درک مفهوم قدرت نسبی


حرکت استعاره ی مفهومی و طرح واره های تصویری در شعرحجم

استعاره نوعی فرآیند و حرکت و جنبش زبانی است و در علم بیان و زبانشناسی و زبان شناسی شناخت گرای امروزی، زبان ادبی( شاعرانه) را،زبان استعاره یی می دانند.

شعرحجم

نوشته: سعیدجهانپولاد

حرکت استعاره ی مفهومی و طرح واره های تصویری در شعر یدالله رویایی ( َشعرحجم) از منظر شناختی و شعرشناسی شناختی

با رویکرد شناختی نوین استعاره در آرای لیکاف، جانسون، کووچش

دیدگاه سنتی از استعاره

استعاره از دیدگاه ارسطو در کتاب فن خطابه، مبتنی بر کاربرد لفظ در معنای مجازی و غیر حقیقی آن است، ارسطو باور دارد که استعاره، تازه گی و سرزنده گی خود را با قدرت القاء شگفتی در شنونده ایجاد میکند، زیرا در حالی که شنونده انتظارچیزمتفاوت دیگری را دارد، اکتساب و استخراج معانی تازه تر او را تحت تاثیر خود قرار می دهد، استعاره در علم بیان و تحلیل انتقادی کلام، از دیدگاه ارسطو بر مشابهت با ارکان تشبیه هست، چنانکه، لفظ را در معنای غیر حقیقی و به واسطه ی مشابهت با معنی حقیقی آن می انگارد، پس اساس استعاره از تشبیه است، اما به ندرت می شود فاصله ی استعاره با تشبیه را یکی دانست،

بلاغت پژوهان قدیمی به تبع ارسطو، به طور معمول استعاره را تشبیهی بی وجه شبه و ادات و یکی از دو سوی تشبیه دانسته اند، در تعریف جدیدتر، استعاره را از جنبه ی شناختی و زیباشناختی، بررسی می کنند که هر استعاره ابتدا در ذهن شاعر به صورت تشبیه پدید می آید و سپس شاعر با حذف آدات و تلخیص در آن، استعاره می سازد، از این حیث، زیر ساخت استعاره در قیاس و مشابهت هست و این مشابهت و قیاس اگرچه در تشبیه هدف راستین است و به قول " ای . ای ریچادز " در استعاره، وسیله یی برای ورود و انتقال تجربی ذهنی و "دروغ راستین"اتفاق می افتد. ریچاردز استدلال می کند که اندیشه و موضوع اصلی« هدف مشبه»و تصویر یا مستعار، بردار است و از دیدگاه زبانشناسی در بدو پیدایش، نوعی استعاره یا مجاز بوده اند،پس استعاره،در واقع مجازی است که بر مجاز فراموش شده و یا زیاد مصرف شده که نام دیگرش، « استعاره ی مرده »است،بنا می شود، یعنی استعاره ی مرده از بدو پیدایش چنین نبوده و در صدد مصرف و استعمال زیاد از نوع ادبی و غیر ادبی نیز مثلا در مثل یا کنایات در زبان روزمره آن برجسته گی و نموداری و شگفتیش در دلالتمندی معانی اش پیوسته کاسته و فرسوده شده است.

از این حیث استعاره مرده و کلیشه شده تلقی می شود و درست برعکس همین گشتار و چرخش استدلالی و منطقی در کلام و زبان ادبی و شاعرانه، استعاره پویا و زنده به دستاوردی شگرف، پر بنیه و در زمانی " دیاکرونیک" مبدل می شود که آنرا استعاره ی زنده می نامند. ریچاردز اما در گسترش این مبحث به معنا می رسد و آنرا در این امر نسبی می داند و استعاره را در اصل تناسب و نقش آن در ساخت یک جمله و یا یک شعر و از حیث موتیف و پرنسیب ش، در نظر می گیرد، باور دارد که ما به طور ناخودآگاه، معنی را برای اصوات و واژگان قائلیم که به خودی خود هیچ معنایی واقعی و عینی ندارند و کارکرد آنها ابزاری هستند و نه هدف و مقصود، از این حیث، استعاره از کاربرد غیر معمول و خاص زبان نیست بلکه زبان از پایه ی استعاری تبعیت می کند به تعبیر دیگر استعاره، حاصل زبان و به گونه یی پنهان در معنا اثر می گذارد و آنرا به نسبیت معنای و چند وجهی و تنوع فرهنگی و گفتمانی و بینا گفتمانی می کشاند، استعاره نوعی فرآیند و حرکت و جنبش زبانی است و در علم بیان و زبانشناسی و زبان شناسی شناخت گرای امروزی، زبان ادبی ( شاعرانه) را، زبان استعاره یی می دانند.

ریچاردز اعتقاد دارد که یک اصل پذیرفته شده و همه جا حاضر زبان، همین استعاره ی بودن آن است که با تیزبینی محض قابل رویت است، این دیدگاه آنقدر نزدیک به نظرات شناخت استعاره مفهومی و طرح واره تصویری لینکاف، جانسون و نیز کووچش و از منظر هستی شناختی و زبان شناسی شناختی متصل به نظرات هوسرل و ژاک دریدا است که معتقدند، کنه ی زبان استعاره یی ست، و معنا در غیاب حضور، اینطور به نظر می رسد که حتا ما نمی توانیم چند جمله بکار ببریم از یک کلام سیال عادی و بدون حرکت درونیش، ساختار بیانیش، استعاره یی نباشد، چنان است که از دیدگاه میشل فوکو هم حتا در زبان های خشک و بیمارستانی و پزشکی و علوم چنان این پایه گان تثبیت شده است که به هیچ وجه نمی شود آنرا ریشه کن کرد و حضور جنبه ی استعاره ی زبان را در نظر نداشت ، بدین سبب، استعاره جزو ذات و از پایگان زبان حاصل می شود و نوعی تعامل و داد وستد و ابزاری برای ارتباط، انتقال و بر اصل عاریت است و مشابهت و تناسب و تخصیص و تعامل است که حرکت استعاره یی زبان را توجیه می کند ، این تعامل و ارتباط ذاتی ست در زبان، که موضوعیت کلام و تغییر و انتقال کلمات و کنش نوشتاری متن و شعر را می سازد، هایدگر باور دارد که ما پیوسته در دو سوی « لوگوس و میتوس » درزبان شعر کنش داریم که مجاز و غیرحقیقی و غیر واقعی است،"ما با زبان سخن می گوییم و زبان نیز با ما در سخن است"، در این دیدگاه تازه، زبان به مثابه شناخت و اندیشه خود را برجسته می کند.

نیچه نیز باور دارد که "در هر کنش هنری می باید یک اصل ثابت شده فیزیولوژیکی را ردیابی کرد، و آنهم سرمستی است "،این اصل فیزیولوژیکی ما را به سمت حوزه های تکمل شناختی و مبانی شناخت گرایی سوق می دهد، نیچه نیز باور دارد که " شعر ماهیتا متافیزیکی است و زبان آن، متافوریک ( استعاره ای )، در مطالعات تازه در زبان شناسی شناختی از پس رویکردهای شناخت گرایان زبانی همچون لیکاف، جانسون و اخیرا کووچش می توان نگاه تازه و شناخت گرا به شعر ، زبان شعر، استعاره های مفهومی، طرح واره های تصویری ذهنی و زبانی در شعر حجم گرای یدالله رویایی بیندازیم، اما پیش از ورود به بحث لازم است مختصری درباره این رویکرد نوین شناخت گرا به اصطلاحات استعاره مفهومی، طرح واره های تصویری و تنوع، درون فرهنگی شدن و بینا فرهنگی استعاره های مفهومی نگاهی بیندازیم.

رویکرد نوین شناخت گرایانه از استعاره و طرح واره های تصویری

استعاره مفهومی، طرح واره های تصویری، نقشه راه، مکانیت، تنوع، درون فرهنگی، بینا فرهنگی، زبان توزیع شده، پسا زبان گرا

در مطالعات زبان شناسی و شناختی یکی از مکاتب نوین در مورد مطالعات شناخت گرایT استعاره است. در این دیدگاه، استعاره یک فرآیند زبانی/ ذهنی است. آنها استعاره را به صورت یک موضوع معنایی در حافظه تحلیل می کنند. اصطلاحات استعاری، بر اساس داده های موجود در حافظه، در حافظه بلند مدت بازیابی می شوند. این سیستم هرگونه درک مفاهیم انتزاعی را بر مفهومی عینی تر و کاربردی تر از مفاهیم استعاری می داند. در نگاه به اشعار و نیز تأملات یدالله رویایی و شعر حجم و فضایی اش می توان استعاره مفهومی و طرح واره تصویری و مفهومی را به صورت یکی از زیرساخت های انتقادی و اندیشگی و شناختی و بهره وری از استعاره های اشعار و تفکراتش باز شناخت، چنانکه استعاره ها با این رویکرد نوین و شماتیک خود را متصل به تجربه های زیستی و گسترده ترش و یا به اصطلاح کووچش آنرا سوپر استعاره و یا استعاره برتر و یکپارچه ساز در تنوعات فرهنگی و بینا فرهنگی می توان در جهان متن ها و جهان های گفتمانی و بینا گفتمانی بسط و گسترش داد. استعاره های برتر یدالله رویایی نه همچون استعاره های مرده از دیدگاه ریچاردز هست و نه در سطحی از استعاره هایی که در زیر بنای فکری استعاره های مفهومی لیکاف و جانسون در اشکال اولیه شناختی اش، گرچه از همان مدخل تجربی و زیسته حاصل می شود،

اما به گفته کووچش، استعاره ها ابزاری قدرتمند متنوع بینا فرهنگی و درون گفتمانی هستند، برای بیان عقاید پیچیده، مبهم و دور از ذهن با استفاده از تجربه شعر و شاعرانگی مولفان و با تلاقی جنبه دریافت مخاطب به یک همسویی و تنوع در چند وجهی بودنش می انجامد و بهترین راه برای به ثمر نشستن در متن ادبی پیدا می کنند. برخی از استعاره‌های رویایی با مفاهیم متعارف و زبان خودکار و برخی دیگر با بسط قراردادها و حتا با عبور از مرز قراردادها و هنجارهای نحوی و کلامی به رابطه بدنی و مادگی و توسعه فضایی و غیرت فضایی می انجامد، می توان دریایی های او را مثال روشنی از این فرآیند خلاقه در سیر ظهور استعاره های برتر و طرح واره های تصویری متنوع و درون فرهنگی و بینا فرهنگی بر شمرد، در موارد متعددی رویایی استعاره‌های بدیع و خلاقانه خلق کرده است.

دریا زبان دیگر دارد
شور حباب ها
در ازدحام و همهمه ی آب
غلیان واژه های مقدس
در لهجه های مبهم گرداب
ای خطبه های آب
بر میز های مفرغی دریا.
ای کاش با فصاحت سنگین این کبود
اندام من تلفظ شیرین آب بود

ریچارد نوردکوئیس،زبان شناس شناختی با اتکا به نظرات لیکاف و جانسون درباره این اصطلاح استعاره مفهومی چنین توضیح می دهد: " استعاره مفهومی که به عنوان استعاره مولد نیز شناخته می شود، استعاره (یاتشابه یا نوعی مقایسه مجازی) است که در آن یک ایده (یا حوزه مفهومی) بر حسب ایده دیگر درک می شود. در زبان شناسی شناختی، حوزه مفهومی که از آن عبارات استعاری لازم برای درک حوزه مفهومی دیگر را می گیریم، به صورت حوزه منبع شناخته می شود و حوزه مفهومی که به این صورت تفسیر می شود، حوزه هدف است.

بنابراین سیر دامنه منبع معمولاً برای توضیح دامنه هدف زندگی استفاده می شود. استعاره های مفهومی بخشی از زبان مشترک و احکام مفهومی مشترک اعضای یک فرهنگ هستند. این استعاره ها سیستماتیک هستند، زیرا یک همبستگی تعریف شده بین ساختار حوزه منبع و ساختار حوزه هدف وجود دارد. ما به طور کلی این موارد را بر اساس یک درک مشترک می شناسیم. برای مثال، در فرهنگ ما، اگر مفهوم مبدأ «مرگ» باشد، مقصد هدف مشترک «ترک کردن، جدا شدن یا خروج» است. چنانکه در شعر یدالله رویایی از کتاب دریایی ها " دریا "مبدا و همبستگی منابع و مقاصد در ذهن، بدن، حس‌ها و عواطف همینطور قابل ردیابی است،

آنچه که ما در پیشاذهن خود و در حافظه داریم و از طریق ظهور و ابداع استعاره های همبسته و جهت دار و یا حتاچرخشی به سمت بازشناخت رابطه بدن، مکانیت، مناظر دیگر مانند (بویایی، چشایی، دیداری و شنیداری شدن این حوزه ها می رویم ) از آنجا که استعاره های مفهومی از درک فرهنگی جمعی استخراج می شوند، در نهایت به قرار دادهای زبانی تبدیل شده اند. این توضیح می دهد که چرا تعاریف بسیاری از کلمات و عبارات اصطلاحی وابسته به درک استعاره های مفهومی پذیرفته شده است. ارتباطاتی که ایجاد می کنیم تا حد زیادی ناخودآگاه هستند. آنها بخشی از یک فرآیند تفکر تقریباً خودکار هستند. اگرچه گاهی اوقات، زمانی که شرایطی که استعاره را به ذهن می‌آورد غیرمنتظره یا غیرمعمول است، چنانکه در کارکرد زبان ادبی و شعر به ویژه می توان نمود چنین برجستگی و خلاقیت ظهور ابداعی چند وجهی استعاره را مشاهده کرد و برانگیخته‌شدن آن در مخاطب و در متن نیز ممکن است غیرعادی‌تر باشد. سه دسته استعاره های مفهومی با هم تداخل دارند، جورج لیکاف و مارک جانسون، زبان شناسان شناختی، سه دسته استعاره های مفهومی را شناسایی کرده اند که با هم همپوشانی دارند:

_استعاره جهت‌گیری استعاره‌ای است که شامل روابط فضایی، مانند بالا/پایین، درون /بیرون، روشن/خاموش یا پیش/پس درک مفهوم قدرت نسبی است.

_استعاره هستی‌شناختی استعاره‌ای است که در آن چیزی عینی بر چیزی انتزاعی فرافکنی می‌شود. خصوصیات بازتابی و پرتابشی دارند، این مجموعه های که در زبان شناسی کاربردی پسا انسان گرا به تعبیر پنی کوک " رپرتوارهای فضایی" و زبان توزیع شده در غیریت فضایی است، شامل انسان، حیوانات ، گیاهان، اشیا، ماده و به تعبیر کلی( ارتباط کنشمند فضایی ذهن / زبان/ بدن بینا گونگی در مکان و فضا و زمان اتفاقی جالب توجه به وجود می آورد،

استعاره ساختاری یک سیستم استعاریست که در آن یک مفهوم پیچیده(معمولاً انتزاعی)برحسب مفهوم دیگری معمولاً ملموس تر ارائه میشود.

_اصل نظریه استعاره مفهومی در شکل مختصر چنین رویکردی را نسبت به نظریات استعاره سنتی لحاظ می کند، در نظریه استعاره مفهومی، استعاره"یک وسیله تزئینی، پیرامون زبان و اندیشه" نیست، در عوض، این نظریه معتقد است که استعاره های مفهومی" مرکز تفکر و بنابراین زبان هستند". از این نظریه، تعدادی از مبانی اساسی از آن استنتاج می شود.

  • استعاره ساختاردهنده تفکر.
  • استعاره ساختاردهنده دانش.
  • استعاره مرکزی برای زبان انتزاعی است .
  • استعاره مبتنی بر تجربه فیزیکی است.
  • استعاره ایدئولوژیک است.

درک یک دامنه از نظر دامنه دیگر مستلزم مجموعه ای از پیش تعیین شده از نقاط متناظر بین دامنه منبع و مقصد است. این مجموعه ها به عنوان "نقشه برداری" شناخته می شوند. آنها را در قالب یک نقشه راه در نظر می گیرند. در زبان‌شناسی مفهومی، نگاشت‌ها درک اساسی از نحوه رسیدن شما از نقطه A (منبع) به نقطه B (هدف) را تشکیل می‌دهند. هر نقطه و حرکت رو به جلو در طول جاده که در نهایت شما را به مقصد نهایی می رساند، در این سفرشما از چند و چون آنها با خبر می شوید و همچنین پس از رسیدن به مقصد،به این سفر معنا و تفاوت می بخشید، درک و شناخت تفاوت در تنوع معنایی، از خاصیت های این حرکت شناخت گرایانه است،

در مطالعات استعاره شناختی متون ادبی، خود استعاره به مثابه روشی برای شناخت و تفکر را فراهم می آورد، استعاره در متن ادبی سازوکار خلاقانه فعال دارد. بسیاری از تحقیقات بر تجزیه و تحلیل توسعه روابط استعاری، تصاویر، مفاهیمی که از اسطوره به نماد تکامل می یابند، متمرکز شده اند. استعاره در متن ادبی تنها وسیله بیان نیست، بلکه شیوه ای برای اندیشیدن و شناخت جهان است.

تازگی مطالعه درک و شناخت نویسنده، متن و مخاطب و ارتباط همزیستی و همبسته از واقعیت تجرب زیسته و از طریق تصاویر مفهومی است که مرزهای فضای استعاری متن را گسترش می دهد. این ایده مکانیسم استعاره هستی‌شناختی متعلق به پل سی. مارتین (2013) است، که تأکید کرد: «[. ] استعاره عملیات مفهومی ما را می‌سازد و بنابراین از طریق نقشه‌ برداری جزئی دانش در سراسر حوزه‌های هستی‌شناختی، عموماً از خاص تا انتزاعی، جهان را می‌سازد. ". همان نظر توسط نوویتسکایکا (۲۰۱۹) بیان شده است، زیرا در تحقیقات تازه نوویتسکایکا "[. ] استعاره وضعیت یک مکانیسم مفهومی، یک الگوی تفکر است که امکان فرافکنی و بازتابی پدیده‌ها و کنش‌های خاص را بر روی طیف گسترده‌تری از موارد انتزاعی می‌دهد. این امکان را در این شعر می توان ردیابی کرد.

ما خاطره از شبانه می گیریم
ما خاطره از گریختن در یاد
از لذت ارمغان در پنهان
ما خاطره ایم از به نجواها
من دوست دارم از تو بگویم را
ای جلوه ی از به آرامی
من دوست دارم از تو شنیدن را
تو لذت نادر شنیدن باش
تو از به شباهت از به زیبایی
بر دیده تشنه ام تو دیدن باش

از این حیث،زبان و شعر، این تعامل و کنش نوشتاری آنرا دو سوی این تعامل و گفتگو و مکالمه می دانیم،موضوع شناخت و اندیشه که در شعر به تعبیر ژان لوک نانسی، اندیشیدن و شناخت با خود شعر اتفاق می افتد، رویکر دی که شناخت گرایان فرانسوی به آن توجه خاصی دارند، یدالله رویایی از آنجا که در بستر فرهنگی و ادبی فرانسه رشدکرده، شدیدا متاثر از چنین رویکردی هست،هم با نظرات هوسرل آشنا است و هم شاعرانگی های سن ژون پرس را خوانده، عنصر فاصله گذاری و تعلیق شگرد ویژه ای است که فاصله عینی شدن و ذهنی شدن را از طریق برهم زدن قواعد هنجاری نحو و نیز رویکرد شناخت گرایانه در اشعارش اتفاقی فضایی و چند بعدی را به نمایش می گذارد.

درک مفهوم قدرت نسبی

یزد - ایرنا - سرپرست معاونت علمی و فناوری رییس جمهور گفت: اکوسیستم دانش بنیان در کشورمان توسعه نخواهد یافت مگر آنکه بستر برای گسترش بازار و فروش محصولات شرکت های فعال در این زمینه فراهم شود. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

والاسازی جایگاه معلمان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، امروزه، توسعه دانایی، امری نهادی است و به طور عمده انتقال آن، از طریق مدرسه و دانشگاه و به واسطه معلم و استاد امکان پذیر است؛ تا جایی که کشورهای پیشرفته، برای حفظ و ارتقای جایگاه برتر خویش، رقمی بیش از 8 درصد از تولید ناخالص ملی خود را به آموزش اختصاص می دهند؛ واین درحالی است که در سال های اخیر .

راهکارهایی برای توسعه عادلانه دانش بنیان ها

در یک نگاه قدم های اول برای ایجاد زیست بوم فناوری چندسالی است که با توجه به پیشرفت و توسعه کشور در حوزه های فناورانه، تاکید رهبری هم بر رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور و فاصله گرفتن از اقتصاد تک قطبی فروش نفتی است که مستلزم هماهنگی هرچه بیشتر سازمان ها، نهادها و دانشگاه هاست. این اهمیت باعث شد در سال های اخیر مقوله دانش بنیان ها موردتوجه قرار گیرند و روند فعالیت و اخذ مجوز آنها سهل .

پای دانش بنیان ها به حمل و نقل باز می شود؟

فاطمه طاری، خبرنگار: حمل ونقل همواره یکی از چالش های مهم مسئولان و مردم بوده و هست، زیرا این موضوع با زندگی روزمره مردم گره خورده و هر نوع کنشی در آن با واکنشی از سمت مردم همراه خواهد بود. از آنجا که دانشگاهیان همیشه تلاش کرده اند معضلات جامعه را به صورت علمی حل کنند، به این حوزه نیز واردشده و دانشگاه هایی مثل دانشگاه علم وصنعت برای رفع این معضل ایده هایی داشتند. ایده هایی که البته هیچ وقت اجرایی .

اجازه ندهیم سرمایه های انسانی به هدر بروند/دانشگاه ها علم نجوم را عمومی سازی کنند

سرپرست تیم المپیاد دانش آموزی نجوم و اخترفیزیک نام گذاری روزی به نام “روز ملی نجوم” را فرصتی برای ترویج این علم در جامعه دانست و گفت: مهمترین زیر ساخت توسعه علم نجوم، در کشور نیروی انسانی است و نیاز داریم که با حمایت های مالی و معنوی از سوی ارگان ها، از این سرمایه حفاظت کنیم و اجازه ندهیم به هدر بروند. دکتر حسین حقی، سرپرست تیم المپیاد دانش آموزی نجوم و اخترفیزیک در گفت وگو با ایسنا .

فعالان حوزه نانوپزشکی پیشتازند

فناوری ریاست جمهوری که حامی و پیشتاز در حوزه حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری صنعت نانو در کشور است به متقاضیان ارائه شده و به توسعه بازار علمی و تخصصی این صنعت کمک کرده است. بر اساس گزارش های موجود 45 درصد درخواست ها و حمایت ها به دلیل ادامه همه گیری کرونا به حوزه پزشکی، حسگر ها و ملزومات بهداشتی مرتبط می شود. حوزه های انرژی های نو و الکترونیک نیز از جمله حوزه های پرظرفیت برای تجاری سازی .

قرارداد پنج ساله همکاری شرکت حاضر در بازار پایه با دانشگاه کار قزوین

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه از انعقاد قرارداد پنج ساله همکاری های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه کار قزوین خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد. بر این اساس، "تمحرکه" اعلام کرد: به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاری های آموزشی و پژوهشی فیمابین صنعت و دانشگاه در 29 شهریور تفاهم نامه همکاری بین شرکت ماشین سازی نیرو محرکه به نمایندگی محمدحسن سام .

فعالیت بیش از 6 هزار شرکت دانش بنیان

اینکه اساسا مالکیت فکری باید از حوزه دانشگاه به حوزه صنعت جهت داده شود، افزود: اساساً جایگاه مالکیت فکری در دانشگاه ها نیست، اکنون ثبت اختراع فقط گواهینامه برای استاد دانشگاه است تا ارتقای علمی بگیرد یا برای دانشجویی است که بخواهد مقطع تحصیلی بالاتر پذیرش بگیرد یا آقایی که بخواهد معافیت سربازی بگیرد در حالی که هدف اختراع رتبه دهی و ارتقای علمی نیست و هدف مالکیت فکری در ثبت اختراع، تولید و بهره برداری .

برگزاری رویداد فناورانه صنعت خودرو در مهر

این خودروها با به کارگیری سیستم های کمک راننده (ADAS) و اتصال پذیری، ضمن افزایش ایمنی می تواند در جلوگیری از تصادفات و کاهش تلفات نقش بسزایی داشته باشد. به همین دلیل توسعه پلتفرم ها و زیرساخت های خودروی برقی اولویتی است که گروه توسعه فناوری های نوین خودرویی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در همکاری با مرکز تحقیقات و نوآوری خودروسازان دنبال می کنند .

اکوسیستم دانش بنیان کشور تنها با توسعه بازار و فروش توسعه می یابد

، درک مفهوم قدرت نسبی دولتی است، دولت باید در این زمینه ورود کند و متناسب با مسائل جامعه بین دانش بنیان ها تقسیم کار صورت دهد. دهقانی فیروزآبادی یادآور شد: برای اینکه اقتصاد دانش بنیان سهمی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص دهد، دولتمردان باید به دانش بنیان ها و شرکت های دانش بنیان فرصت دهند و آنها را حمایت کند و در ازای اهتمام صنایع به دانش بنیان ها برای رفع نیازهایشان نیز صندوقهای پژوهش و فناوری، از .

ایجاد ارتباط میان دانش بنیان های حوزه خودرو با صنعت از طریق راه اندازی مرکز تحقیقات مشترک

و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نبود زیر ساخت های آزمون های خودروهای هیبریدی و برقی را از دیگر خلأهای این حوزه نام برد و یادآور شد: ما این زیر ساخت ها را شناسایی کردیم و قرار است مرکز آزمون خودروهای برقی را راه اندازی کنیم. وی با اشاره به نبود ارتباط میان شرکت های دانش بنیان و بخش های دولتی و نیمه دولتی خودروسازی، اضافه کرد: دلیل این عدم ارتباط وجود گلوگاه ها در .

سهم 4 درصدی شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالص ملی حوزه کشاورزی/ افتتاح پردیس علم و فناوری رفسنجان

تبریک دارد و کارهای بسیار خوبی به ویژه در بخش کشاورزی و تخصصی در حوزه پسته انجام شده است. وی ادامه داد: حوزه کشاورزی در جی دی پی سهمی حدود 18 درصد دارد اما شرکت های دانش بنیان سهم حدود 4 درصدی دارند که باید در این حوزه فعالیت های بیشتری انجام شود. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم ادامه داد: خوشبختانه امروز با تفاهمی که در وزارت علوم انجام شد پردیس علم و فناوری دانشگاه ولیعصر .

برگزاری افتتاحیه سلسله رویدادهای نوآوری بهره ور

رشد اقتصادی کشوز از مسیر بهره وری و با هدف آگاه سازی از راه کارهای اجرایی نوآوری بهره ور و جذب مشارکت متخصصان حوزه صنعت، دانشگاه و همچنین ایجاد انگیزه در ایده پردازان به منظور همراهی هرچه بیشتر آنها در مسیر حل مسائل اصلی و با اولویت کشور طراحی و اجرا می شود. مراکز رشد و شتاب دهنده، پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و فناورمحور، دفاتر ارتباط با صنعت، پژوهشکده ها، اندیشکده ها و .

لزوم ایجاد جریان جدیدی برای به محصول رساندن دانش بنیانها

روح الله دهقانی فیروزآبادی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای زیست بوم علم و فناوری و نوآوری کشور طی سالهای گذشته، زحمت های فراوانی کشیده شده و زیرساخت های خیلی خوبی برای توسعه آن تدوین شده است. وی افزود: امروز اتفاق بزرگی در کشور رقم خورده است؛ این که دولتمردان و مسئولین کشور و حتی بخش خصوصی به اهمیت توجه به حوزه دانش بنیان پی برده و این یک سرمایه بزرگ ملی است که نتیجه و .

9 سال تلاش برای خلق و توسعه زیست بوم دانش بنیان

کردیم از رشد و توسعه قابل قبولی برخوردار شود. بنابراین، به نظر می رسد بسیاری از تلاش های ستاری در این حوزه با اعتقاد به لزوم تغییر بنیان های اقتصادی کشور ، از رویه های سنتی به رویه های مدرن، صورت گرفته است. او در سال 1395 نیز در دیدار با رئیس سازمان بورس از قطعی بودن موضوع تحول اقتصاد کشور تحت تأثیر فعالیت مجموعه های دانش بنیان خبر داده و اعلام کرد: شرکت های دانش بنیان در دنیا پیشتازی می .

لزوم تغییر و تحول در فرآیندهای دانش بنیان/افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان با حمایت دولتمردان

میدان عمل خواهند شد، گفت: جهاددانشگاهی یک نهاد ارزشمند است چرا که زمانی که سخن از ارتباط علم و صنعت در مراکز علمی کشور نبود، در کنار دانشگاه ها برای تحقق این هدف فعالیت کرد و خوشبختانه دستاوردهای خوبی نیز کسب شد ولی طی 15 سال گذشته بنا به دلایلی اثرگذاری اجتماعی این نهاد کاهش یافته است لذا از آنجایی که بزرگترین مسئله امروز کشور در حوزه علم و فناوری موضوع توجه به نخبگان است، جهاددانشگاهی می تواند به .

جهاددانشگاهی از راهکارهای اساسی اقتصاد دانش بنیان است/مخالف ارتباط مستقیم صنعت و دانشگاه هستیم

از سوی مدیران و دلسوزان کشور در این سالها، گفت: انتظار می رفت که با توجه به سرعت گرفتن توسعه دانش و رشد فناوری ها و اهتمام بیشتر به این حوزه در مناسبات جهانی طی دهه های اخیر، جهاددانشگاهی به عنوان رابط بین علم و جامعه پیشتازتر از سایر بخش ها باشد ولی بنا به هر دلیلی اعم از کم توجهی مسئولان یا خضوع مدیران جهاددانشگاهی، این اتفاق در سالهای گذشته نیفتاده است لذا تاکید داریم که به عنوان پیش قراول .

جهاددانشگاهی از راهکارهای اساسی اقتصاد دانش بنیان است

پایه ریزی این زیرساخت ها از سوی مدیران و دلسوزان کشور در این سال ها، گفت: انتظار می رفت که با توجه به سرعت گرفتن توسعه دانش و رشد فناوری ها و اهتمام بیشتر به این حوزه در مناسبات جهانی طی دهه های اخیر، جهاددانشگاهی به عنوان رابط بین علم و جامعه پیشتازتر از سایر بخش ها باشد ولی بنا به هر دلیلی اعم از کم توجهی مسئولان یا خضوع مدیران جهاددانشگاهی، این اتفاق در سال های گذشته نیفتاده است لذا تأکیدداریم که .

جهاددانشگاهی تأثیرگذارترین نهاد در حوزه علم و فناوری باشد

به گزارش ایکنا از یزد، روح الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس جهاددانشگاهی کشور و سرپرست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، امروز، 29 شهریورماه در جمع پژوهشگران و اعضای سازمان جهاددانشگاهی استان یزد گفت: باور داریم جهاددانشگاهی یک نهاد انقلابی اصیل است که 42 سال سن دارد. وی ادامه داد: پیش از اینکه بحث ارتباط بین حوزه علم، فرهنگ، صنعت و جامعه مطرح شود و دانشگاه ها در تب و تاب توسعه آموزش بودند .

در راستای حمایت از اقتصاد دانش بنیان و فناور؛

وی با اشاره به رهبر معظم انقلاب چشم انداز ویژه ای از توسعه علم را مدنظر دارند، گفت: همه باید تلاش کنیم خود را به این چشم انداز روشن که ایشان مدنظر دارند نزدیک کنیم. مدیرکل صداوسیما با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری و موانعی از سال های گذشته در حوزه توسعه علم و فناوری وجود داشته گفت: مجموعه هایی مثل وزارت عتف، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، جهاددانشگاهی و . می توانند این ساختارها را اصلاح کنند و موانع را از سر راه بردارند و ما به عنوان رسانه ملی و رسانه مردم با تماس ها و ارتباط خوب با مردم و مسئولان درصدد انعکاس و رفع مشکلات هستیم و این موضوع را در استان .

در راستای حمایت از اقتصاد دانش بنیان و فناور بازدید؛ مدیرکل صداوسیمای استان از پارک علم و فناوری البرز

فناوری ریاست جمهوری، جهاددانشگاهی و . می توانند این ساختارها را اصلاح کنند و موانع را از سر راه بردارند و ما به عنوان رسانه ملی و رسانه مردم با تماس ها و ارتباط خوب با مردم و مسئولان درصدد انعکاس و رفع مشکلات هستیم و این موضوع را در استان البرز با جدیت دنبال می کنیم. صادق مقدسی بر تولید برنامه های مختلف در حوزه دانش بنیان و فعالیت های مرتبط با توسعه علم و فناوری تأکید کرد و گفت: در این زمینه می .

به کارگیری دانش بنیان ها در دل صنایع واقعی

شتاب حرکت علمی ایران در سال های گذشته 13برابر متوسط جهانی بوده است، اما هنوز ما فاصله زیادی با رشد اقتصادی فزاینده در کشور داریم. شکاف موجود میان شبکه های تولید علم با صنعت موجب شده است که تولیدات شرکت های دانش بنیان نیز کارآمدی و تأثیرگذاری لازم را نداشته باشند. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند براساس نظر بانک جهانی اقتصاد ایران می تواند دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا شود، باید برای تحقق .

کارنامه سورنا ستاری در معاونت علمی و فناوری

کارآفرینی ، نوآوری ، تجاری سازی ، توسعه فناوری ، تولید ثروت از علم وارد ادبیات عمومی کشور شد و در مرکز توجه نخبگان و جامعه علمی کشور قرار گرفت. رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی سال 1401 با نامگذاری سال جدید با عنوان تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین ، فرمودند: اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید می شود؛ بهره وری را افزایش می دهد که امروز یکی درک مفهوم قدرت نسبی از مشکلات ما کاهش بهره وری است؛ کیفیّت محصول را .

جهاددانشگاهی زمینه جذب نخبگان را فراهم کند

و هایتک بودن لزوماً راهکار کشور نیست و دانش بنیان بحث دیگری است. فرایندهای دانش بنیان باید مورد توجه قرار گیرد و این مسئله که هر شرکت و کارخانه ای به راحتی دانش بنیان نمی شود، مدنظر باشد. سرپرست معاونت علمی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ارتباط بین دانشگاه و صنعت، زنجیره است گفت: دانشگاه مرکز است و اطراف دانشگاه دانش بنیان ها را تشکیل می دهد و دانش بنیان ها مراکز نوآوری و اطراف آنها صنعت .

ضرورت بومی سازی مفهوم دانش بنیان

حقیقی شورای فناوری و نوآوری استان با حکم استانداری و عضو شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی است. موضوع دانش بنیان، بازار کار محصولات ایرانی، اهمیت آموزش از پیش دبستانی و شیوه جدیدی که قابل اجرا در آموزش دانشجویان برای کسب مهارت است از جمله موضوعات مورد گفت و گو با وی است که در ادامه می خوانید. امسال با توجه به شعار سال، توجه ویژه ای به موضوع دانش بنیان شده است اما به .

صنایع، بحران انرژی و چالش های پیش رو

تحقق تولید کمک کنند. این یعنی تولید که یکی از شاخص های تأثیرگذار بر اقتصاد کشور است در بسیاری از اوقات بر پایه های صنعت و معدن می چرخد. مقام معظم رهبری نیز در سال های مختلف از جمله سال های گذشته پیرامون حوزه تولید و فعال نمودن صنایع و معادن در کشور تأکیدات بسیاری داشته اند. این تأکیدات در نامگذاری سال های گذشته که به صورت مستقیم یا به نحوی به تولید مربوط بوده اند بسیار واضح و مبرهن است .

فراخوان طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه در حوزه علوم شناختی

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در راستای سیاست های خود با حمایت از طرح های پژوهشی، زمینه ترویج دانش، تولید فناوری و خدمات شناختی را در سطح کشور فراهم و انگیزه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه های علوم و فناوری های شناختی گسترش می دهد. این ستاد به منظور افزایش هم افزایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در .

دهقانی فیروزآبادی جانشین ستاری شد کناره گیری آخرین بازمانده روحانی در دولت رئیسی

کند و استعفاء داد. او حالا جای خود را به روح الله دهقانی فیروزآبادی داده است. دهقانی فیروزآبادی که حالا رئیس جهاد دانشگاهی هم هست با حفظ سمت مسئولیت جدیدش را بر عهده می گیرد تا به عنوان معاون رئیس جمهوری، عضوی از هیئت دولت شود. او که دکترای هوا فضا از شریف دارد، در سمت های مختلفی چون معاون علمی فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و البته پروژه های مهمی چون راه اندازی پردیس علم و فناوری شهید طهرانی مقدم را بر عهده داشته است. این استاد دانشگاه شریف در این سالها یک تز مهم داشته که بر آن تاکید کرده است: با ارتباط مستقیم دانشگاه و صنعت مخالفم ارسال دیدگاه نام: ایمیل: دیدگاه: .

آموزش سازنده؛ زمینه ساز خلق ارزش شرکت های دانش بنیان و فناور

به گزارش دنیای اقتصاد یکی از نیازهای شرکت های دانش بنیان در اوایل شکل گیری، آموزش های هدفمند و توسعه دهنده است که آن ها را در مسیر پیش رو یاری کند. خدماتی چون آموزش، دریافت تسهیلات، تحقیق و توسعه یا ارتباط با صنعت از دیگر نیازهای این شرکت هاست. ازآنجاکه ارائه این خدمات یک فعالیت تخصصی است، شرکت های خاصی تحت عنوان کارگزار فناوری تشکیل شده که این وظیفه را بر عهده دارند. یکی از این .

مالیات ستانی، نادرست ترین شیوه برای توسعه اقتصادی در ایران است

. به گفته وی، اگر می بینیم که نسبت درآمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر شده به این معناست که سهم و اندازه دولت در تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است. بدیهی است به میزانی که سهم دولت در اقتصاد بیشتر می شود توان دولت برای درآمدزایی از حوزه مالیات ها نیز کمتر می شود؛ بنابراین طبیعی است که با کاهش سهم درآمد های مالیاتی از حوزه درآمدزایی اقتصاد مواجه شویم. عزتی ادامه داد: بخش خصوصی .

اختیاری: برخی مدیران فقط شعار دانش بنیان می دهند

دغدغه مشخص دارند. یکی از آنها داشتن سرمایه است که باید بخش از آن توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و بخشی دیگر از طریق بورس و نهادهای مالی تامین شود. علاوه بر این مهمترین دغدغه شرکت های دانش بنیان خرید کالاهای تولیدی شان است؛ یک شرکت دانش بنیان کالایی تولید می کند که خرید آن، به معنای گردش مالی آن شرکت است. با توجه به اینکه اقتصاد ما دولتی است بیشتر دستگاه های دولتی علاقه به خرید کالای خارجی .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.