات متعدد روی آن کالا انجام دهند؛ بدون آنکه نیاز باشد در هر معامله‌‌‌ای فرد به فرد با هم جزئیات را توافق کنند. نظام بانکی با ارائه ابزارهای متعددی مانند انواع خدمات اعتباری و نقل و انتقال پول و… بخش کلیدی این سازوکار است. همچنین شرکت‌های واسطه‌‌‌گری، کارگزاران و حق‌‌‌العمل‌‌‌کاران، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌‌‌ها، اتاق‌‌‌های بازرگانی و نهادهای داوری، دادگستری‌‌‌ها و ده‌‌‌ها نهاد و شخص دیگر در یک شبکه پیچیده و به‌‌‌هم پیوسته کار می‌کنند تا تجارت کالاهای مختلف، به صورت روزمره در اقصی‌نقاط دنیا انجام شود. به‌منظور تسهیل این تجارت، هزاران صفحه استاندارد و ابزار ارتباطی ایجاد شده که نیاز به توافق‌‌‌های مورد به مورد را از بین برده است.

مشکل اینجاست که ارز مورد استفاده در معاملات، یکی از کانونی‌‌‌ترین عناصر این استانداردها و ابزارهاست و هنوز هیچ‌یک از نهادها و موسسات درگیر در این شبکه جهانی، استفاده از رمزارزها را در این معاملات به رسمیت نشناخته است. حتی بانک‌مرکزی بعضی کشورها (از جمله چین و روسیه) استفاده از رمزارزها در تجارت را صریحا منع کرده‌‌‌اند. وقتی ابزارها و خدمات بانکی به پول فیات گره خورده،‌‌‌ طبعا بیمه‌‌‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل و بقیه بازیگران هم با پول فیات کار خواهند کرد و همه استانداردها هم براساس منطق پول فیات تعریف می‌شود. واضح است که در چنین شرایطی، شاید بتوان یک یا چند معامله را با رمزارز انجام داد؛ اما نمی‌‌‌توان تجارت خارجی کشور را متکی به رمزارز کرد.

کشوری مثل ایران که سهم کوچکی در تجارت جهانی دارد، نمی‌‌‌تواند به‌تنهایی تصمیم بگیرد که در تجارتش از رمزارز استفاده کند؛ چون بقیه هم باید بپذیرند و فعلا نپذیرفته‌‌‌اند. البته در آینده ممکن است در تجارت بین‌الملل از رمزارزها استفاده شود؛ ولی شروع‌کننده این تصمیم نمی‌‌‌تواند کشوری باشد که سهمش از تجارت جهانی حدود ۱/ ۰‌درصد است که عناصر معاملات لحظه ای آن هم عمدتا فروش نفت و خرید چند قلم کالای اساسی است؛ این تغییر باید از کشورهایی آغاز شود که بازیگران مهم تجارت جهانی هستند. شاید گفته شود، همین الان هم ما به دلیل تحریم و عضو نبودن در کنوانسیون‌‌‌های جهانی پولی و تجاری عملا از استفاده از این ابزارها و نهادها محروم هستیم، پس با استفاده از رمزارز چیزی را از دست نمی‌‌‌دهیم. این حرف درستی است؛ اما باید توجه کرد که با چنین شیوه‌‌‌هایی شاید بتوان در حد چند ده میلیون دلار کالاهای متفرقه وارد کرد؛ اما مشکل تجارت کشور به هیچ وجه حل نخواهد شد، به همین دلیل نباید در اثربخشی این شیوه‌‌‌ها اغراق کرد.

مشکل اصلی ما نداشتن رابطه اقتصادی با جهان است. تا زمانی که جزیره جداافتاده‌‌‌ای در تعارض با جهان هستیم، تجارت خارجی ما در ابعاد فعلی باقی خواهد ماند و رمزارزها تاثیر مهمی در تغییر شرایط ما نخواهند داشت. تجارت، مستلزم توافق و تعامل بین طرفین است و پولی که برای انجام آن استفاده می‌شود، صرفا یک ابزار است. در عالم تجارت، اگر بین طرفین توافق شود، ابزار خودش پیدا می‌شود؛ ولی اگر ‌هزار ابزار داشته باشیم و توافق نشود، کاری از پیش نخواهد رفت. نکته جانبی دیگر که نباید از نظر دور داشت، این است که در چند سال اخیر، اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی در استخراج رمزارز سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند.

بانک‌های خصوصی و برخی هلدینگ‌‌‌های خصولتی از مهم‌ترین‌‌‌ها هستند. داستان زیرزمین شرکت بورس تهران را همه به خاطر داریم. واقعیت این است که استخراج رمزارز، از نظر دانش و فناوری ارزشی ندارد و صرفا نیازمند خرید تعداد دستگاه چینی و دسترسی به شبکه برق ارزان است. شاید پشت سر و صدایی که به بهانه دور زدن تحریم‌‌‌ها با رمزارز راه افتاده، نگرانی این گروه استخراج‌‌‌کنندگان از افت بازار جهانی رمزارزها باشد. وقتی بازار جهانی در افت است؛ چرا این رمزارزها را به بانک مرکزی و وزارت صمت نفروشند و بر سر مردم منت نگذارند که دارند تحریم‌‌‌ها را دور می‌‌‌زنند؟

قیمت بایننس کوین

اگر تریدری حرفه‌ای در حوزه ارزها ی د ی ج ی تال ی هستید ی ا دست‌کم فرد کنجکاو این حوزه‌ها باش ی د که علاقه‌ ی ز ی اد ی به دن ی ا ی ارزهای رمز پایه دارد و همواره در حال دنبال آن است ، احتمالاً اسم با عناصر معاملات لحظه ای ی ننس به گوش‌تان خورده است. اما دلیل آن چیست ؟ دل ی ل این موضوع این است که با ی ننس بزرگ‌تر ی ن صراف ی رمزارزها در ح ال حاضر در رتبه‌ی نخست بزرگ‌ترین صرافی‌های دنیا قرار دارد. « با ی نن س» ( Binance ) ترک ی ب دو واژه « با ی نر ی » (Binary) و « فا ی نن س» (Finance) است. اگر سر ی به ا ی ن صراف ی زده باش ی د، حتماً م ی‌ دان ی د که با ی ننس ارز د ی ج ی تال ی مخصوص به خود موسوم به « با ی ننس کو ی ن » را هم به کاربران خود عرضه کرده است .

در ا ی ن مقاله خ ی ل ی ساده و مختصر م ی‌ خواه ی م همه‌چ ی ز درباره‌ ی با ی ننس کو ی ن را با شما در م ی ان بگذار ی م پس در ادامه با سرمایکس همراه باش ی د تا ب ی شتر درباره‌ ی ا ی ن ارز دیجیتال اطلاعا ت کسب کن ی م .

با ی ننس کو ی ن چ ی ست؟

با ی ننس کو ی ن ارز دیجیتالی است که صراف ی با ی ننس آن را عرضه م ی‌ کند . علامت اختصار ی « با ی ن ی نس کو ی ن» ( BNB ) است که بر روی بلاک چ ی ن اتر ی وم فعال ی ت م ی‌ کند، ی عن ی روند فعالیت آن همانند روند ی است که اِتِر در پ ی ش گرفته است. قابل ذکر است توکن با ی ننس کو ی ن نیز راه ی برا ی انجام تراکنش‌های مختلف در بستر صراف ی با ی ننس است .

کاربران ی که در صراف ی با ی ننس مشغول به انجام معاملات هستند از ارز د ی ج ی تال ی آن یعنی بایننس کوین به‌عنوان کارمزد ی برا ی استفاده از خدمات مختلف صراف ی بهره م ی‌ برند . قابل ذکر است استفاده از بایننس کوین به عنوان کارمزد تنها کاربرد این ارز دیجیتالی ن ی ست بلکه امکان استفاده از آن در معاملات گوناگون نیز وجود دارد؛ دق ی قاً مانند سایر ارز های د ی ج ی تال د ی گر !

خرید بایننس کوین

برخلاف تصور عموم که بایننس کوین را اری مناسب برای خرید و فروش نمی‌دانند باید به این موضوع اشاره کنیم که بایننس کوین نیز دارای نوسان قیمتی بوده و یکی از ارزهای دیجیتال مناسب برای ترید است که می‌توان آن را به راحتی از طریق پلتفرم بایننس خریداری کرد.

قیمت بایننس کوین

در زمان نگارش این مقاله ق ی مت هر با ی ننس کو ی ن معادل ۳۷۴.۶۹ دلار است.

فروش بایننس کوین

برای فروش تمامی ارزهای خود مخصوصا باینس کوین می‌توانید به صرافی سرمایکس مراجعه کنید تا با بهترین قیمت و کم‌ترین کارمزد ارز خود را به فروش برسانید.

با ی ننس در سال ۲۰۱۷ در کشور چ ی ن فعالیت خود را آغاز کرد اما به دل ی ل مخالفت‌ها ی دولت چ ی ن، سِرورها ی صراف ی به کشور ژاپن انتقال داده شد . در ماه مارس سال ۲۰۱۸ م ی لاد ی از سو ی دولت ژاپن نیز اخطارها یی مبنی بر لغو فعال ی ت‌ها بایننس در ا ی ن کشور اعلام شد. ا ی ن موانع و مشکلات درنها ی ت باعث ش د که صراف ی بایننس به مالت؛ کشور ی در جنوب اروپا برود.

با ی ننس کو ی ن چطور کار م ی‌ کند؟

همان‌طور که قبلا نیز اشاره کردیم از با ی ننس کو ی ن م ی‌ توان برا ی پرداخت خدمات این صراف ی استفاده کرد ی ا مانند دیگر ارزهای دیجیتال به معامله با آن پرداخت . وجود بایننس کوین در پلتفرمی ه مانند با ی ننس که دارا ی معاملات و نقد ی نگ ی بالایی است م ی‌ تواند مز ی ت ی فوق‌العاده ‌ای برا ی دارندگان این ارز دیجیتال به شم ار برود. در بازار ارزها ی د ی ج ی تال ی هم سهم بازار ا ی ن ارز رمزپایه جا ی گاه چهارم را به خود اختصاص داده است. برخلاف ب ی ت کو ی ن، کاربرد با ی ننس کو ی ن فقط محدود به معاملات « همتا به همت ا یا نظیر به نظیر» (peer to peer) ن ی ست . ا ی ن ارز دیجیتال بخش و عنصر ی از اکوس ی ستم با ی ننس است و توکن با ی ننس کو ی ن درواقع، ارزی برای درآمدزا یی ا ی ن صراف ی است . رشد با ی ننس کو ی ن در مدت‌زمان کم در دن ی ا ی ارزها ی د ی ج ی تال بسیار قابل‌تأمل بوده است .

تریدرها یا معامله‌گران با استفاده از با ی ننس کو ی ن در صرافی بایننس تخف ی ف‌ها یی را دریافت می‌کنند که شامل ارزهای دیجیتال د ی گر نم ی‌ شود .

و ی ژگ ی‌ ها ی با ی ننس کو ی ن برا ی خر ی د چ ی ست؟

برا ی خر ی د با ی ننس کو ی ن م ی‌ توان ی د از طر ی ق استخراج با ی ننس عمل کن ی د . تمام توکن‌ها از قبل پ ی ش استخراج شده‌اند. کاربران ی که تما ی ل به تملک با ی ننس دارند، از طر ی ق مبادلات و معاملات در سطح صراف ی با ی ننس م ی‌ توانند به مبالغ موردنظرشان دسترس ی پ ی دا کنند.

در بستر این صراف ی ، امکان معامله‌ ی با ی ننس کو ی ن با ب ی ش از هفتاد ارز رمزپایه د ی گر نیز وجود دارد. ی ک ی از بهتر ی ن روش‌ها برا ی معامله‌ ی‌ ارزهای دیجیتال مختلف ‌ ، ا ی ن است که ق ی مت‌ها را در تمام صراف ی‌ ها بررس ی کرده و ب ا بهتر ی ن و مناسب‌تر ی ن ق ی مت به معامله بپردازید .

رشد فروش با ی ننس کو ی ن در مدت زمانی اندک باعث جلب‌ توجه عموم ی به ا ی ن ارز دیجیتال شد . حجم معاملات ی که از طر ی ق ا ی ن ارز رمزپایه صورت م ی‌ گ ی رد، چشم‌گ ی ر است. هم ی ن موضوع سبب شده است تا تریدرها و کاربران زیادی در پ ی خر ی دوفروش آن باش ند. از نقطه ‌نظر امن ی ت هم وضع ی ت ا ی ن ار ز د ی ج ی تال ی بسیار مناسب است. در سال ۲۰۱۸ ، تلاش‌ها یی برا ی هک کردن با ی ننس صورت گرفت که همگ ی دفع شد ه و هیچ کدام نتوانستند موفق عمل کنند که این موضوع نشان دهنده‌ی امنیت این ارز دیجیتال و موفقیت آمیز بودن آن را نشان می‌دهد . حجم معاملات بالا و از سو ی د ی گر ضر ی ب ا ی من ی خوب از با ی ننس کو ی ن گز ی نه‌ا ی عالی را برا ی سرما ی ه‌گذار ی م ی‌ سازد .

چگونه م ی‌ توان با ی ننس کو ی ن را ذخ ی ره کرد؟

با ی ننس کو ی ن هم م ی‌ تواند مانند سایر ارزهای دیجیتال د ی گر در ک ی ف پول‌ها ی د ی ج ی تال ی ذخ ی ره شود. در صراف ی با ی ننس ک ی ف پول‌ها ی الکترون ی ک ی برا ی ذخ ی ره‌ ی ارزها ی د ی ج ی تال ی متفاوت در نظر گرفته می‌شود . امکان ذخ ی ره‌ ی ‌با ی ننس کو ی ن هم در چن ی ن ک ی ف پول‌هایی وجود دارد. در ماه جولا ی سال ۲۰۱۸ ، ک ی ف پول با ی ننس موسوم به «تراست ولت » ( Trust Wallet ) به بازار معرف ی شد. تراست ک ی ف پول ی الکترون ی ک ی برا ی موبا ی ل است که توکن‌ها ی مبتن ی بر اتر ی وم م ی‌ توانند از آن استفاده کنند .

در ادامه با ک ی ف پول‌ها ی مناسب برای ذخ ی ره ارز دیجیتال با ی ننس کو ی ن آشنا شده و بهتر ی ن‌ها ی آن را معرف ی خواهیم کرد .

بهتر ی ن ک ی ف پول برا ی خر ی د با ی ننس کو ی ن چ ی ست؟

به‌جز ک ی ف پول‌ها ی رسم ی با ی ننس، امکان ذخ ی ره کردن با ی ننس کو ی ن در ک ی ف پول‌ها ی سازگار با اتر ی وم هم وجود دارد. به همین دلیل در ادامه به بهتر ی ن ک ی ف پول‌ها برا ی خر ی د با ی ننس کو ی ن اشاره خواهیم کرد :

ما ی اِتِر ولِت (My Ether Wallet)

بدون هیچ شبهه‌ای « ما ی اتر ول ت» (My Ether Wallet) بهترین ک ی ف پول دیجیتالی برای ذخ ی ره و نگهدار ی اتر ی وم و توکن‌ها ی مبتن ی بر آن است. در حق ی قت ا ی ن ک ی ف پول ی ک نرم‌افزار بکار رفته است که به کاربران امکان م ی‌ دهد تا با ساخت ک ی ف پول مخصوص به خود تراکنش‌ها ی اتر ی وم و توکن‌ها ی آن را به انجام برسانند .

متامسک (Meta Mask)

ک ی ف پول متامسک به کاربران خود ا ی ن امکان را م ی‌ دهد تا به صورت کامل بر رو ی موجود ی ارزها ی د ی ج ی تال خود کنترل داشته و کیف پول خود را مدیریت کند . علاوه بر ا ی ن، متامسک ی ک افزونه برا ی مرورگرها ی « گوگل کروم و موز ی لا فا ی رفاکس و بر ی و» (Brave) ن ی ز دارد و درواقع استفاد ه از ا ی ن ک ی ف پول را برا ی کاربران خود آسان‌تر می‌کند .

م ی ست (Mist)

ک ی ف پول « م ی ست » ک ی ف پول رسم ی رمزارز اتر ی وم است که هدف از ساخت آن ذخ ی ره‌ ی آسان و ا ی من اتر ی وم و د ی گر توکن‌ ها ی ERC-20 است ، در حال حاضر ی ک ی از ا ی من‌تر ی ن ک ی ف پول‌ها برای ذخ ی ره و نگهدار ی اتر ی وم و د ی گر توکن ‌ ها ی مرت بط با آن ( با ی ننس کو ی ن ) است .

لجرنانو اس (Ledger Nano S)

از د ی گر ک ی ف پول‌ها یی که م ی‌ توان جهت نگهدار ی با ی ننس کو ی ن از آن بهره برد ک ی ف پول سخت‌افزار ی لجرنانو اس است که به دلیل سخت‌افزار ی بودن این کیف پول ، دارا ی امن ی ت بالا یی است. درواقع ا ی ن ک ی ف پول شب ی ه ی ک فلش USB ی و اس ب ی است و به‌وس ی له‌ ی درگاه ی و اس ب ی USB به را ی انه‌ ی کاربر متصل م ی‌ شود . و ی ک ی از موارد ی که باعث افزا ی ش امن ی ت ا ی ن ک ی ف پول شده است وجود قابل ی ت احراز هو ی ت دو عامل ی (ا ی م ی ل و پ ی امک ) آن است .

ترِزور ( Trezor )

ک ی ف پول سخت‌افزار ی ترزور ی ک ی از اولین ک ی ف پول‌ها ی سخت‌افزار ی است که به بازار روانه شد و از آن م ی‌ توان جهت نگه‌دار ی ارزها ی د ی ج ی تال ی گوناگون ی ازجمله ب ی ت کو ی ن، لا ی ت کو ی ن، اتر ی وم و با ی ننس کو ی ن استفاده کرد.

خرید بایننس کوین

برا ی خر ی د ارز د ی ج ی تال بایننس کوین باید ابتدا به ثبت نام در صراف ی آنلا ی ن سرما ی کس اقدام کن ی د سپس بعد از احراز هو ی ت به معامله در ا ی ن سا ی ت پرداخته و به خر ی د و فروش ا ی ن ارز د ی ج ی تال و د ی گر ارزها ی د ی ج ی تال بپرداز ی د .

فروش بایننس کوین

سرما ی کس ی ک ی از برتر ی ن صراف ی‌ ها ی ا ی ران ی است که با کارمزد پا یی ن و سرعت تراکنش بالا در حال خدمت رسان ی به افراد علاقمند به ارزها ی د ی ج ی تال است. اگر بایننس کوین دارید و فروش آن به صراف ی امن با کارمزد مناسب ی ک ی از دغدغه‌ها ی شما شده است م ی‌ توان ی د پس از ثبت نام و احراز هو ی ت در سا ی ت سرما ی کس نسبت به فروش ارز خود اقدام کن ی د .

قیمت بایننس کوین

با ی ننس کو ی ن با ارزش بازار حدود ۷۶.۸۴ م ی ل ی ارد دلار، در رتبه ۴ بازار قرار داشته و سهم ۳.۶۱ درصد ی از کل بازار را در اخت ی ار دارد . هر واحد از با ی ننس کو ی ن در ا ی ن لحظه با ق ی مت ۴۶۰.۶۶ دلار، به فروش می‌رسد.

سخن پا ی ان ی

دن ی ا ی رمز ارزها در حال ‌توسعه است. اگر بنا بود که پ ی ش‌ب ی ن ی‌ ها ی منف ی‌ بافانه‌ ی برخ ی از منتقدان در آغاز راه فعال ی ت ارزها ی د ی ج ی تال ی مانع ی برا ی رشدشان باشد، تا امروز شاهد جان گرفتن تعداد کث ی ر ی از رمز ارزها ی مختلف نبود ی م . فناور ی‌ ها ی تازه، شبکه‌ها ی غ ی رمتمرکز و ار زها ی د ی ج ی تال ی در حال ط ی کردن مراحل توسعه و تکامل چرخه‌ ی عمرشان هستند.

با ی ننس هم به‌عنوان ی ک ی از معروف‌تر ی ن و معتبرتر ی ن صراف ی‌ ها ی ارز د ی ج ی تال ی با ارائه و عرضه‌ ی با ی ننس کو ی ن نقش ی مهم در مس ی ر رشد ارزها ی د ی ج ی تال ی باز ی م ی‌ کند . وجود حجم بالا ی معاملات با با ی ننس ک و ی ن و قرار داشتن در بستر ا ی من شبکه‌ ی با ی ننس باعث شده تا در مدت کوتاه ی که از حضور و عمرش در دن ی ا ی رمز ارزها م ی‌ گذرد، به گز ی نه‌ا ی قابل‌اعتنا و قابل‌اعتماد بدل شود. بد ی ه ی است که جاده‌ ی ارزها ی د ی ج ی تال ی در حال ط ی کردن مس ی ر خود به‌ سمت شکوفا یی است .

آدرس سایت

برای این که بتوانید از آخرین اخبار و بروز رسانی‎های صورت گرفته در باره ‏ی بایننس کوین مطلع شوید، می‏توانید به سایت رسمی این ارز با آدرس زیر مراجعه نمایید.

بازار داغ خرید و فروش جیوه و قیمت افسانه ای آن

بازار داغ خرید و فروش جیوه و قیمت افسانه ای آن

بازار تجارت داغ انواع جیوه در ایران و سراب و رویای پولدار شدن یک شبه توسط خرید و فروش جیوه سالهاست ذهن و فکر افراد زیادی را در کشور بخود مشغول کرده است انواع جیوه نقره ای و جیوه خفاش تا جیوه قرمز و جیوه شاقول با قیمتهای عجیب و غریب که حتی اکثر اوقات این ماده ساخته و پرداخته ذهن کلاهبرداران جهت سرکیسه کردن عوام مردم بیشتر نیست. اگرچه جیوه و تمام ترکیبات آن بسیار سمی هستند اما در طول تاریخ به عنوان ماده ای با اثرات درمانی شگفت انگیز و حتی جهت حیات ابدی توسط سلاطین و پادشاهان مورد استفاده قرار می گرفته است.

انواع کمیاب جیوه با خواص عجیب

جیوه قرمز

جیوه قرمز یکی دیگر از انواع این فلز جادویی است که مایعی قرمز رنگ با خاصیت مخرب و انفجاری است. گفته می شود شوروی سابق از آن به عنوان حلال برای ذخیره سازی اورانیوم رادیواکتیو 235 استفاده می کرده است.

در واقع این ماده یکی از ایزوتوپ های جیوه است که به عنوان یک منبع نوترونی برای تولید بمب اتم استفاده می شود. کاربرد جیوه قرمز تحریک همجوشی هسته ای است که باعث آزاد شدن مقدار زیادی انرژی می شود.

جیوه خفاش

جیوه خفاش نوعی جیوه است که از غارهای محل زندگی خفاش ها بدست می آید. در رابطه با این نوع جیوه شایعاتی زیاد و غیر واقعی مبنی بر اثرات شفابخشی خاص وجود دارد و به همین دلیل به قیمت بسیار بالا و کاذب در فضای مجازی خرید و فروش می شود.

جیوه خفاش در واقع ماده ای نقره ای رنگ و روان به شکل جیوه است که از چیزی شبیه تخم مرغ در غارهای محل زندگی خفاش ها بدست می آید. انسان ها برای بدست آوردن این ماده پناهگاه های این پستانداران پرنده را تخریب می کنند و جسم تخم مرغی شکلی که در غارهای دور از دسترس و قدیمی پیدا می شود را به عنوان لانه خفاش خرید و فروش می کنند.

لازم به ذکر است که حتی اگر ماده درون این جسم تخم مرغی جیوه باشد نباید آنرا به صورت خوراکی مصرف کرد زیرا جیوه یک فلز سمی است و باعث عوارض مختلف و حتی مرگ خواهد شد.

جیوه شاقول

شاقول وسیله ای مخروطی شکل متصل به یک ریسمان است که در قدیم به عنوان ابزار گنج یابی مورد استفاده قرار می گرفت. این وسیله ساده ترین ابزار ساخته شده توسط انسان برای شناسایی دفینه ها در گذشته بود.

از آنجاییکه انسان ها همواره در طول تاریخ به دنبال گنج و دفینه های با ارزش بوده اند ابزارهای مختلفی در همین راستا اختراع شده است. جیوه شاقول نیز یکی از این اختراعات است که بسته به جنس و خلوص جیوه بکار رفته با حرکات خود محل احتمالی گنج را به افراد جستجوگر نشان می دهد.

برای استفاده از این ابزار باید مقداری جیوه را در محفظه مخروط گذاشت و سپس از طریق حرکات مخروط که تحت تاثیر نیروی مغناطیسی فلزات دفن شده در زمین قرار می گیرد، محل گنج را پیدا کرد.

جیوه نقره ای

جیوه نقره ای نوع دیگری از این فلز است که در گذشته ارزش بسیاری داشته است. کیمیاگران دوران باستان فکر می کردند که این فلز مایع قابلیت تبدیل شدن به طلا را دارد و به همین دلیل قیمت این فلز بسیار بالا بود.

جیوه نقره ای همان جیوه صنعتی کنونی است که آن را از زمان های بسیار قدیم در چین و هند می شناختند و حتی در گورهای ۳۵۰ ساله مصریان این فلز پیدا شده است. این ماده نسبت به انواع دیگر جیوه واقعی تر است و در بعضی نقاط زمین به صورت قطره از سنگ های معدنی ترشح می شود.

اکنون با پیشرفت علم و تکنولوژی مشخص شده است تبدیل این جیوه به طلا به هیچ وجه صحت ندارد و تنها با بمباران نوترونی می توان جیوه نقره ای را به صورت بسیار ناکارامد و سخت به طلا تبدیل کرد. این واکنش بسیار وقت گیر است و برای تولید یک تکه طلای ناچیز از جیوه به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سال زمان نیاز است که عمر هیچ دانشمندی به آن قد نمی دهد!

بازار خرید و فروش جیوه نقره ای در جهان

یکی از عمده ترین تغییرات در عرضه جیوه از سال 2011 تاکنون کاهش حجم عرضه کلرید قلیایی جیوه است که در بازار آزاد موجود است ولی به دلیل تحت تاثیر محدودیت های اعمال شده بر صادرات قرار گرفته است.

دومین تغییر اساسی در عرضه جیوه ظهور معادن استخراجی جدید در مکزیک و اندونزی در سال 2015 با حجم تولید حدود 800- 1100 تن در سال است. با اینحال تغییر واضحی در رشد تولید و عرضه این فلز در جهان دیده نشده است. همچنین کنوانسیون میناماتا (Minamata Convention) احزاب را ملزم می کند تا معادن جیوه موجود را از بین ببرند. با وجود این مسائل کشف معادن جیوه با توجه به منافع اقتصادی که دارد به دلیل تعارض با ساختارهای اجتماعی از این قبیل با مشکلات زیادی مواجه است.

قیمت خرید و فروش جیوه نقره ای در دنیا

همانطور که گفتیم کاهش عرضه جهانی جیوه نقره ای مایع طی 2011 و 2012 باعث افزایش قیمت آن بین سالهای 2011 و 2013 در بازار شد که این مسئله باعث فعالیت بیشتر جهت استخراج این فلز از معادن شد اما قیمت بازار آزاد جیوه از نظر تاریخی همچنان بالا است. محدودیت های صادراتی و عدم مبادرت در بازیافت قراضه های جیوه همچنان به افزایش فروش جیوه با قیمت بالاتر در بازار آزاد دامن می زنند.

اخیراً مقدار استخراج اولیه جیوه در کل دنیا در پاسخ به تقاضای شدید برای این فلز افزایش یافته است طوری که عرضه جهانی آن در سال 2015 در محدوده 3.850 تا 4.400 تن بود که کمی قیمت این فلز را در بازار جهانی کاهش داد.

قیمت خرید و فروش جیوه در ایران

جیوه در گریدهای مختلف و با برندهای مختلف در بازار ایران نیز خرید و فروش می شود. این فلز در گریدهای آزمایشگاهی، صنعتی ، دارویی و پزشکی موجود است و در بسته های 100 گرمی تا کپسول های 34/5 کیلویی و حتی فله ای (بازیافتی) عرضه می شود.

قیمت خرید و فروش جیوه برحسب خلوص و کشور تولید کننده آن متفاوت است مثلا جیوه گرید صنعتی ۹۹ / ۹۹ ٪ اسپانیایی با برگه سبز واردات با قیمت کیلویی 3 میلیون تومان در بازار فروخته می شود و به همین ترتیب برندهای دیگر نیز با قیمت های مختلف در بازار ایران خرید و فروش می شوند.

جیوه چیست ؟

جیوه تنها فلزی است که در دماهای معمولی مایع است که در مقایسه با فلزات دیگر رسانایی گرمایی نسبتاً ضعیفی دارد اما یک هادی الکتریسیته خوب است. این فلز به راحتی با بسیاری از فلزات مانند طلا ، نقره و قلع آلیاژ می شود که به این آلیاژها آمالگام گفته می شود.

جیوه شیشه را خیس نمی کند و به آن نمی چسبد. از این خاصیت همراه با انبساط سریع و یکنواخت حجم آن در محدوده دمایی مشخص در ساخت دماسنج ها ، فشارسنج ها و هواسنج ها استفاده می شود.

این فلز یک عنصر بسیار کمیاب در پوسته زمین است و بطورکلی جیوه یکی از فلزاتی است که داستان های عجیب و غریب زیادی در رابطه با آن وجود دارد که اساس همه آنها شکل مایع این فلز است.

کاربردهای مختلف جیوه

فلز جیوه کاربردهای زیادی دارد. همانطور که گفته شد به دلیل چگالی زیاد در فشارسنج ها و فشارسنج ها استفاده می شود. این فلز به لطف سرعت بالای انبساط حرارتی که نسبتاً در یک محدوده دمایی ثابت رخ می دهد در دماسنج ها کاربرد بسیار گسترده ای دارد.

طلا و نقره به راحتی در جیوه حل می شوند و در گذشته از این خاصیت در استخراج این فلزات از سنگ معدن آنها عناصر معاملات لحظه ای استفاده می شد.

جیوه در تولید بسیاری از مواد شیمیایی صنعتی ، لوازم برقی و الکترونیکی ، باتری ها و لامپ ها استفاده می شود. جیوه کاربرد آزمایشگاهی نیز دارد و برای تولید برخی از کاتالیزورها و همچنین الکترودها مورد استفاده قرار می گیرد.

در صنعت از فلز جیوه به عنوان الکترود مایع در تولید کلر و هیدروکسید سدیم توسط الکترولیز آب نمک استفاده می کنند. این فلز هنوز در بعضی از تجهیزات الکتریکی مانند سوئیچ ها و یکسوسازها که باید قابلیت اطمینان بالایی داشته باشند جهت آنالیزهای صنعتی استفاده می شود.

با اینکه اکنون عوارض سمی این فلز کاملا شناخته شده است اما مقدار کمی جیوه در حال حاضر در باتری ها و لامپ های فلورسنت استفاده می شود و استفاده از آن هنوز بطور کامل منسوخ نشده است.

ترکیبات جیوه نیز کاربردهای زیادی دارند به عنوان مثال کلرید جیوه (Calomel) با فرمول شیمیایی Hg2Cl2 به عنوان استاندارد در اندازه گیری های الکتروشیمیایی و در پزشکی به عنوان یک ماده مسهل استفاده می شود.

کلرید مرکوریک (پاک کننده خورنده) با فرمول شیمیایی HgCl2) ) به عنوان یک حشره کش ، در سم موش کش و به عنوان ضد عفونی کننده استفاده می شود. از اکسید مرکوریک در پمادهای پوستی نیز استفاده می شود.

سولفات مرکوریک به عنوان کاتالیزور در شیمی آلی استفاده می شود. سولفید جیوه یک رنگدانه قرمز رنگ است که شکل بلوری دیگری از این سولفید به رنگ سیاه است.

همه چیز درباره تورچین RUNE

تورچین یا ثورچین THORChain یک پلتفرم نقدینگی غیرمتمرکز است و امکان مبادله فوری ارزهای دیجیتال را فراهم می کند . تورچین یک پروتکل زنجیره ای ایجاد می کند که امکان تبادل رمز ارزها را به صورت مطمئن و قابل اعتماد بین بلاکچین های مختلف فراهم می کند . مدل THORChain دارای استخر نقدینگی می باشد . از استخرهای این پلتفرم برای ارائه مبادله های فوری ، وام و یا سایر خدمات پرداخت استفاده می شود .

به بیان ساده می توان گفت تورچین یک صرافی غیرمتمرکز است که به کاربران اجازه می دهد ارزهای دیجیتال را به راحتی در سراسر شبکه ها مبادله کنند .

توکن RUNE چیست ؟

توکن RUNE ، توکن پلتفرم تورچین است در واقع از توکن RUNE برای مبادله ، پرداخت کارمزد ، پاداش برای اعتبارسنجان استفاده می شود . اعتبار سنج ها باید از توکن RUNE عناصر معاملات لحظه ای عناصر معاملات لحظه ای برای سهام گذاری و عضویت در مجموعه اعتبارسنج استفاده کنند . این اعتبار سنج ها یا تولیدکنندگان بلوک ، مسئولیت اعتبار سنجی معاملات و ایجاد بلوک در بلاکچین تورچین را بر عهده خواهند داشت .

 • 🔵 توکنومتری
  • 💰 حداکثر عرضه ارز : 500,000,000 واحد
  • 💰 سکه در گــردش : 330,688,061 واحد

  تاریخچه و بنیان گذاران تورچین

  پروژه تورچین در سال 2018 با این فرضیه که ، استفاده از صرافی های متمرکز برای انتقال رمز ارزها بین بلاکچین های مختلف نادرست است ، تاسیس شد . تیم تورچین تلاش کرد تا یک بلاکچین مستقل ایجاد کند که می تواند به شبکه های خارجی متصل شود و انتقال بین بلاکچین را آسان نماید .

  طبق گفته نماینده رسمی پلتفرم تورچین ، این پلتفرم هیچ مدیرعامل، بنیان گذار و مدیر ندارد . علاوه بر این ، افرادی که در حال حاضر بر روی این پروژه کار می کنند عمدتا ناشناس هستند . نماینده رسمی این پروژه اظهار داشت این کار به منظور محافظت از پروژه صورت گرفته است. به طور خلاصه می توان گفت پروژه تورچین توسط گروهی از افراد مدیریت می شود .

  عملکرد تورچین ( THORChain ) چگونه است ؟

  تورچین نه تنها به عنوان یک پروتکل کار نمی کند بلکه امکان پرداختن به چندین مساله در فضای DeFi را فراهم می کند این پروتکل از فناوری بازار خودکار یا همان AMM استفاده می کند . به کاربران اجازه می دهد دارایی های خود را به روشی خودکار تجارت کنند . این سیستم به جای یافتن خریداران و فروشندگان ، از CLP خود برای تامین نقدینگی استفاده می کند .

  پلتفرم تورچین یک پلتفرم مبتنی بر Tendermint است . Tendermint یک نرم افزار است که به توسعه دهندگان امکان ساخت بلاکچین های سفارشی و برنامه های غیرمتمرکز یا همان Dapp ها را می دهد. در اکوسیستم تورچین نودها از ارکان اصلی به شمار می روند . آنها عناصر حیاتی برای پشتیبانی از هر عملی در شبکه هستند . نودها وظیفه ی تولید بلوک و پیوند توکن های RUNE را بر عهده دارند .

  بررسی ویژگی های تورچین

  تورچین از یک سیستم منحصر به فرد برای کمک به کاهش ضررهای ناپایدار یا ضررهای معمولا موقتی که یک تامین کننده نقدینگی تجربه می کند، استفاده می کند . این کار با استفاده از کارمزدها برای دستیابی به نقدینگی در محل مورد نیاز به دست می آید . به عبارتی می توان گفت استفاده از این سیستم منحصر به فرد یکی از ویژگی های تورچین به شمار می رود . علاوه بر این ، تورچین مجموعه ای از فناوری های جدید را شامل می شود از جمله پروتکل TSS که برای تسهیل مبادلات توکن ها در بین زنجیره ها استفاده می شود بستر تورچین سود محور نیست . این به این معناست که کلیه کارمزدهای تولید شده توسط این پروتکل مستقیما به کاربران تعلق می گیرد و هیچگونه مقرراتی برای تیم در نظر گرفته نشده است .

  توکن این پروتکل ، RUNE در حال حاضر بر روی چندین بلاکچین عناصر معاملات لحظه ای از جمله Binance Chain و اتریوم به عنوان یک توکن ERC-20 در دسترس است .

  امنیت پلتفرم تورچین

  پلتفرم تورچین با استفاده از Cosmos SDK ساخته شده و از مکانیزم Tendermint استفاده می کند . این باعث می شود پلتفرم از طریق سیستم جدید BFT که می بیند تعداد زیادی اعتبار سنج با هم کار می کنند تا بلوک ها تراکنش ها را پیشنهاد و نهایی کنند ، از حملات ایمن است .فراتر از این ، قراردادهای هوشمند تورچین توسط چندین شرکت امنیتی مورد بررسی قرار می گیرد .

  Gate.io

  بای بیت ByBit 🏛️

  کیف پول های توکن RUNE

  کیف پول های سخت افزاری مطمئن ترین و راحت ترین گزینه برای ذخیره سازی RUNE هستند . این کیف پول ها نسبت به کیف پول های نرم افزاری ، دستکتاپی و تلفن همراه از امنیت بالایی برخوردار هستند . شما می توانید ارز RUNE را در کیف پول های سخت افزاری همچون لجر ( Ledger )، ترزور ( Trezor ) ، سیف پل ( SafePal S1 ) ، CoolWallet S ذخیره نمایید .

  از جمله کیف پول های نرم افزاری که از ارز RUNE پشتیبانی می کند ، کیف پول نرم افزاری تراست والت و کوینومی است که این کیف پول امکان ذخیره سازی توکن های با استاندارد ERC-20 را دارا می باشد .

  کیف پول های مورد تایید ثورچین

  کیف پول

  استخراج توکن RUNE

  ارز دیجیتال RUNE که توکن پلتفرم تورچین است از الگوریتم PoS استفاده می کند . به همین دلیل این ارز دیجیتال قابلیت استخراج را دارا نمی باشد . لازمه اینکه یک رمز ارز استخراج شود این است که از الگوریتم اثبات کار یا PoW استفاده کند .

  آینده توکن RUNE

  راه حل هایی که پلتفرم تورچین ارائه می دهد مشابه صرافی یونی سواپ است . برای اینکه بررسی نماییم آیا ارز RUNE یک رمز ارز آینده دار می باشد یا خیر و آیا می تواند یک گزینه مناسب برای سرمایه گذاری باشد ، در ابتدا باید ببینیم پلتفرم تورچین که این توکن را ارائه داده است چه مزیت هایی در مقایسه با دیگر صرافی ها دارد و آیا پلتفرم این رمز ارز در آینده توسعه خواهد یافت یا خیر .

  مزیت پلتفرم تورچین ، این است که کاملا غیرمتمرکز است و امکان تعویض دارایی های رمزنگاری متعلق به زنجیره های مختلف را فراهم می کند . این یک مزیت نسبت به سایر رقبا به شمار می رود .

  همچنین همکاری پلتفرم تورچین با دیگر پروژه ها می تواند به توسعه آن کمک نماید . برای مثال تورچین با Synthetix که یکی دیگر از پلتفرم های معاملاتی است در اواخر سال 2019 همکاری داشته است . به همین دلیل این همکاری ها می تواند زمینه ساز گسترش این پلتفرم باشد .

  علاوه بر این توکن RUNE دارای ویژگی هایی می باشد که می توان تصمیم به سرمایه گذاری روی آن گرفت توکن RUNE توکن سودمندی است که برای پرداخت کارمزد و همچنین پرداخت پاداش به اعتبار سنج ها و سهامداران استفاده می شود . به همین دلیل می توان آینده درخشانی را برای این توکن در نظر گرفت .

  اين ارز را از کجا بخريم؟

  از صرافي هاي ايراني

  صرافي کوينکس (CoinEX)

  ثبت نام در صرافي کوکوين

  صرافي کوکوين (Kucoin)

  وضعيت مارکت و بازار و قيمت لحظه اي ارز ديجيتال thorchain

  • قيمت $ و درصد کاهش يا افزايش نسبت به روز قبل
  • Marketcap حجم بازار
  • Volume (24h) حجم معاملات در 24 ساعت اخير
  • 24H High/Low بالاترين و پايين ترين قيمت معامله شده امروز
  • Market Cap Rank رتبه و جايگاه ارز در بازار

  قيمت لحظه اي ارز ديجيتال thorchain در صرافي هاي جهاني با نمودار نوسان يک روزهاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.